Raa­si­ku me­hed osa­le­sid Re­he­pa­pi-fil­mi te­ge­mi­ses

1915
MAIT EE­RIK näi­tab Re­he­pa­pi-fil­mi jaoks kol­me me­he koos­töös val­mi­nud väi­kest krat­ti, mis lennutas va­si­kat.

MAIT EE­RIK ja OLA­RI LASS Raa­si­kult te­gid fil­mi „No­vem­ber“ jaoks kaks krat­ti ning pa­nid nad fil­mis lii­ku­ma.

Nu­ku­fil­mis töö­ta­vad Raa­si­ku me­hed, bu­ta­foor Mait Ee­rik ning val­gus­ta­ja ja IT-spet­sia­list Ola­ri Lass val­mis­ta­sid koos kol­leeg Ro­man Kuz­net­so­vi­ga Ees­ti uu­si­ma män­gu­fil­mi „No­vem­ber“ jaoks kaks krat­ti, mis te­ge­le­vad fil­mis va­ras­ta­mi­se­ga.
„Pro­dut­sent ja re­žis­söör pöör­du­sid Nu­ku­fil­mi poo­le ja tel­li­sid siit sel­le töö. Joo­ni­sed olid ole­mas, meie te­gi­me val­mis,“ sõ­nab Mait Ee­rik.
Kol­me­ke­si meis­ter­da­ti kaks ühe­su­gust, kuid eri­ne­va suu­ru­se­ga krat­ti. Fil­mis on te­gu ühe ja sa­ma kra­ti­ga, väik­se­mat oli va­ja, ku­na suur oli len­da­mi­seks lii­ga ras­ke ning kratt pi­di fil­mis len­da­ma koos va­si­ka­ga. Pä­ris va­si­ka len­nu­ta­mi­seks tul­nuks ko­ha­le tuua he­li­kop­ter, see­tõt­tu teh­ti Nu­ku­fil­mis suu­re kra­ti väi­ke mu­del ja so­bi­vas suu­ru­ses va­si­kas. Õh­ku­tõus­mi­se st­see­ni fil­mi­ti tões­ti eht­sa va­si­ka­ga, ke­da vin­na­ti üles kraa­na abil.
Mait Ee­ri­ku, Ola­ri Las­si ja Ro­man Kuz­net­so­vi val­mis­ta­tud kol­me­jalg­sel kra­til on vask­to­ru­dest kok­ku joo­de­tud jä­se­med, nen­de ots­tes on kir­ves, poots­haak ja vi­kat. Kra­ti kes­kel on loo­ma­pea­luu, mis va­la­ti pä­ris­kol­just vor­mi põh­jal klaas­fiib­rist. Kra­ti väik­sem ver­sioon on Mait Ee­ri­ku sõ­nul pu­has bu­ta­foo­ria, teh­tud pea­mi­selt plas­ti­kust ja plas­ti­lii­nist. Va­si­kas, mil­le kratt „No­vemb­ris“ va­ras­tab, on Nu­ku­fil­mi nu­ku­te­gi­ja­te kä­te­töö.
Kui Mait Ee­ri­ku jaoks on pea­mi­selt nu­ku­fil­mi­de­le de­ko­rat­sioo­ni­de te­ge­mi­ne iga­päe­va­töö, siis Ola­ri Lass teeb se­da har­vem, pea­mi­selt siis, kui on teh­ni­li­se­mad tööd.
„Sel­le­pä­rast oli­gi kra­ti te­ge­mi­ne mi­nu jaoks hu­vi­tav, sai kee­vi­ta­tud, trei­tud kui me­tal­li lõi­ga­tud, väi­ke­se­le kra­ti­le mon­tee­ri­sin elekt­roo­ni­li­selt juh­ti­va mo­ni­to­ri,“ rää­gib Ola­ri Lass.
Kra­tid teh­ti val­mis um­bes nä­da­la­ga roh­kem kui aas­ta ta­ga­si, 2015. aas­ta sü­gi­sel.
Ise ka kra­ti osa­täit­jad
Kui ta­va­li­selt piir­dub Nu­ku­fil­mi bu­ta­foo­ri­de töö de­ko­rat­sioo­ni­de te­ge­mi­se­ga, siis Re­he­pa­pi-fil­mis pi­did nad enda teh­tud te­ge­la­sed lii­ku­ma pa­ne­ma.
„Oli­me ka näit­le­jad, elus­ta­si­me kra­ti,“ üt­leb Mait Ee­rik.
Kolm kra­ti­meist­rit olid no­vemb­ris 2015 ja jaa­nua­ris 2016 võ­te­tel kok­ku 6 päe­va: kaks päe­va Lõu­na-Ees­tis Ka­ru­las, kolm Kun­da lä­he­dal Mal­la mõi­sas ning ühe Viim­si va­baõ­hu­muu­seu­mis. Töö oli võ­te­tel mees­te hin­nan­gul üs­na kee­ru­li­ne, kuid sa­mas põ­nev. Suur ja ras­ke kratt pan­di üle põl­lu as­tu­ma suu­re li­sa­la­ti abil, mi­da kaks neist ve­da­sid – hil­jem lõi­ga­ti ar­vu­tis kõik üle­liig­ne kaad­rist väl­ja.
Ka väi­ke­se kra­ti len­da­mi­ne koos va­si­ka­ga on fil­mit­rikk. Kratt oli la­ti ot­sas, kül­jes aku­trel­list are­ta­tud väi­ke moo­tor. Üht­la­se lii­ku­mi­se saa­mi­seks oli latt rels­si­del kaa­me­ra­kä­ru kül­jes ning me­hed lük­ka­sid se­da. Et kra­ti pea pü­siks pai­gal, tõm­ma­ti se­da ta­mii­li­ga et­te­poo­le. Ola­ri Las­sil oli tas­kus väi­ke lü­li­ti, mil­le abil re­gu­lee­ris kra­ti pöör­le­mis­kii­rust. Kra­ti lii­ku­mi­se ja va­si­ka len­da­mi­se st­see­ne teh­ti lä­bi mi­tu kor­da, et hil­jem mon­taa­žis va­li­da väl­ja so­bi­vaim ja pa­rim.
„Päev oli võ­te­te ajal vä­ga lü­hi­ke, pi­me tu­li vä­ga kii­res­ti pea­le. Just len­da­misst­seen jäi ala­ti pi­me­da var­ju,“ mee­nu­tab Mait Ee­rik.
Nu­ku­fil­mis val­mi­nud krat­te ja va­si­kat näeb fil­mi sis­se­ju­ha­ta­vas osas ning ka trei­le­ris. Nen­de tööst kuuel võt­te­päe­val on fil­mis um­bes 3-5 mi­nu­tit.
„Need, kes on fil­mi näi­nud, on öel­nud, et jäi üs­na usu­tav,“ mär­gib Mait Ee­rik.
Fil­mis on veel tei­ne kratt, kuid see on teis­te meist­ri­te teh­tud.

