Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja lii­ga­män­gud jalg­pal­lis

1102

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs kao­tas Raa­si­ku FC Jo­ker 2. au­gus­til ko­du­väl­ja­kul 0:1 JK Tal­lin­na Ka­lev U21 võist­kon­na­le. 13. au­gus­til män­gi­ti võõr­sil 1:1 vii­ki Tar­tu JK Tam­me­ka U21 võist­kon­na­ga. Võit li­bi­ses na­pilt käest – kui­gi 71. mi­nu­til viis Rau­no Rei­man Jo­ke­ri juh­ti­ma, õn­nes­tus vas­tas­tel män­gu 4. li­sa­mi­nu­til seis vii­gis­ta­da. 16. au­gus­til alis­tas Raa­si­ku mees­kond ko­dus 4:0 Pai­de Lin­na­mees­kond U21 võist­kon­na. Kaks vä­ra­vat lõi Mark­ko Ku­du, neist tei­se pe­nal­tist, Er­go Tei­no ja Rau­no Esop kumb­ki ühe. 20. au­gus­til män­gi­ti võõr­sil 2:2 vii­ki Kei­la JK­ga. Kui­gi Raa­si­ku mees­kond läks ava­poo­la­jal Ja­nar Pra­gi ja Rau­no Eso­pi vä­ra­va­test juh­ti­ma 2:0, õn­nes­tus vas­tas­tel poo­la­ja lõ­puks va­het vä­hen­da­da ning tei­sel poo­la­jal mäng vii­gis­ta­da. Sa­ma tu­le­mu­se­ga ehk 2:2 lõp­pes ka Jo­ke­ri järg­mi­ne mäng, mis toi­mus 23. au­gus­til võõr­sil Viim­si JK vas­tu. Vas­ta­sed läk­sid tei­sel poo­la­jal 1:0 juh­ti­ma, kuid 5 mi­nu­tit hil­jem vii­gis­tas Er­go Tei­no sei­su. Küm­me mi­nu­tit en­ne lõp­pu läks Viim­si taas juh­ti­ma, män­gu tei­sel li­sa­mi­nu­til lõi Mark­ko Ku­du vii­gi­vä­ra­va. 27. au­gus­til alis­tas Jo­ker taas ko­dus män­gi­des Koht­la-Jär­ve JK Jär­ve 2:1. Ava­poo­la­ja või­tis Raa­si­ku 1:0 vas­tas­te oma­vä­ra­vast, tei­sel poo­la­jal lõi kumb­ki mees­kond ühe vä­ra­va, Jo­ke­rist te­gi skoo­ri Re­ne Lill.
Raa­si­ku Jo­ker on 27 voo­ru jä­rel lii­ga­ta­be­lis 38 punk­ti­ga 6. ko­hal. Järg­mi­ne mäng on lau­päe­val, 9. sep­temb­ril taas JK Jär­ve­ga, see­kord Koht­la-Jär­vel.
III lii­ga idat­soo­nis alis­tas Raa­si­ku FC Jo­ker II 6. au­gus­til Tar­tus seal­se FC He­lios 4:1. Ava­poo­la­ja võit­sid tart­la­sed 1:0, kuid tei­sel poo­la­jal Ran­do Tamm al­gul vii­gis­tas sei­su, see­jä­rel viis Jo­ke­ri juh­ti­ma. Kaks üle­jää­nud vä­ra­vat lõid Mark­ko Ku­du ja Re­ne Lill. 12. au­gus­til pi­di Jo­ker II võõr­sil võt­ma Jär­va-Jaa­ni mees­kon­nalt vas­tu 0:7 kao­tu­se. Kao­ta­ti ka 8. au­gus­til Raa­si­kul toi­mu­nud mäng JK­ga Väät­sa Vald. 1:3 lõp­pe­nud män­gus lõi Jo­ke­ri ain­sa vä­ra­va Mark­ko Ku­du. 26. au­gus­til alis­tas Raa­si­ku mees­kond 4:1 Kuu­sa­lus seal­se JK Ra­da. Esi­me­ne punkt saa­di Kuu­sa­lu män­gi­ja Kris­to Vald­na oma­vä­ra­vast, tei­se poo­la­ja al­gu­ses suu­ren­das Re­ne Lill Raa­si­ku edu­sei­su 2:0-le, paar mi­nu­tit hil­jem vä­hen­das Ra­da män­gi­ja Siim Tamm va­he taas ühe­le vä­ra­va­le, kuid tä­nu Ran­do Tam­me ja Re­ne Lil­le vä­ra­va­te­le sai Jo­ker kind­la või­du. Vii­ma­ti­ses män­gus 2. sep­temb­ril alis­tas Jo­ker II Kei­las 6:3 Tal­lin­na JK Au­gu­ri. Kui­gi män­gu al­gul läks juh­ti­ma ko­du­mees­kond, vii­sid Har­do Rii­berg ja Re­ne Lill va­hea­jaks Jo­ke­ri juh­ti­ma. Tei­sel poo­la­jal vas­ta­sed küll vii­gis­ta­sid, kuid see­jä­rel lõid Raa­si­ku män­gu­me­hed Ran­do Tamm, Ja­nar Pra­gi ja Vla­di­mir Lo­rens kok­ku kolm vä­ra­vat. Kumb­ki mees­kond lõi män­gus veel ühe vä­ra­va, Jo­ke­ri mees­test Ran­do Tamm.
