Pika­ve­re koo­li õpi­las­tes tär­ga­nud orien­tee­ru­mi­se hu­vi pü­sib tal­lel

227
Raa­si­ku val­las Mal­la­ve­res elav orien­tee­ru­ja SAN­DER NAH­KOR võist­les möö­du­nud su­vel Pa­di­sel. Fo­to Er­ko Õu­na­puu

Orien­tee­ru­mi­se tra­dit­sioon on Pi­ka­ve­re koo­lis kest­nud üle vee­rand sa­jan­di.

Maast ma­da­last meel­dis Pi­ka­ve­re põ­hi­koo­li õpi­la­se­le San­der Nah­ko­ri­le pi­ka­maa­jooks roh­kem kui sp­rint. Ees­ku­jud lei­du­sid su­gu­võ­sas. Onu Too­mas Le­pi­kult oli kuu­lu­nud ma­ra­to­ni­jook­su Ees­ti pa­re­mik­ku ja va­nao­nu Len­nart Le­pi­kult võit­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­te me­da­leid pi­ke­ma­tel staa­dio­ni­jook­su dis­tant­si­del. Pi­ka­ve­re põ­hi­koo­li õpi­la­si sõi­du­ta­ti bus­si­ga Tal­lin­na orien­tee­ru­mi­se päe­va­ku­te­le ja 12aas­ta­ne poiss ot­sus­tas kaas­las­te­ga lii­tu­da. Orien­tee­ru­mi­se hu­vi olid noor­tes ära­ta­nud San­de­ri klas­si­ju­ha­ta­ja El­len Sau­mann ja koo­lis mi­tut ame­tit pi­da­nud Gui­do Trees, ke­da on kaar­di jär­gi maas­ti­kul jooks­mi­ne pae­lu­nud tu­den­gi­põl­vest saa­dik.

Mal­la­ve­re kü­las elav San­der Nah­kor mee­nu­tas, et joos­ta met­sas kaar­di ja kom­pas­si­ga tun­dus pal­ju hu­vi­ta­vam kui as­fal­dil või staa­dio­ni­ra­jal: „Iga kor­ra­ga õp­pi­sin uu­si teh­ni­ka­võt­teid ja kaar­di lep­pe­mär­ke sel­ge­maks. Kui­gi lä­he­mad head maas­ti­kud jää­vad ko­du­kan­dist 15–20mi­nu­ti­li­se au­to­sõi­du või um­bes tun­nia­ja­se rat­ta­sõi­du kau­gu­se­le, kas­vas ene­seusk, et mi­nust võib tul­la tu­gev har­ras­ta­ja, kel­lel ava­neb heal päe­val šanss saa­vu­ta­da mõ­nel võist­lu­sel kõr­ge koht.”

Sõp­ra­de­ga vee­de­tud to­re aeg
In­nus­tas ka koo­liõ­de­de edu. Gui­do Tree­si käe all har­ju­ta­nud Ing­rid Van-Cry­sen, Lii­sa Leht­mäe ja Ja­ne Sau­mann pak­ku­sid kon­ku­rent­si Ees­ti noor­te pa­re­mi­ku­le ning võit­sid Tea­dus­te Aka­dee­mia orien­tee­ru­misk­lu­bi koos­sei­sus Jü­riöö jook­sul noor­te­võist­kon­da­de seas. Sil­ma­paist­va­maid saa­vu­tu­si oli Lii­sa Leht­mäe hõ­be­me­dal Ees­ti noor­te­meist­ri­võist­lus­tel öi­ses orien­tee­ru­mi­ses.

Prae­gu Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li pi­ka­päe­va­rüh­ma ju­hen­dav nai­ne, kes pä­rast abiel­lu­mist kan­nab ni­me Lii­sa Zim­mer­mann, pi­das me­da­li­te võit­mi­sest täht­sa­maks sõp­ra­de­ga koos spor­ti­mist ja maas­ti­ke avas­ta­mist: „Jooks kaar­di ja kom­pas­si­ga oli al­gu­ses täit­sa võõ­ras. Gui­do jul­gus­tas pal­ju ja al­gul sör­ki­sin sõp­ra­de jä­rel, ku­ni sain põ­hi­tõed sel­geks. Pä­rast üht hooae­ga koo­li min­nes oli mu ke­ha­li­ne vorm nii tub­lis­ti pa­ra­ne­nud, et sain ise­gi spor­di­päe­val mõ­nel alal esi­kol­mi­kus­se ja ke­ha­li­se kas­va­tu­se lem­mik­tun­di­de sek­ka.”

San­der Nah­ko­ri mee­lest so­bib orien­tee­ru­mi­ne lap­se­le, kel­le­le meel­dib õues ak­tiiv­selt lii­ku­da, aga ei ta­ha staa­dio­nil ja as­fal­dil joos­ta. Al­ga­ja­tel soo­vi­tab ta osa­le­da Tal­lin­na päe­va­ku­tel: „Ju­hul kui mets tun­dub alus­ta­ja­le na­tu­ke hir­mu­tav, siis lin­nao­rien­tee­ru­mi­se sa­ri pa­kub peaae­gu aas­ta rin­gi või­ma­lu­si pea­lin­nas orien­tee­ru­da. Seal õpe­ta­tak­se põ­hi­tõ­de­sid ja tut­vus­ta­tak­se kaar­di lep­pe­mär­ke. Kui te­kib soov osa­le­da suu­re­ma­tel võist­lus­tel, siis võiks ühi­ne­da mõ­ne Tal­lin­na klu­bi­ga. Tree­ner an­nab nõu, kui­das har­ju­ta­da mit­me­ke­si­selt.”

