Püro­teh­ni­ka – oht­lik nau­ding

180
LIINA VALNER.

LII­NA VAL­NER,
Põh­ja pääs­te­kes­ku­se kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht

Pü­ro­teh­ni­ka ka­su­ta­mi­ne os­ka­ma­tu­tes kä­tes võib ol­la vä­ga oht­lik, te­ki­ta­da kor­va­ma­tuid ta­ga­jär­gi ini­mes­te­le, loo­ma­de­le, hoo­ne­te­le. Eel­mi­se aas­ta lõ­pus said käes plah­va­ta­nud va­na ilu­tu­les­ti­ku­ra­ke­ti tõt­tu Pär­nu­maal vi­ga kaks pois­si – tu­ge­vaid käe- ja näo-t­rau­ma­sid. Sa­mal aas­ta­va­he­tu­sel sai Nar­vas ilu­tu­les­ti­ku ra­ke­ti­ga näo­vi­gas­tu­si 12aas­ta­ne poiss. Eel­mi­se aas­ta­va­he­tu­se tä­his­ta­mi­seks õh­ku las­tud ra­ke­ti tõt­tu süt­tis Nur­mi­ko aian­dus­kes­ku­se kas­vu­hoo­ne­te komp­leks Har­ju­maal, hä­vis ühe pe­re elu­töö. Nen­de näi­de­te­ga õn­ne­tus­te ni­me­ki­ri kau­gelt­ki ei piir­du.

Loo­mu­li­kult on kõi­ge ohu­tum ilu­tu­les­tik­ku üld­se mit­te te­ha. Nii käi­tu­des sääs­ta­me loo­mi ja ini­me­si mü­ra­saas­tu­sest, hoia­me ära ilu­tu­les­ti­ku tõt­tu tek­ki­da või­vaid õn­ne­tu­si. Kui aga il­ma ei saa, tu­leb ilu­tu­les­tik­ku te­ha kõi­ki ohu­tus­nõu­deid ja konk­reet­se too­te ka­su­tus­ju­hen­dit jär­gi­des. Ilu­tu­les­ti­ku­ra­ke­ti peab ase­ta­ma la­ge­da­le väl­ja­le, sel­le kin­dalt toes­ta­ma lii­va või lu­me­ga. Lä­he­du­ses ei to­hi ol­la ini­me­si, au­to­sid ega hoo­neid. Ra­ket­te ei to­hi las­ta rõ­dult, ak­nast ega käest. Kor­ter­ma­ja rõ­du või kit­su­ke hoov ei ole kind­las­ti ilu­tu­les­ti­ku te­ge­mi­se koht. Jäl­gi­da tu­leb ra­ke­ti len­nu­suun­da, et ei len­daks ini­mes­te poo­le, ka­tus­te­le või aken­des­se. Ra­ket­te ei to­hi min­gil ju­hul pai­gu­ta­da ot­sa­pi­di pu­de­lis­se – see võib üm­ber kuk­ku­da, suu­na hoo­pis ini­mes­te poo­le võt­ta. Kin­del tõ­sia­si on, et üks­ki len­du las­tud ra­kett ei jää ku­na­gi tae­vas­se, vaid tu­leb sealt ala­ti al­la ja võib põh­jus­ta­da tu­le­kah­ju­sid. Sel­le­le ta­sub mõel­da iga kord, kui ilu­tu­les­tik­ku la­se­te.

Pü­ro­teh­ni­kat tu­leks os­ta ai­nult ser­ti­fit­see­ri­tud müü­jalt ja ala­ti kont­rol­li­da, et os­te­tud pa­ta­rei või ra­kett ei oleks vi­gas­ta­tud. Kui pü­ro­teh­ni­kal on vä­li­seid näh­ta­vaid vi­gas­tu­si, siis se­da kind­las­ti ka­su­ta­da ei to­hi, vaid tu­leb viia ta­ga­si müü­gi­punk­ti. Oo­ta­ma­tust ko­hast plah­va­ta­ma hak­kav pa­ta­rei võib vi­gas­ta­da ini­me­si või süü­da­ta lä­he­du­ses asu­vaid hoo­neid, sõi­du­keid.

Ilu­tu­les­tik­ku te­hes peab pä­rast süü­ta­mist sel­lest või­ma­li­kult kii­res­ti ee­mal­du­ma. Kui ra­kett ju­hus­li­kult ei ak­ti­vee­ru, ei to­hi mit­te min­gil ju­hul sel­le ko­ha­le kum­mar­du­des kont­rol­li­ma min­na. Soo­vi­ta­tav on ra­ke­ti­le lä­he­ne­da al­les 15 mi­nu­tit pä­rast ebaõn­nes­tu­nud süü­ta­mist ning või­ma­lu­sel tu­leks see ase­ta­da veea­nu­mas­se. Ka ke­nas­ti töö­le ra­ken­du­nud ja tüh­jaks las­tud pa­ta­rei oleks mõist­lik ase­ta­da vet­te või las­ta täie­li­kult jah­tu­da, sest igal aas­tal süt­tib mõ­ni­gi prü­gi­kast kuu­ma pü­ro­teh­ni­ka kaa­sa­bil. Tu­leb kind­las­ti te­ha va­het sig­naal­ra­ke­til ja ilu­tu­les­ti­kul – esi­mest to­hib ka­su­ta­da vaid ohuo­lu­kor­ras, mit­te oma lõ­buks.

Ena­mik pü­ro­teh­ni­ka­ga seo­tud õn­ne­tu­si juh­tub täis­kas­va­nud ja vä­gi­joo­ki tar­bi­nud mees­te­ga, kuid vii­mas­tel aas­ta­tel on sa­ge­ne­nud pü­ro­teh­ni­kast põh­jus­ta­tud vi­gas­tu­sed las­te seas. Är­ge lu­ba­ge oma lap­si ja pur­jus sõp­ru ra­ket­te lask­ma.

Li­saks ra­ket­ti­de­le ja pü­ro­teh­ni­ka­le tu­leb pü­ha­de ajal et­te­vaat­li­kult rin­gi käia ka lah­ti­se tu­le­ga: küün­lad, ka­mi­na­tu­li ning tei­sed lah­ti­se tu­le al­li­kad tu­leks ko­dunt lah­ku­des või ma­ga­ma min­nes kus­tu­ta­da ning kont­rol­li­da, et pü­ha­de ajal täis­tuu­ri­del töö­ta­vad elekt­ri­sead­med ei te­ki­taks voo­lu­võr­gus üle­koor­must. Kui pü­ha­de ajal va­na­va­ne­maid kü­las­ta­tak­se, võiks üle kont­rol­li­da nen­de suit­suan­du­rid ja viia ahi­küt­te­ga ma­ja­des­se kin­gi­tu­seks vin­guan­dur. Ohu­tus al­gab si­nust!

Eelmine artikkelSõnumitoojas 23. detsembril
Järgmine artikkelVAI­NO NAPP kir­ju­tas raa­ma­tu Pi­ka­ve­re kan­di mees­te sõ­ja­lu­gu­dest