Raa­si­ku las­teaias alus­tab kand­le­ring

1305

Es­mas­päe­va, 23. jaa­nua­ril alus­tas Raa­si­ku las­teaia Ora­va­ke muu­si­kaõ­pe­ta­ja Gre­te Saa­rum esi­mes­te kand­le­tun­di­de­ga las­te­le. Las­teaia di­rek­tor Stel­la Hei­berg: „Män­gi­ma õpi­tak­se väi­ke­kan­nelt, mi­da on meil las­teaias viis. Pil­lid on soe­ta­tud koh­vi­kust ja laa­dast ning 2016. aas­ta märt­sis toi­mu­nud teat­ri­päe­val ko­gu­tud ra­ha­dest. Ee­li­sõi­gus kand­le­rin­gis osa­le­mi­seks on koo­liee­li­ku­te rüh­mal, komp­lek­tee­ri­tak­se 5liik­me­li­sed rüh­mad.”