Pe­nin­gi ko­roo­na­män­gi­jad päl­vi­sid Ees­ti tšem­pio­naa­dil nii kuld- kui ka hõ­be­me­da­li

395
Esikolmik Eesti koroonamängu meistrivõistlustel segapaaride seas: 2. koht Peningi klubi liige JEVGENI PÕŠNÕI ja TATJANA OSOKINA Kadrina klubist Ring, 1. koht ANDREA UUSTULND ja MIHKEL LEPIST klubist Tirts, 3. koht AURIKA VAHO ja GUNNAR VAHO Saaremaa klubist Mäng. Foto: Guido Trees

Nä­da­la­va­he­tu­sel Raa­si­ku spor­di­hoo­nes pee­tud Ees­ti ko­roo­na­män­gu meist­ri­võist­lu­sel kroo­ni­ti mees­paa­ris­män­gu meist­ri­teks Jev­ge­ni Põš­nõi ja Gui­do Trees, se­ga­paa­ris­män­gus said Jev­ge­ni Põš­nõi ja Tat­ja­na Oso­ki­na Kad­ri­nast hõ­be­me­da­li.

Mees­paa­ris­män­gu tur­nii­ril alis­ta­sid Gui­do Trees ja Jev­ge­ni Põš­nõi kõik seit­se vas­tast.

Gui­do Tree­si sõ­nul ta­kis­tas vaid ebaõnn veel­gi suu­re­malt võit­mast: „Nii hõ­be­da- kui ka pronk­sio­ma­ni­ke­ga koh­tu­des oli­me võit­mas 3:1, aga ot­sus­ta­va­tel het­ke­del jäi i-le punkt pa­ne­ma­ta. Ot­sus­ta­vas voo­rus võit­si­me 3:0 mit­me­kord­seid Ees­ti meist­reid And­rea Uus­tuln­di ja Kai Kõm­must, kes on kor­du­valt ka mees­paa­re edes­ta­nud. Veel järg­mi­sel päe­val nen­ti­sid nad, et meie vas­tu ei ol­nud neil min­git või­ma­lust­ki.”

Pü­ha­päe­va­ne se­ga­paa­ri­de võist­lus möö­dus ta­sa­vä­gi­selt ja tõi kaa­sa roh­kelt ül­la­tu­si. Jev­ge­ni Põš­nõi ja Tat­ja­na Oso­ki­na said kind­lalt ja­gu kuld­me­da­li võit­nud And­rea Uus­tuln­dist ja Mih­kel Le­pis­tust klu­bist Tirts, sa­mas kao­ta­sid tur­nii­ri­ta­be­lis ta­ha­poo­le jää­nud män­gi­ja­te­le. Ka­hek­san­da ko­ha said Gui­do Trees ja Ur­ve Ree­tamm.

Tur­nii­ri pea­kor­ral­da­ja ja pea­koh­tu­ni­ku rol­li täit­nud Gui­do Trees te­ge­les pü­ha­päe­val ka kor­ral­du­se­ga, see­tõt­tu jäi me­he sõ­nul mit­mel kor­ral pa­re­mus rea­li­see­ri­ma­ta: „Ik­ka häi­rib vei­di, kui kut­su­tak­se kor­du­valt teis­te män­gu­de prob­lee­me la­hen­da­ma või kü­si­tak­se reeg­li­te nüans­se.”

Kaks nä­da­lat ta­ga­si võit­sid Gui­do Trees ja Pe­nin­gi klu­bi asu­ta­ja­lii­ge Olav Ka­ru­ga Jõh­vis pee­tud Ida-Vi­ru oma­va­lit­sus­te lii­du lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed paa­ris­män­gus.

Eelmine artikkelRaasiku vallavanemaks valiti RAUL SIEM
Järgmine artikkelKäes on helkurite kandmise aeg