Ra­ve­ni uus juht on SER­GEI KI­VI

1130

Raa­si­ku val­la vee-et­te­võ­te OÜ Ra­ven ju­ha­tu­se liik­meks esi­ta­ti 11 soo­via­val­dust. Üks kan­di­dee­ri­ja loo­bus, vest­lu­se­le Ra­ve­ni nõu­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­ga kut­su­ti 3 kan­di­daa­ti. Ra­ve­ni uueks te­gev­ju­hiks va­li­ti Ser­gei Ki­vi (pil­dil), kes va­rem te­ge­les eraet­te­võt­lu­se­ga, ala­tes 2002. aas­tast oli Kii­li val­la vee-et­te­võt­te OÜ Kii­li KVH nõu­ko­gu lii­ge, hil­jem nõu­ko­gu esi­mees, 2007. aas­tast tä­na­vu sep­temb­ri­ni Kii­li KVH ju­ha­ta­ja. „Kui­gi Kii­li val­las on ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni aren­da­mi­ne peaae­gu lõ­pu­le jõud­nud, on seal te­ha veel pii­sa­valt, mi­nu ära­tu­lek oli seo­tud pi­gem tea­tud amet­ni­ke lei­gu­se­ga. Lõ­pe­ta­si­me le­pin­gu pool­te kok­ku­lep­pel,“ sõ­nas ta. Ser­gei Ki­vi on Ra­ve­ni te­gev­juht 5. det­semb­rist, sa­mal päe­val hak­kas Ra­ve­ni eel­mi­ne ju­h­t And­ro En­nok töö­le Kii­li KVH ju­ha­ta­ja­na.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia
Järgmine artikkelRaa­si­ku kerg­liik­lus­tee on val­mis