Ra­ve­ni nõu­kok­ku kaks soo­via­val­dust

589

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kon­kur­si­le val­la­le kuu­lu­va vee-et­te­võt­ja OÜ Ra­ven nõu­ko­gu liik­me­te leid­mi­seks esi­ta­ti 2 soo­via­val­dust. „Pea­me veel lä­bi­rää­ki­mi­si, soo­vi­me vee­ma­jan­du­se aren­da­mi­seks kaa­sa­ta kom­pe­tent­seid ini­me­si, sest suur töö ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni väl­jaa­ren­da­mi­ses sei­sab veel ees,“ sõ­nas val­la­va­nem And­re Sepp. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas sep­temb­ris OÜ Ra­ven uue põ­hi­kir­ja, mil­le­ga ot­sus­ta­ti et­te­võt­te­le moo­dus­ta­da 3liik­me­li­ne nõu­ko­gu, kes pla­nee­rib OÜ te­ge­vust ja kor­ral­dab juh­ti­mist, teeb jä­re­le­val­vet ju­ha­tu­se te­ge­vu­se üle ning va­lib ja kut­sub ta­ga­si ju­ha­tu­se liik­med. Nõu­ko­gu va­li­tak­se nel­jaks aas­taks.