Raa­si­ku aren­gu­ka­va kü­sit­lus lõp­pe­nud

803

Raa­si­ku val­las oli sep­temb­ris ja ok­toob­ris rah­va­kü­sit­lus, et saa­da in­fot val­la uue aren­gu­ka­va koos­ta­mi­seks aas­ta­teks 2018-2028. Val­lae­lu puu­du­ta­va­le kü­sit­lu­se­le sai vas­ta­ta in­ter­ne­tis või pa­be­ran­kee­dil. Kut­su­ti üles üt­le­ma oma ar­va­must, mi­da ja miks tu­leks lä­hiaas­ta­tel Raa­si­ku val­las te­ha. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi: „Kon­sul­tant ana­lüü­sib prae­gu vas­tu­seid. Täi­de­tud an­kee­te saa­bus kok­ku um­bes 200. Li­saks kü­sit­lu­se­le on plaa­nis rah­va­koh­tu­mi­ne. Sel­le toi­mu­mi­saeg po­le veel kok­ku le­pi­tud, kuid pa­ku­tud on järg­mist nä­da­lat. Kui uue vo­li­ko­gu võimuliit koos, võ­ta­vad ne­mad juh­ti­mi­se üle ja le­pi­vad aja kok­ku.” Sep­temb­ri lõ­pus olnud koh­tu­mi­sel aru­ta­sid aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se üle vo­li­ko­gu liik­med, val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad ja al­la­su­tus­te ju­hid. Aren­gu­ka­va koos­tab Py­ra­mid Con­sult OÜ, aren­gu­ka­va peab val­mi­ma järg­mi­se aas­ta ap­ril­liks.

Eelmine artikkelRaa­si­ku ühis­vee ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ehi­tus on val­mis
Järgmine artikkelKoha­li­kud no­ta­rid an­na­vad 1. no­vemb­ril ta­su­ta nõu