Pere­kes­ku­se Män­ni­kä­bi tur­va­li­su­se-pro­jekt Raa­si­ku valla koo­lides

412
Raasiku kooli ohutuspäev.

Nel­ja­päe­val, 2. mail oli Raa­si­ku põ­hi­koo­lis MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi al­ga­tu­sel ohu­tus­päev. Koo­lis käi­sid po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti ja pääs­te­ame­ti töö­ta­jad ning Ees­ti Pu­na­se Ris­ti en­ne­tusb­ri­gaad. Te­gu oli ühe et­te­võt­mi­se­ga Lea­der-prog­ram­mi toe­tu­sel toi­mu­vast ka­heaas­ta­sest ühistegevuse arendamise projektist, milles keskendu­tak­se Raasi­ku valla perede ja las­te teadlik­ku­se tõstmisele ning valmis­ole­kule ohuolu­kor­da­des käi­tu­mi­seks. Projekti viib Perekes­kus Männikäbi ellu koos mit­te­tulundusühin­gute Raasiku Rah­va­hariduse Seltsi ja Pikavere Mõisaga.

Pro­jek­ti eest­ve­da­ja, Män­ni­kä­bi ju­ha­tu­se liik­me Õn­ne­la Met­sao­ru sõ­nul ajen­das pro­jek­ti kir­ju­ta­ma see, et Raa­si­ku val­las on toi­mu­nud pä­ris pal­ju õn­ne­tu­si, mil­les on kan­na­ta­nud lap­sed.

„Lap­sed põh­jus­ta­vad õn­ne­tu­si ena­mas­ti tead­ma­tu­sest. Maa­piir­kon­nas või­vad need ol­la kur­ve­ma­te ta­ga­jär­ge­de­ga kui lin­nas, ku­na kii­ra­bi ja pääst­jad ei pruu­gi ko­ha­le jõu­da pii­sa­valt kii­res­ti. Sel ju­hul võib tead­lik­ku­sest ja või­me­ku­sest osu­ta­da es­maa­bi sõl­tu­da ini­me­lu­de pääst­mi­ne,“ lau­sus ta.

Mul­lu ala­nud pro­jek­ti raa­mes on se­ni toi­mu­nud väi­ke­lap­se­le es­maa­bi and­mi­se koo­li­tu­sed Raa­si­kul ja Pi­ka­ve­res, es­maa­bi­koo­li­tu­sed kõi­gi­le Raa­si­ku põ­hi­koo­li ja Pi­ka­ve­re koo­li õpi­las­te­le, jää- ja veeo­hu­tu­se tee­ma­li­sed, tu­le- ja raud­tee­ohu­tu­se ala­sed in­fo­päe­vad ning koo­li­tu­sed val­la koo­li­des, sa­mu­ti es­maa­bi­laa­ger edasi­jõud­nute­le.

Raa­si­ku koo­lis toi­mu­nud ohu­tus­päe­val rää­ki­sid po­lit­sei­ni­kud noo­re­ma­te klas­si­de õpi­las­te­le liik­lu­ses va­lit­se­va­test oh­tu­dest. Pääs­tea­me­ti esin­da­jad kõ­ne­le­sid tu­leo­hu­tu­sest, tut­vus­ta­sid tu­le­tõr­je- ja pääs­te­teh­ni­kat, lap­sed said käia suit­su­tel­gis. Ees­ti Pu­na­se Ris­ti en­ne­tusb­ri­gaad näi­tas ini­me­lu­de pääst­mi­seks ka­su­ta­ta­vat teh­ni­kat.

Va­ne­ma­te klas­si­de las­te­le tut­vus­ta­sid po­lit­sei- ja pii­ri­val­ve­a­me­ti iden­ti­tee­di- ja staa­tu­se bü­roo töö­ta­jad Ees­tis keh­ti­vaid do­ku­men­te, po­lit­seia­met­ni­kud rää­ki­sid liik­lus- ja raud­tee­tur­va­li­su­sest. Pääs­tea­met kor­ral­das reaa­lo­lu­kor­ra põ­len­gu lik­vi­dee­ri­mi­seks – õpe­ta­ti, kui­das tuld kus­tu­ta­da, virtuaalprillid võimaldasid erinevate ohusituatsioonide läbimängimist.Pu­na­se Ris­ti töö­ta­jad esit­le­sid pääs­te- ja elus­ta­mis­va­hen­deid. Ku­na va­ne­mad klas­sid olid sa­ma pro­jek­ti raa­mes va­rem es­ma­a­bi­koo­li­tu­se lä­bi­nud, tu­li neil õpi­tut meel­de tu­le­ta­da, näi­teks soo­ri­ta­da läm­bu­mis­oh­tu sat­tu­nud ini­me­se pääst­mi­seks ka­su­ta­ta­vat Heim­lic­hi võ­tet.
„Koo­li­tu­sed ja tut­vus­tu­sed olid prak­ti­list laa­di, lap­sed said ka ise ohuo­lu­kor­di tur­va­li­selt lä­bi män­gi­da,“ sõ­nas Õn­ne­la Met­saorg.

Novembrini kestva turvalisuse-projekti raames on kavas läbi viia veel loenguid sõltuvust tekitavatest ainetest, korraldada vanematele väikelapse psühholoogilise esmaabi koolitusi, politseiloenguid teemal „Seadus ja õpilane“, tutvustada abi- ja päästekoeri. Ka sel suvel korraldatakse esmaabilaager 14 lapsele. Järgmise õppeaasta alguses on plaanis esmaabikoolitusi korrata, et õpitud teadmised kinnistuksid.

Kaheaastase projekti läbiviimiseks sai MTÜ Perekeskus Männikäbi Ida-Harju Koostöökoja kaudu Leader-programmist 4080 eurot, Raasiku vald toetas projekti omaosalust 1020 euroga.