Kuu­sa­lu JK Ra­da kao­tas 2. au­gus­til ko­du­väl­ja­kul 0:2 Jär­va-Jaa­ni­le. 10. au­gus­til alis­ta­ti Kuu­sa­lus JK Väät­sa Vald 2:1, Ra­da vä­ra­vad lõid Er­go Vilt­re ja Keio Ki­vis­tik. 17. au­gus­til tu­li võõr­sil JK Loo mees­kon­nalt vas­tu võt­ta 1:3 kao­tus, Kuu­sa­lu mees­kon­na ain­sa vä­ra­va lõi Er­go Vilt­re ning 26. au­gus­til 1:4 kao­tus Raa­si­ku Jo­ke­ri duu­bel­mees­kon­nalt. 2. sep­temb­ril kao­tas Ra­da võõr­sil Amb­la Val­la­mees­kon­na­le 1:3. Kui­gi ko­du­mees­kond läks juh­ti­ma 2:0, õn­nes­tus Ris­to Roo­sil 25. män­gu­mi­nu­til va­het vä­hen­da­da. Roh­ke­mat Kuu­sa­lu jalg­pal­lu­rid ei suut­nud, tei­sel poo­la­jal lõid Amb­la män­gi­jad veel ühe vä­ra­va.
Raa­si­ku Jo­ker II on lii­ga­ta­be­lis 12 mees­kon­na seas 24 punk­ti­ga 7. ko­hal, Kuu­sa­lu Ra­da 16 punk­ti­ga 9. ko­hal. Jo­ker II män­gib kol­ma­päe­val, 6. sep­temb­ril ko­dus FCI Tal­linn III vas­tu, Ra­da peab sel nä­da­lal kaks lii­ga­män­gu – nel­ja­päe­val, 7. sep­temb­ril võõr­sil Koe­ru mees­kon­na­ga ning pü­ha­päe­val, 10. sep­temb­ril Tal­lin­na Au­gu­ri­ga.
IV lii­ga ida-põh­jat­soo­nis alis­tas Ani­ja JK 19. au­gus­til pea­lin­nas Tal­lin­na JK Pi­raa­ja II tu­le­mu­se­ga 4:2. Esi­me­se poo­l­a­ja või­tis Ani­ja val­la mees­kond Siim Ur­va löö­dud vä­ra­vast 1:0, tei­se poo­la­ja al­gu­ses suu­ren­das Siim Ur­va edu­sei­su veel­gi. Vas­tas­tel õn­nes­tus pe­nal­tist küll va­het vä­hen­da­da, kuid Pa­vel Hart­šuk ja Siim Ur­va kas­va­ta­sid Ani­ja edu kol­me­vä­ra­va­li­seks, ku­ni vei­di en­ne män­gu lõp­pu lõi pea­lin­na mees­kond veel ühe vä­ra­va. 27. au­gus­til võõ­rus­ta­ti Keh­ras FC Maar­du Alien­si. Ko­du­mees­kond või­tis 1:0, vä­ra­va lõi Priit Taal­mann. 30. au­gus­til taas Keh­ras toi­mu­nud mäng Tal­lin­na Za­poo­si­ga lõp­pes 1:1 vii­gi­ga, Ani­ja JK vä­ra­va lõi Aleks Na­sil­ni­kov. 3. sep­temb­ril alis­tas Ani­ja val­la mees­kond Rak­ve­res seal­se JK Tar­vas 2:1. Esi­me­ne vä­rav sün­dis 12. mi­nu­til Siim Ur­va pe­nal­tist, poo­la­ja vii­ma­sel mi­nu­til suu­ren­das Re­ne Tä­he Ani­ja mees­kon­na edu­sei­su 2:0-le. Tei­se poo­la­ja ain­sa vä­ra­va lõid vas­ta­sed.
Ani­ja JK, kes po­le oma gru­pis ain­sa­na kao­ta­nud üh­te­gi män­gu, on lii­ga­ta­be­lis 24 punk­ti­ga 2. ko­hal. Järg­mi­ne mäng on kol­ma­päe­val, 6. sep­temb­ril Keh­ras liid­ri, Tal­lin­na De­poo vas­tu. Sel nä­da­lal pee­tak­se ka tei­ne mäng –  pü­ha­päe­val, 10. sep­temb­ril võõ­rus­ta­tak­se Tal­lin­na FC Olym­pic Oly­be­ti mees­kon­da.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­da plaa­ni­tak­se ale­vi­ku­va­ne­maid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la uus las­te­kait­se- s­pet­sia­list on Hel­le Soots