Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la jalg­pal­li­võist­kon­nad võist­le­sid aas­ta­lõ­pu­tur­nii­ril

920

Aasta lõpus, 16.-30. det­semb­ri­ni kes­tis Tal­lin­nas Ka­le­vi spor­di­hal­lis tra­dit­sioo­ni­li­ne aas­ta­lõ­pu­tur­nii­r mi­ni­jalg­pal­lis, kus osa­le­sid ka Raa­si­ku FC Jo­ke­ri, Ani­ja JK ning Kuu­sa­lu JK Ra­da ja JK Kuu­sa­lu Ka­lev võist­kon­nad.

17. det­semb­ril toi­mu­nud rah­va­lii­ga B-tur­nii­ril võist­les ka Raa­si­ku FC Jo­ker III, kes jäi oma alag­ru­pi 4 võis­kon­na seas vii­ma­seks: JK-le Pin­gi­poi­sid kao­ta­ti 0:3, Tal­lin­na Wol­ve­si­le 0:1 ning Ants­la­le 1:3, Raa­si­ku mees­kon­na ain­sa vä­ra­va lõi Rain Pää­ren.

19. det­semb­ril oli tüd­ru­ku­te U-15 tur­nii­ril võist­lus­tu­les JK Kuu­sa­lu Ka­lev, kes kao­tas sa­mu­ti kõik alag­ru­pi­män­gud. Tal­lin­na Le­va­dia­le kao­ta­sid Kuu­sa­lu neiud 0:1, Pär­nu JK-le 0:4 ja Nõm­me Kal­ju­le 1:2, Kuu­sa­lu Ka­le­vi ain­sa vä­ra­va aas­ta­lõ­pu­tur­nii­ril lõi Me­la­ni Ma­ria Mai­berg.

Sa­mal päe­val toi­mu­nud III lii­ga 3. tur­nii­ril pi­di ka Ani­ja JK alag­ru­pi­män­gu­des tun­nis­ta­ma vas­tas­te pa­re­must. Pär­nu Po­sei­do­ni­le kao­ta­ti 0:6, FC­le Toom­pea 0:2 ja Tal­lin­na KSK Št­rom­mi­le 0:3.

III lii­ga 2. tur­nii­ril, mis toi­mus 20. det­semb­ril, alis­tas Kuu­sa­lu JK Ra­da esi­me­ses män­gus Nõm­me Kal­ju III mees­kon­na 3:1. Ra­da ka­suks lõi Kris­to Vald­na 2 ja Keio Ki­vis­tik 1 vä­ra­va. Tei­ses män­gus kao­tas Kuu­sa­lu mees­kond Har­ju JK Laag­ri­le 1:5, Kuu­sa­lu­le tee­nis ühe punk­ti Taa­vi Kün­gas. Vii­ma­ses alag­ru­pi­män­gus alis­tas Ra­da 3:1 Tar­tu Üli­kool Fau­na, kaks vä­ra­vat lõi Keio Ki­vis­tik, ühe Taa­vi Kün­gas. Kui­gi Kuu­sa­lu Ra­da saa­vu­tas alag­ru­pis 6 punk­ti­ga 2. ko­ha, oli tur­niir mees­kon­na jaoks siis­ki lõp­pe­nud, sest nel­ja pa­re­ma hul­ka pää­se­sid vald ala­grup­pi­de võit­jad.

21. det­semb­ril toi­mu­nud III lii­ga 1. tur­nii­ril tee­nis Raa­si­ku FC Jo­ker II kol­mest alag­ru­pi­män­gust 1 punk­ti, kui Pi­ri­ta Re­liik­via­ga män­gi­ti 1:1 vii­ki, Jo­ke­ri vä­ra­va lõi Rii­vo Pall. Üle­jää­nud män­gu­des kao­ta­ti Li­hu­la JK-le 1:2, Jo­ke­ri vä­ra­va lõi Ain Pla­tat­sis, ja FC-le Ze­nit Tal­linn 0:1.

Raa­si­ku Jo­ke­ri esin­dus­mees­kond võist­les 27. det­semb­ril esi­lii­ga B tur­nii­ril ning lõ­pe­tas alag­ru­pi 4 punk­ti ja 5 mees­kon­na seas 4. ko­ha­ga. Pai­de Lin­na­mees­kond alis­ta­ti 3:1, Jo­ke­ri vä­ra­va­kü­tid olid Rau­no Pruu­li 2 ja Re­ne Lill 1 vä­ra­va­ga. See­jä­rel kao­tas Jo­ker Vänd­ra Vap­ru­se­le 1:4, Raa­si­ku vä­ra­va au­tor oli Ran­do Tamm, ja Nõm­me Uni­te­di­le 1:3, Jo­ke­rist skoo­ris Rii­do Rei­man. Vii­ma­ses män­gus vii­gis­ta­ti Koht­la-Jär­ve JK Jär­ve­ga 2:2, Raa­si­ku mees­kon­na vä­ra­vad lõi Ran­do Rand­jõe.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni ju­hi­na jät­kab AND­RES HEIN­VER
Järgmine artikkelMil­li­sed on teie val­la/lin­na jaoks suu­ri­mad väl­ja­kut­sed 2018. aas­tal?