Pu­di­soo kü­la saab ühis­vee­vär­gi

801

OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus taot­les ja sai Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt Pudisoo küla puurkaev-pumpla ja veetorustiku rajamiseks toe­tust 141 276 eu­rot. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 223 629 eu­rot. Ehi­tab AS Terrat. Kok­ku ra­ja­tak­se 2,8 ki­lo­meet­rit vee­to­rus­tik­ku. Puurkaevu puurimisega ollakse 72 meetri sügavusel. Lepingu kohaselt lõp­pe­vad tööd 4. septembril. Vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­le on OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus nüüd Pu­di­soo kü­las vee-et­te­võt­ja.