Fil­mist eri­ne­vad ar­va­mu­sed
And­rus Ki­vi­räh­ki „Re­he­pa­pi“ raamatul põ­hi­ne­va filmi „No­vemb­er“ võt­ted kest­sid kaks aas­tat, ku­na fil­mi te­ge­vus toi­mub no­vemb­ris, saa­di fil­mi­da pea­mi­selt sü­gi­sel-tal­vel. Re­žis­söör Rai­ner Sar­net ka­van­das Re­he­pa­pi-fil­mi ju­ba 12 aas­tat ta­ga­si. Siis jäi te­ge­ma­ta la­vas­ta­ja ja pro­dut­sen­di tü­li tõt­tu. Too­na oli krat­ti­de te­ge­mi­seks pal­ga­tud Taa­nist suur­te ko­ge­mus­te­ga nu­ku­juht, krat­ti­de lii­gu­ta­mi­seks pro­fes­sio­naal­sed kas­ka­döö­rid.
Raa­si­ku kra­ti­meist­rid kin­ni­ta­sid, et neil läks võ­te­tel kõik häs­ti ja su­ju­valt, kui­gi võ­te­tel oli pal­ju rah­vast – val­gus­ta­jad, kunst­ni­kud, gri­mee­ri­jad, näit­le­jad, re­žis­söör, ope­raa­tor, ope­raa­to­ri abid, re­žis­söör, te­ma abid.
„See teeb võt­te­päe­va kal­liks, sel­le­pä­rast te­hak­se kii­res­ti, kont­sen­tree­ri­tult ja vä­ga pik­ki päe­vi,“ sel­gi­tab Mait Ee­rik.
Te­ma on lõpp­tu­le­mu­se­ga ra­hul ning mär­gib, et „No­vem­ber“ on hea film, mi­da tu­leks kind­las­ti vaa­da­ta: „See on kuns­ti­li­selt vä­ga kõr­ge ta­se­me­ga, pil­di­li­selt vä­ga ilus, nii ope­raa­to­ri- kui kunst­ni­ku­töö on su­per. Mi­na ta­han se­da kind­las­ti veel teist kor­da vaa­da­ta, esi­li­nas­tu­sel vaa­tad pi­sut tei­se pil­gu­ga. See on kind­las­ti ki­no-, mit­te te­le­ri­film.“
Ola­ri Lass li­sab, et pil­di­li­selt on film küll ilus, kuid Re­he­pa­pi-loo ju­tus­ta­mi­ne jä­tab te­ma ar­va­tes pi­sut soo­vi­da. Kes raa­ma­tut ei ole lu­ge­nud, sel­lel on te­ma mee­lest fil­mist ras­ke aru saa­da. Ta po­le „Re­he­pap­pi“ lu­ge­nud, kuid kuu­las se­da aas­taid ta­ga­si ron­gi­ga töö­le sõi­tes au­dio­raa­ma­tu­na.
„Nüüd esi­li­nas­tust oo­da­tes kuu­la­sin sel­le üle, et oleks värs­ke­malt mee­les,“ lau­sub ta.
Raa­si­ku mees­te teh­tud suu­re kra­ti osa jup­pe ve­de­le­vat ku­sa­gil kon­to­ris, Nu­ku­fil­mis on sel­lest al­les pea ja hun­nik va­na­rau­da. Väik­sem kratt on enam-vä­hem ter­ve­na fil­mi­stuu­dios.

Eelmine artikkelKõrge riiklik tunnustus
Järgmine artikkelKin­ni­ta­ti Ani­ja val­la 2017. aas­ta ee­lar­ve