Põh­ja Pääs­te­kes­ku­se uus juht on MAR­KO RÜÜ

1312

Ala­tes 1. jaa­nua­rist ju­hib Põh­ja Pääs­te­kes­kust Mar­ko Rüü, kes oli se­ni pääs­tea­me­ti ohu­tus­jä­re­le­val­ve osa­kon­na juht. Pääs­te­kes­ku­se se­ni­ne juht Priit Laos jät­kab tööd pääs­tea­me­ti pea­di­rek­to­ri koos­töö nõu­ni­ku­na. Mar­ko Rüü: „Soo­vin an­da oma pa­ri­ma, et Põh­ja-Ees­ti ini­me­sed saak­sid edas­pi­di­gi pääs­te­kes­kust usal­da­da ning kes­ku­se töö­ta­jad tun­nek­sid end iga­päe­va­tööd te­hes häs­ti.”