Päe­va­ku­te nõud­mis­te­ga ko­du­nes San­der Nah­kor aas­ta–poo­le­tei­se­ga, edu­ni maa­kond­li­kel ja suu­re­ma­tel­gi võist­lus­tel ku­lus mõ­ni aas­ta hool­sat har­ju­ta­mist: „Võist­lu­sed kor­ral­da­tak­se ras­ke­ma lä­bi­ta­vu­se­ga ja suu­re­ma­te kõr­gus­te va­he­de­ga maas­ti­kel, sel­leks tu­leb te­ha eriet­te­val­mis­tust. Kui olin esi­mes­te võist­lus­te keh­va­de tu­le­mus­te pet­tu­mu­sest üle saa­nud, ana­lüü­si­sin olu­kor­da ja pi­da­sin tub­li­ma­te­ga nõu.”

17aas­ta­se­na hak­kas noor­mees si­hi­pä­ra­se­malt har­ju­ta­ma. Te­gi tund ku­ni pool­teist kest­nud tõu­su­jook­se ko­du­kan­di kruu­sa­kar­jää­ris, Tal­lin­nas Jär­ve ter­vi­se­ra­jal või Nõm­mel „Va­na­ka” lii­va­mäel. Orien­tee­ru­mi­se os­kust aren­das vä­he­malt ka­he­tun­ni­ne met­sat­ree­ning kaar­di­har­ju­tus­te­ga, kus tu­li va­li­da, kas joos­ta möö­da teid ja ra­du va­sa­kult või pa­re­malt või hoo­pis ot­se.

Hi­gi­va­la­mi­ne kan­dis vil­ja 2007. aas­ta 24 tun­ni ro­gai­ni ehk va­li­ko­rien­tee­ru­mi­se Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel Nõ­val, kus ta või­tis koos aas­ta noo­re­ma ven­na Si­mo Le­pi­kul­ti­ga juu­nio­ri­de va­nu­sek­las­sis hõ­be­me­da­li. Har­ju­maa meist­ri­võist­lus­tel on San­der Nah­kor päl­vi­nud pronks­me­da­li nii va­lik- kui ka suun­do­rien­tee­ru­mi­ses. Suu­rem edu saa­tis te­da 2019. aas­ta pi­ka ra­ja Ees­ti meist­ri­võist­lus­te B-ra­jal hõ­be­me­da­lit või­tes.

Mit­me­ke­si­ne tree­ning
Lõu­na-Ees­ti orien­tee­ru­ja­tel on mõis­ta­gi har­ju­maa­la­se ees ee­lis: „Pa­ri­mad tree­ni­mis­või­ma­lu­sed asu­vad Nar­va maan­tee ää­res Jõe­läht­me üle­sõi­dust mõ­ni ki­lo­mee­ter Kuu­sa­lu poo­le Ko­da­soo met­sas. Häid olu­sid 2,5–3-tun­ni­seks tree­nin­guks pa­ku­vad Män­ni­ku, Jär­ve ja Har­ku met­sad, kus koos tu­ge­va­te kaas­las­te­ga on ke­va­di­si ma­hut­ree­nin­guid ker­gem ta­lu­da. Mal­la­ve­res teen har­ju­tu­si, mil­leks kaar­ti ja kom­pas­si ei va­ja, näi­teks hüp­ped ja sp­rin­di­jook­sud mäk­ke ning 25–30 km pik­ku­sed jook­sud põl­du­de äär­tes. Vas­tu­pi­da­vust on tar­vis ta­va­ra­ja või pi­ka­ra­ja võist­lus­tel kes­tu­se­ga 1,5–2,5 tun­di.”

Töö kõr­valt har­ju­tav 33aas­ta­ne San­der Nah­kor peab va­ja­ka­jää­mi­seks oma­päi har­ju­ta­mist: „Tree­ne­rit, kel­le­ga sü­vit­si ana­lüü­si­da te­ge­mi­si ning te­ge­ma­ta­jät­mi­si, ei ole mul ol­nud. Po­tent­siaal jääb­ki vist kah­juks ava­ma­ta, sest tõe­li­selt suu­rest kor­da­mi­ne­kust, mis ai­da­nuks tõus­ta kas või Ees­ti B-koon­di­se kan­di­daa­ti­de hul­ka, on jää­nud eri põh­jus­tel puu­du.”

Lii­sa Zim­mer­mann rää­kis, et ta­haks ee­lo­le­val su­vel jät­ka­ta orien­tee­ru­mis­võist­lus­te kor­ral­da­mist Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li su­ve­laag­ris, mis möö­du­nud su­vel pi­da­ma­ta jäi. Se­da asen­das ka­has­se Gui­do Tree­si­ga sü­gi­sel öö­koo­li raa­mes õh­tu­pi­me­du­ses kor­ral­da­tud öi­ne orien­tee­ru­mi­ne: „Esi­me­se ku­ni kuuen­da klas­si lap­sed osa­le­sid ka­he-kol­me kau­pa, et ka pi­se­mad jul­gek­sid kaa­sa te­ha. Las­tel olid tas­ku- või pea­lam­bid. Võist­lus­punk­tid jäid tur­va­li­selt koo­li ter­ri­too­riu­mi­le. Las­te­le vä­ga meel­dis ja ele­vust jät­kus. Suu­re­mad õpi­la­sed te­gid et­te­pa­ne­ku, et järg­mi­ne kord oleks põ­ne­vam, kui punk­tid ka väl­jas­pool koo­li maa-ala asuk­sid.”

Eelmine artikkelSõnumitoojas 21. aprillil
Järgmine artikkelEndiselt tuleb olla ettevaatlik