Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la jalg­pal­lu­ri­te män­gud Ees­ti lii­ga­des

1225

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs män­gis Raa­si­ku FC Jo­ker pü­ha­päe­val, 24. sep­temb­ril Pai­des seal­se Lin­na­mees­kond U21 võist­kon­na­ga 1:1 vii­ki. Esi­me­sel poo­la­jal vä­ra­vaid ei sün­di­nud, tei­sel poo­la­jal läks ko­du­mees­kond 1:0 juh­ti­ma, kuid viis mi­nu­tit en­ne män­gu lõp­pu lõi Mark­ko Ku­du vii­gi­vä­ra­va. Raa­si­ku Jo­ke­ril on nüüd 40 punk­ti, mil­le­ga ol­lak­se lii­ga­ta­be­lis en­di­selt 6. ko­hal. Järg­mi­ne mäng on lau­päe­val, 30. sep­temb­ril Raa­si­kul Tar­tu JK Tam­me­ka U21 vas­tu.

III lii­ga idat­soo­nis alis­tas duu­bel­mees­kond Raa­si­ku FC Jo­ker II nel­ja­päe­val, 21. sep­temb­ril ko­du­väl­ja­kul 1:0 Koe­ru JK. Män­gu ain­sa vä­ra­va lõi 84. män­gu­mi­nu­til Rii­vo Pall. Sa­mas lii­gas ja sa­mal päe­val män­gis Kuu­sa­lu JK Ra­da oma ko­du­väl­ja­kul FCI Tal­linn III mees­kon­na­ga 1:1 vii­ki. Esi­me­sel poo­la­jal viis Kris Oli­ver Mai­berg ko­du­võist­kon­na et­te 1:0, kuid mõ­ned mi­nu­tid en­ne män­gu lõp­pu õn­nes­tus pea­lin­na jalg­pal­lu­ri­tel lüüa vii­gi­vä­rav.

Raa­si­ku Jo­ker II tõu­sis lii­ga­ta­be­lis 33 punk­ti­ga 5. ko­ha­le, Kuu­sa­lu Ra­da on 20 punk­ti­ga en­di­selt 9. ko­hal. Eel­vii­ma­se lii­ga­män­gu peab Raa­si­ku Jo­ker II nel­ja­päe­val, 28. sep­temb­ril võõr­sil JK Loo vas­tu, Kuu­sa­lu Ra­da pü­ha­päe­val, 1. ok­toob­ril Tar­tus seal­se FC He­lio­se­ga.

IV lii­ga ida-põh­jat­soo­nis sai Ani­ja JK lau­päe­val, 23. sep­temb­ril võõr­sil Kad­ri­na Moelt esi­me­se kao­tu­se 2:4. 21. män­gu­mi­nu­til viis Mih­kel Kuu­se Ani­ja mees­kon­na 1:0 et­te, kuid ko­he lõid vas­ta­sed vii­gi­vä­ra­va. 28. mi­nu­til viis Mih­kel Kuu­se Ani­ja JK taas juh­ti­ma, kuid ava­poo­la­ja tei­sel li­sa­mi­nu­til vii­gis­tas ko­du­mees­kond taas. Tei­sel poo­la­jal õn­nes­tus ko­du­mees­kon­nal min­na juh­ti­ma ning edu kind­lus­ta­mi­seks lüüa ka tei­ne vä­rav.

Ani­ja JK on lii­ga­ta­be­lis en­di­selt 27 punk­ti­ga 4. ko­hal. Järg­mi­ne vas­ta­ne on lii­ga­ta­be­li lõ­pus asuv Tal­lin­na JK Jalg­pal­li­haig­la, hooa­ja eel­vii­ma­ne lii­ga­mäng toi­mub pü­ha­päe­val, 1. ok­toob­ril Keh­ras.

Nais­te II lii­gas koh­tus FC Jo­ke­ri ja Kuu­sa­lu ühend­nais­kond pü­ha­päe­val, 24. sep­temb­ril Kuu­sa­lus FCI Tal­lin­na­ga ja kao­tas 1:6. Ava­poo­la­ja või­tis pea­lin­na nais­kond 2:0, tei­se poo­la­ja al­gu­ses õn­nes­tus Pil­le Pla­kil va­het vä­hen­da­da, kuid see­jä­rel lõik vas­ta­sed veel 4 vä­ra­vat. Lii­ga­ta­be­lis on ühend­nais­kond 15 män­gu jä­rel 5. punk­ti­ga vii­ma­sel, 9. ko­hal. Järg­mi­ne, hooa­ja vii­ma­ne lii­ga­mäng on 15. ok­toob­ril Sa­kus, kus Kuu­sa­lu-Raa­si­ku ühend­nais­kon­na vas­ta­ne on Sa­ku Spor­ting.

Eelmine artikkelHC Keh­ra ja Aru­kü­la/Au­den­tes jät­ka­vad võist­le­mist Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel
Järgmine artikkelKoo­li­de­va­he­li­sed võist­lu­sed staa­dio­ni­tea­te­jook­su­des