PIIA-LIIS SEE­DER või­tis ko­roo­na MK-eta­pil Soo­mes pronks­me­da­li

779

Üle-eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel, 14. ja 15. juu­lil Hel­sin­gi lä­he­dal Es­poos toi­mu­nud VII maail­ma ka­ri­kae­ta­pil ko­roo­nas saa­vu­tas Piia-Liis See­der Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bist nais­te ük­sik­män­gus 3. ko­ha.

11 voo­ru jook­sul ei kao­ta­nud ta üh­te­gi män­gu ning saa­vu­tas And­rea Uus­tuln­di (Sa­ku KK Tirts) ja Lia­na Kras­ti­na (Lä­ti) jä­rel 3. ko­ha. Juu­nio­ri­de ar­ves­tu­ses oli Piia-Liis See­der kind­lalt pa­rim.

Tei­sel võist­lus­päe­val pi­did Piia-Liis See­der ja Gui­do Trees (Pe­nin­gi KMK) se­ga­paa­ris­män­gus ta­sa­vä­gi­se võist­lu­se jä­rel koe­fit­sien­di­ga tun­nis­ta­ma Ees­ti meis­ter­paa­ri And­rea Uus­tuln­di-Ma­rek Le­pis­ti pa­re­must ja lep­pi­ma 4. ko­ha­ga.

Sel aas­tal on rah­vus­va­he­li­ses ko­roo­nas kok­ku 10 maail­ma ka­ri­kae­tap­pi, en­ne jaa­ni­päe­va Sak­sa­maal Er­lan­ge­nis toi­mu­nud VI eta­pil sai Gui­do Trees mees­te in­di­vi­duaal­võist­lu­sel pa­ri­ma eest­la­se­na 4. ko­ha, te­ma klu­bi­kaas­la­ne Vil­jar Me­hik lõ­pe­tas 50 män­gi­ja seas 9. ko­ha­ga, nais­te hul­gas või­tis And­rea Uus­tulnd. Se­ga­paa­ris­män­gus või­tis Vil­jar Me­hik koos And­rea Uus­tuln­di­ga esi­ko­ha ning Gui­do Trees koos klu­bi­kaas­la­se Olav Ka­ru­ga mees­paa­ris­män­gus 3. ko­ha.

Üht­la­si kind­lus­ta­sid kõik ni­me­ta­tud Pe­nin­gi klu­bi män­gi­jad pääs­me aas­ta lõ­pus toi­mu­va­le „Best of Best“ tur­nii­ri­le Las Ve­ga­ses.