Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee, Aru­kü­la val­la­ma­ja park­la ja Pär­na­mäe kerg­liik­lus­tee ra­has­tus­taot­lu­sed esi­ta­tud

1719

Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tus ot­sus­tab piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se meet­mest toe­tu­se­saa­jad au­gus­tis.

Kui EAS teeb su­vel po­si­tiiv­se ra­has­ta­mi­sot­su­se, saa­vad teoks Raa­si­ku val­la ela­ni­ke kauaoo­da­tud kerg­liik­lus­teed Raa­si­kul ja Aru­kü­las.
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus esi­tas paar nä­da­lat ta­ga­si EA­Si­le kaks taot­lust. Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee toe­tu­seks kü­si­tak­se 737 000,34 eu­rot, oma­osa­lus on 15 prot­sen­ti ehk 130 058,884 eu­rot. Aru­kül­la kü­si­tak­se 246 017,20 eu­rot val­la­ma­ja ees ole­va mars­ruut­tak­so­pea­tu­se ja rei­si­ja­te park­la ning park­last Jaa­ma tä­na­va­ni kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­seks. Omao­sa­lus on 15 prot­sen­ti ehk 43 414,8 eu­rot.
Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et ra­has­tu­sot­su­seid on EAS lu­ba­nud au­gus­tis, kuid Aru­kü­la park­la ja Jaa­ma tä­na­va ehk Pär­na­mäe tõu­su äär­se 450meetrise kerg­liik­lus­tee ja ühenduslõikude ehi­ta­mi­se­ga on plaa­nis alus­ta­da va­rem: „Te­gu on olu­li­se lõi­gu­ga, mil­le­ga oleks tul­nud te­ge­le­da ju­ba am­mu, ku­na see jääb las­te koo­li­tee äär­de. Pro­jek­tee­ri­mi­ne al­gas möö­du­nud aas­ta sü­gi­sel.”
Ta li­sas, et Pär­na­mäe kerg­liik­lus­tee ra­ja­mist on plaa­nis alus­ta­da va­rem, sel­leks on ar­ves­ta­tud ra­ha val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves, meet­mest saab toe­tust ka ta­gant­jä­re­le: „Ta­ha­me, et tee oleks uue õp­peaas­ta al­gu­seks val­mis.”
Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee on pro­jek­ti jär­gi 3,7 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne, ala­tes te­ha­sest ku­ni Jä­ga­la maan­tee­ni, li­saks lõik raud­tee­jaa­ma­ni.

Eelmine artikkelViru ra­bas val­mis esi­me­ne laud­tee 40 aas­tat ta­ga­si
Järgmine artikkelAI­DI GER­DE TUISK avas või­du­kalt maan­tee­hooa­ja või­du­ga