Raa­si­ku Kuns­ti­keld­ri juu­be­liü­ri­tu­sed kul­mi­nee­ru­sid näi­tu­se­ga

1497
Raa­si­ku kuns­ti­keld­ri 10. sün­ni­päe­va pu­hul ava­ti näi­tus „Pu­has ilu“. Tor­di lõi­ka­vad lah­ti kuns­ti­keld­ri pe­re­mees MAIT EE­RIK ja te­ma abi­kaa­sa MAR­GIT EE­RIK. Fo­to Lem­bit Ka­rind

Raa­si­ku Kuns­ti­keld­ri 10. sün­ni­päe­va fi­naa­lü­ri­tus lau­päe­val, 31. märt­sil al­gas Flo­ra kam­mer­koo­ri kont­ser­di­ga – koo­ris lau­la­vad ka Kuns­ti­keld­ri pe­re­mees Mait Ee­rik ning te­ma pe­re­liik­med. Pä­rast kont­ser­ti ava­ti rah­va­ma­ja Er­ne­sak­sa-saa­lis näi­tus „Pu­has ilu“, mil­les on 88 tööd 37 au­to­rilt. Need val­mi­sid Kuns­ti­keld­ri juu­be­liü­ri­tus­te raa­mes toi­mu­nud töö­tu­ba­des. Pea­le ke­raa­mi­ka on näi­tu­sel veel ak­ti­maa­lid, su­la­tus­teh­ni­kas klaa­si­vit­raa­žid ja tif­fa­ny-vit­raa­žid ning sii­di­maa­lid. Näitus on avatud aprilli lõpuni.

„Kui üks ini­me­ne oli tei­nud kaks maa­li, va­li­sin näi­tu­se­le ühe. Aga igalt töö­tu­ba­des osa­le­nud ini­me­selt läks näi­tu­se­le vä­he­malt üks töö,“ sõ­nas Mait Ee­rik.

Väl­jas on üks­nes ju­hen­da­ta­va­te, mit­te ju­hen­da­ja­te tööd. Suu­rem osa neid, kel­le tööd on näi­tu­sel, olid ava­mi­sel ka ise ko­hal.

„Juu­be­li­ga seo­tud töö­tu­ba­des­se tu­li vä­ga pal­ju uu­si ini­me­si. Um­bes kaks kol­man­dik­ku oli neid, kes pol­nud siin ku­na­gi käi­nud. Nen­de seas oli nii Raa­si­ku ela­nik­ke, kui mu­jalt,“ mär­kis Mait Ee­rik.
Ke­raa­mi­ka­töö­tu­ba­de pik­kus on 2-3 tun­di, üle­jää­nud kest­sid ko­gu päe­va: „Ik­ka veel lei­dus ini­me­si, kes kel­la viie ajal ühes töö­toas lõ­pe­ta­sid ja üt­le­sid, et ta­ha­vad nüüd veel ke­raa­mi­kat te­ha.“

Kuns­ti­hu­vi­lis­te en­tu­sias­mist an­nab tun­nus­tust ka see, kui nel­ja­päe­val aval­das ETV saade „Maa­hom­mik“ soo­vi tul­la Raa­si­ku Kuns­ti­keld­rist lu­gu te­ge­ma, oli võt­tea­jaks, lau­päe­va hom­mi­kuks, Mait Ee­rik vä­he­se vae­va­ga saa­nud kok­ku 8 naist, kes soo­vi­sid sa­vi voo­li­da.

Raa­si­ku Kuns­ti­keld­ri loo­ja Mait Ee­rik sai ke­raa­mi­ka­pi­si­ku aas­taid ta­ga­si Rap­la kuns­ti­selt­sist, kus olid ke­raa­mi­kaah­jud. Kui 12 su­ve ta­ga­si Ki­vi­loo mõisa­õues toi­mu­nud „Roo­si­aia“ eten­dus, mi­da kor­ral­das MTÜ Tuu­le­kell, osu­tus nii me­nu­kaks, et tek­kis või­ma­lus KOPi toel ka Raa­si­ku­le ahi os­ta, ka­su­ta­ti se­da. Küm­me vii­mast aas­tat on­gi Raa­si­kul igal pü­ha­päe­val, väl­jaar­va­tud su­vel, toi­mu­nud töö­toad, ku­hu tul­lak­se nii Raa­si­ku val­last kui naab­ri­te juu­rest Ani­ja, Kuu­sa­lu, Ko­se, Rae ja Jõe­läht­me val­last, ka Tal­lin­nast. Ena­mas­ti tulevad nai­sed, kuid aas­tas juh­tub nen­de sek­ka ka paar-kolm meest.

Ku­na Kuns­ti­kel­der on väi­ke, siis üle küm­ne soo­vi­ja töö­tup­pa ei ma­hu: „Kah­juks on ol­nud kor­di, kus on tul­nud hu­vi­lis­te­le ära öel­da, sest rühm on täis. Sel­lest on vä­ga kah­ju, sest kui klien­di ära saa­dad, siis ta järg­mi­sel kor­ral enam ei tu­le, leiab tei­se ko­ha.“

Tei­ne põh­jus, miks ta suu­re­mat selts­kon­da kor­ra­ga võt­ta ei ta­ha, on Mait Ee­ri­kul veel: „8-10 ini­me­se­ga jõuan te­ge­le­da in­di­vi­duaal­selt, kui neid on 15, enam ei jõua. Siis on kaks või­ma­lust, kas hak­kad­ki sel­lest ela­tu­ma või teed se­da ho­bi­na ja töö­tad mu­jal. Mul­le meel­dib tei­ne va­riant roh­kem, siis õpin ka ise, ku­na pa­kun töö­tu­ba­des väl­ja tee­ma­sid, mis hu­vi­ta­vad ka mind en­nast, mit­te klišeeas­ju, mis pal­ju­de­le pea­le lä­he­vad.“

Eelmine artikkelLoo ko­roo­na­võist­lu­se võit­sid GER­LI AVER ning TAR­MO LAA­NE­LA-RAG­NAR PII­BE­MANN
Järgmine artikkelVoli­ko­gu lu­bas val­la­va­lit­su­sel ren­ti­da Kuu­sa­lu koo­li­le moo­du­lid