Raa­si­ku rah­va­ma­ja uus ka­te oo­tab vii­mist­lust

820
Pu­nast osa soo­vis ma­ja­le ju­ha­ta­ja HEL­LE VA­GA, et ma­ja oleks sil­ma­tor­kav. Hall ja beež aga so­bi­vad kok­ku Raa­si­ku koo­li vast­val­mi­nud juur­dee­hi­tu­se­ga.

Ehi­ta­jad lah­ku­sid ob­jek­tilt möö­du­nud nä­da­lal ning pan­dus, mõ­ned ak­na- ja uk­se­pa­led
saa­vad teh­tud hil­jem.

Möö­du­nud nä­da­la lõ­pus said Raa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saa­di­tööd val­mis, ehi­tu­se ajal Raa­si­kul ela­nud töö­li­sed ko­li­sid ära nel­ja­päe­va õh­tul. Ee­malt vaa­da­tes on uue, tu­me­pu­na­se, hal­li ja bee­ži kat­te saa­nud ma­ja val­mis ja pu­na­ne värv tor­kab lu­mi­ses ümb­ru­ses häs­ti sil­ma. Lä­he­malt vaa­da­tes näeb, et te­ge­ma­ta on veel mõ­ned vii­mist­lus­tööd, mis on plaa­nis jät­ta ke­va­deks. Rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga üt­les, et on üld­pil­di­ga ra­hul: „To­re, et kauaoo­da­tud töö sai teh­tud, kul­tuu­rii­ni­mes­test on lu­gu pee­tud. Meie val­las on prae­gu suur are­ne­mi­se aeg ning ka meie mah­tu­si­me ehi­tus­te-laien­da­mis­te sis­se, see on kii­du- ja tä­nu­väärt.”

Rah­va­ma­ja re­mon­di­va­ja­du­sest on rää­gi­tud am­mu. 2015. aas­tal sai ma­ja uue pu­na­se ka­tu­se, la­he­nes lä­bi­til­ku­mi­se prob­leem, uus ka­tus on siia­ni häs­ti pi­da­nud. Jär­ge jäid oo­ta­ma fas­saa­di- ja ven­ti­lat­sioo­ni­tööd.
Fas­saa­di­töö­de pro­jek­ti te­gi OÜ Cor­son. Val­la ee­lar­ves oli fas­saa­di ja ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mi va­he­tu­seks pla­nee­ri­tud 75 000 eu­rot. Ehi­tus­han­get tu­li te­ha mi­tu kor­da, et lei­da so­biv pak­ku­ja.

Möö­du­nud aas­ta juu­li­kuus või­tis ehi­tus­han­ke OÜ Me­ris, kes kü­sis 73 478 eu­rot. Va­na fas­saa­di­ka­te võe­ti ma­ha su­vel juu­li­kuus, see­jä­rel sei­sis ma­ja mõn­da ae­ga pu­na­ka­te ori­gi­naal­sein­te väel, uut fas­saa­di­ka­tet ha­ka­ti pa­ne­ma sü­gi­sel. Sel­gus, et ehi­tus lä­heb pla­nee­ri­tust kal­li­maks ning ven­ti­lat­sioo­ni­tööd tu­leb eda­si lü­ka­ta.

Val­mi­mis­täh­taeg lük­kus mi­tu kor­da. Ehi­ta­ja tõi põh­ju­seks hal­va il­ma, ka pro­jek­tis tu­li te­ha muu­da­tu­si. Esial­gu lu­bas ehi­ta­ja ma­ja üle an­da 17. no­vemb­ril, see­jä­rel uue aas­ta al­gu­ses, vii­ma­ne täh­taeg oli veeb­rua­ri al­gu­ses. Sel­leks ajaks tõm­ba­sid ehi­ta­jad töö­le ka joo­ne al­la.

Val­gest plas­tist fas­saa­di­ka­te oli üle 20 aas­ta va­na ning nii ra­be, et sin­na võis nä­pu­ga au­gu sis­se tor­ga­ta. Uus ka­te on tu­ge­va­mast ma­ter­ja­list, ma­ja sai ka soo­jus­tu­se, mis te­gi sei­nad va­ra­se­mast 40 sen­ti­meet­rit pak­se­maks.

Kol­me­vär­vi­li­ne ja trii­pu­de­ga
Ma­ja vär­vi­de­ga on Hel­le Va­ga vä­ga ra­hul – kol­me­kord­ne osa sai tu­me­pu­na­ne, üle­jää­nud ma­ja hall ja beež, kau­nis­tu­seks on ühes sei­nas hal­lid trii­bud. Ehi­ta­jad va­he­ta­sid ära ka kol­me­kord­se, prae­gu­se noor­te­kes­ku­se, en­di­se raa­ma­tu­ko­gu osa ak­nad. Li­saks on teh­tud va­ri­ka­tu­sed sis­se­pää­su­de ko­ha­le, va­he­ta­tud mõ­ned vä­li­suk­sed ning pan­dud me­tall­võ­red trep­pi­de juur­de. Ehi­ta­jad pai­gal­da­sid pea­sis­se­pää­su juur­de sei­na­le ka uued tea­de­te­tahv­lid, mis os­te­tud rah­va­ma­ja ra­ha eest.

Kui ma­ja lä­he­malt uu­ri­da, leiab Hel­le Va­ga vii­mist­lust oo­ta­vaid töid, te­ge­ma­ta on veel hoo­ne pan­dus, mõ­ned ak­na­pa­led ja kor­ras­ta­ma­ta uk­seau­gud, mõ­ne­del uu­tel aken­del on puu­du lin­gid. Val­la ehi­tuss­pet­sia­list Ar­go Laks käis es­mas­päe­val ma­ja vaa­ta­mas ning pa­ni kir­ja, mi­da tu­leks veel te­ha ja mil­le­le ehi­ta­ja tä­he­le­pa­nu juh­ti­da. Ta kin­ni­tas, et vii­mist­lus on plaa­nis ehi­ta­ja­tel veel lõ­pe­ta­da. Hoo­ne pu­nas­tel plaa­ti­del võib prae­gu mär­ga­ta ko­ha­ti val­get kih­ti, ehi­tuss­pet­sia­lis­ti sõ­nul eri­tab se­da alus­ki­hiks pan­dud tse­ment ning kee­mi­li­sed ai­ned, kiht kaob aja­pik­ku plaa­ti­delt ära.

Ven­ti­lat­sioo­ni­töö­de lük­ku­mi­se pä­rast rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja prae­gu ei mu­ret­se – ak­nad on ko­gu ma­jal uued ja kor­ra­li­kud, kui va­ja õhu­ta­da, saab need mu­ga­valt ava­da.

Edas­pi­di loo­dab ta saa­da üm­ber ma­ja põ­le­ma lam­bid, sil­lu­ta­da kor­ra­li­kult teed ning panna tur­va­kaa­me­rad, nen­de jaoks on juht­med vä­lis­sein­tes ole­mas.

Raa­si­ku rah­va­ma­ja on ehi­ta­tud 1964. aas­tal, val­ge plast­kat­te sai 1995. aas­tal, too­na pak­kus ehi­ta­ja kat­te pü­si­vu­sa­jaks 50 aas­tat. Li­saks rah­va­ma­ja rin­gi­te­ge­vu­se­le on ma­jas ka Raa­si­ku noor­te­kes­kus ja hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind muu­si­ka­tun­nid, raa­ma­tu­ko­gu ko­lis möö­du­nud aas­tal Raa­si­ku koo­li uu­tes­se ruu­mi­des­se.