Raa­si­ku Kam­bi sil­la re­mont on valmis

1346

40 aas­tat ta­ga­si ehi­ta­tud sild va­jas ka­pi­taal­re­mon­ti.

Maan­teea­met hak­kas Raa­si­kul Te­ha­se teel üle Jõe­läht­me jõe kul­ge­vat sil­da re­konst­ruee­ri­ma tä­na­vu ke­va­del, ku­na sil­la hüd­roi­so­lat­sioon va­jas väl­ja va­he­ta­mist ning koo­nu­se­kind­lus­tus, ser­vap­russ, sil­la­ta­lad, tu­gio­sad ja vuuk ka­pi­taal­re­mon­ti.
Sil­la re­mon­di käi­gus va­la­ti uus raud­be­toonp­laat koos kal­de­kolm­nur­ga ja ser­vap­rus­si­ga ning pai­gal­da­ti uued elas­to­meer­sed tu­gio­sad ja ühil­da­tud põr­ke­pii­re. Re­mon­di­tud sil­la laius on 9,2 meet­ritt, pik­kus jääb 120 meet­rit.
Töid te­gi Nord­pont OÜ, ehi­tus läks maan­teea­me­ti­le maks­ma 166 000 eu­rot.
Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ants Ki­vi­mäe, kes elab sil­la juu­res, mee­nu­tas, et um­bes 40 aas­tat ta­ga­si ehi­ta­tud sild on liik­le­jaid häs­ti tee­ni­nud: „En­ne sil­da olid üle jõe vaid paar pal­ki ja lauad peal, see oli mõel­dud ja­la­käi­ja­te­le. Sealt sai üle ka jalg­rat­ta ning moo­tor­rat­ta­ga. Suur liik­lus kul­ges möö­da Va­na Pos­ti­jaa­ma tä­na­vat ja üle raud­tee. Ku­na raud­tee­la­sed taht­sid üle­sõi­du sul­ge­da, siis um­bes 1976.-1977. aas­tal teh­ti uus sild va­na ja­la­käi­ja­te sil­la kõr­va­le. Min­geid re­mon­te va­he­peal ei va­ja­tud, ka nüüd sil­la­konst­rukt­sioo­ne ava­des oli nä­ha, et töö oli teh­tud kor­ra­li­kult.”
Ants Ki­vi­mäe ju­tus­tas, et sil­la ehi­ta­mi­se ajast on pä­rit üks lõ­bus lu­gu: „Te­ha­sel oli jõe kal­dal saun, kus ja­hi­me­hed pä­rast jah­ti ulu­keid tü­kel­da­sid, mak­sa praa­di­sid ning vii­na ma­nus­ta­sid. Oli sü­gi­se­ne pi­me aeg. Pä­rast edu­kat mak­sa ja vii­na ma­nus­ta­mist läks selts­kond laia­li. Üks osa­lis­test elas ale­vis. Mä­le­tan, et põ­ris­tas mo­pee­di­ga sil­la poo­le. Pi­me, po­ri­ne, ve­si läi­gib, aga sil­da po­le. Mees ei mõel­nud kaua, su­ma­ki vet­te ja ujus üle. Järg­mi­ne päev val­ges nä­gi küll, et va­na sild oli täit­sa omal ko­hal ja ter­ve ning pea­le tõst­ma­ta pa­nee­lid olid ale­vi­pool­sel kal­dal veel ke­nas­ti vir­nas.”

Eelmine artikkelSuviste sündmuste kõrgaeg
Järgmine artikkelPOLITSEIKROONIKA