Raa­si­ku jalg­pal­li­poi­sid võit­sid esi­me­selt vä­lis­tur­nii­rilt Lä­tis 2. ko­ha

1584

14.-15. jaa­nua­ril osa­le­sid Raa­si­ku FC Jo­ker 2006. ja 2008. aas­tal sün­di­nud poi­sid koos esi­me­sel vä­lis­tur­nii­rilt Lä­tis. Noo­re­mad poi­sid tõid Tu­kums Cup´ilt kaa­sa 2. ko­ha ka­ri­ka.
2008 sün­di­nu­te tur­nii­ril osa­les 6 võist­kon­da, Jo­ker oli Ees­tist ai­nu­ke, üle­jää­nud võist­kon­nad olid Lä­tist. Esi­me­sel päe­val alis­tas Raa­si­ku mees­kond 2:1 Jur­ma­la Spar­taks I. Jo­ke­ri mõ­le­mad vä­ra­vad lõi Pat­rick Pih­lak. Päe­va tei­ses män­gus või­de­ti Tu­ku­ma Spor­ta Sko­lat 4:2. Kaks Raa­si­ku vä­ra­vat lõi Pat­rick Pih­lak, ühe Ja­ko Il­ves ja And­reas Kom­pus. Teist päe­va alus­ta­ti suu­re 5:1 või­du­ga FK Tu­kums 2000/09 võist­kon­na üle. Taas lõi kaks vä­ra­vat Pat­rick Pih­lak, ühe Ja­ko Il­ves, And­reas Kom­pus ja Krist­jan Je­sõp. Tei­ses män­gus tu­li vas­tu võt­ta kao­tus Jur­ma­la Spar­taks IIlt, hoo­li­ma­ta And­reas Kom­pu­se ka­hest vä­ra­vast kao­ta­ti 2:4. Vii­ma­se­le män­gu­le läks Jo­ker vas­tu tead­mi­se­ga, et võit tä­hen­daks tur­nii­ri või­tu, pa­ra­ku tu­li FK Tu­kums 2000le al­la van­du­da – mäng kao­ta­ti 0:4. Jo­ke­ri võist­kon­nas män­gi­sid veel Lu­ka An­der­son, Jo­han-Eric Tee­mant, Mat­tias Kink, Karl Kom­pus, Uku Mat­hias Kar­be, Ar­tur Jär­veots, Gret­lin Pih­lak, Mar­ten Vait­maa, Siim Lor­vi. Võist­kon­na pa­ri­ma­teks va­li­sid kor­ral­da­jad õe ja ven­na, Pat­rick ja Gret­lin Pih­la­ku.
2006 sün­di­nu­te tur­nii­ril osa­les 5 võist­kon­da, neist 3 Ees­tist – Jo­ker ja kaks võist­kon­da Ku­res­saa­rest. Raa­si­ku mees­kond pi­di al­la van­du­ma nii mõ­le­ma­le Ku­res­saa­re esin­du­se­le kui FK Tu­kums 2000le ja Tu­ku­ma Spor­ta Sko­la­le. Raa­si­ku võist­kon­na pa­ri­ma­teks va­li­ti Karl Erik Väl­ba ja Oli­ver Luik.
Jo­ke­ri noor­te tree­ne­rid on And­re Il­ves ja Re­ne Lill.