Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja jalg­pal­lu­ri­tel pol­nud edu­kas nä­dal

1269

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel on Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu mees­kon­nad pi­da­nud vas­tu võt­ma kao­tu­seid, Ani­ja JK lep­pis taas vii­gi­ga.
Esi­lii­ga Bs män­giv Raa­si­ku FC Jo­ker on saa­nud jär­jest 3 kao­tust. Pü­ha­päe­val, 21. mail jää­di võõr­sil Pai­de Lin­na­mees­kond U21-le al­la 1:3. Ava­poo­l­aeg lõp­pes küll 1:1 vii­gi­ga, kuid tei­sel poo­la­jal saa­vu­tas Pai­de mees­kond oma taht­mi­se. Jo­ke­ri vä­ra­va lõi Er­go Tei­no. Nel­ja­päe­val, 25. mail kao­tas Raa­si­ku mees­kond ko­du­väl­ja­kul JK­le Sil­la­mäe Ka­lev U 21 tu­le­mu­se­ga 1:2. Ava­poo­la­ja võit­sid vas­ta­sed 1:0, tei­sel pool­a­jal suu­ren­da­ti edu veel­gi, Jo­ke­ril õn­nes­tus va­het tei­se poo­la­ja kes­kel Kul­dar Võ­sa­ri vä­ra­vast küll vä­hen­da­da, kuid roh­ke­mat ko­du­mees­kond ei suut­nud. Pü­ha­päe­val, 28. mail pi­did Raa­si­ku jalg­pal­lu­rid võõr­sil Tar­tu JK Tam­me­ka U21 mees­kon­nalt vas­tu võt­ma suu­res­koo­ri­li­se 0:6 kao­tu­se. Eel­mi­ses rin­gis või­de­ti sa­ma mees­kon­da 6:1.
Lii­ga­ta­be­lis on Jo­ker en­di­selt 21 punk­ti­ga 5. ko­hal. Järg­mi­ne mäng on lau­päe­val, 3. juu­nil võõr­sil Viim­si JK vas­tu.
III lii­ga idat­soo­nis võt­tis Raa­si­ku Jo­ker II nel­ja­päe­val, 18. mail ko­dus kind­la 7:0 või­du Las­na­mäe Aja­xi II üle. Kolm vä­ra­vat lõi Ran­do Tamm, neist ühe pe­nal­ti, kaks vä­ra­vat Er­go Tei­no ning ühe Priit Bet­lem ja Jaan Ja­las. Lau­päe­val, 27. mail pi­di Jo­ke­ri duu­bel­mees­kond võõr­sil tun­nis­ta­ma Koe­ru JK 4:1 pa­re­must. Raa­si­ku ain­sa vä­ra­va lõi Ran­do Tamm.
Sa­mas lii­gas kao­tas Kuu­sa­lu JK Ra­da nel­ja­päe­val, 18. mail ko­du­väl­ja­kul Pai­de Lin­na­mees­kond III-le 0:4 ning lau­päe­val, 27. mail FCI Tall­linn III-le 1:5. Kuu­sa­lu vä­ra­va lõi Taa­vi Kün­gas.
Lii­ga­ta­be­lis on Jo­ker II nüüd 12 punk­ti­ga 6. ko­hal, 9. ko­hal ole­val Ra­dal on 7 punk­ti. Raa­si­ku mees­kon­na järg­mi­ne mäng on nel­ja­päe­val, 1. juu­nil ko­du­väl­ja­kul JK Loo vas­tu, Kuu­sa­lu mees­kond võõ­rus­tab sa­mal päe­val Tar­tu He­liost.
IV lii­ga põh­ja-idat­soo­nis män­gis Ani­ja JK Tal­lin­nas Ni­ke Are­nal Tal­lin­na Olym­pic Oly­be­ti­ga 0:0 vii­ki. Ani­ja mees­kond on 9 punk­ti­ga 3. ko­hal. Järg­mi­ne mäng on pü­ha­päe­val, 4. juu­nil Raa­si­kul Kad­ri­na SK Moe vas­tu.
Nais­te II lii­gas kao­tas FC Jo­ke­ri ja Kuu­sa­lu ühend­nais­kond pü­ha­päe­val, 28. mail Rak­ve­res seal­se­le Tar­va­se­le 1:3. Ühend­nais­kon­na vä­ra­va lõi män­gu vii­ma­sel li­sa­mi­nu­til Git­te Lees. Raa­si­ku-Kuu­sa­lu nais­kond on lii­ga­ta­be­lis 4 punk­ti­ga 8. ko­hal. Lau­päe­val, 3. juu­nil män­gi­tak­se Kuu­sa­lu Pai­de Lin­na­nais­kond Ta­pa­ga.