Pe­nin­gi ko­roo­na­võist­kond või­tis Alu­ta­gu­sel hõ­be­da­se hir­ve

591
Pe­nin­gi män­gi­jad UR­VE REE­TAMM, JEV­GE­NI PÕŠNÕI, PIIA-LIIS SEE­DER ja GUI­DO TREES.

GUI­DO TREES

Nä­da­la­va­he­tu­sel toi­mus Jõh­vis 6. kor­da Alu­ta­gu­se hir­ve ko­roo­na­võist­lus Sim­son von Sea­kyl­li val­mis­ta­tud rän­da­va­le hir­veku­ju­le. See­kord oli osa­le­mas ka lõu­na­naab­ri­te Lim­ba­ži võist­kond.

Eel­rin­gis koh­tu­sid oma­va­hel kõik võist­kon­nad ring­süs­tee­mis ning Pe­nin­gi võist­kond hõi­vas seal 3. ko­ha. Eda­si või­tis Pe­nin­gi väl­ja­lan­ge­mis­män­gus Kad­ri­na II ja Kad­ri­na III võist­kon­da, kel­lest eel­rin­gis ja­gu ei saa­dud, ja jõu­dis fi­naa­li Kad­ri­na I võist­kon­na vas­tu. Fi­naal oli vä­ga ta­sa­vä­gi­ne. Ku­ni vii­ma­se gei­mi lõ­pu­ni oli ka Pe­nin­gil või­ma­lus võit­jaks tul­la, kuid lõ­puks tu­li siis­ki tun­nis­ta­da Ees­ti käe­so­le­va aas­ta võist­kond­li­ke meist­ri­te nap­pi pa­re­must. Pe­nin­gi võist­kon­na 3 esi­mest lau­da vii­gis­ta­sid ja nel­jas laud kao­tas 2:4. Võist­kon­nas män­gi­sid Jev­ge­ni Põš­nõi, Gui­do Trees, Piia-Liis See­der ja Ur­ve Ree­tamm, kes said kae­la hõ­be­das­e hir­ve­ga me­da­lid ja võist­kon­na­le hõ­be­da­se hir­ve ku­ju.

Pü­ha­päe­val toi­mu­sid sa­mas Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed rah­vus­va­he­li­se ko­roo­na (no­vu­se) se­ga­paa­ris­män­gus. Võit­ja­teks tu­lid ko­roo­nas Pe­nin­gi klu­bis­se kuu­lu­vad Ger­li Aver ja Alek­san­der Mic­he­lis, nei­le järg­ne­sid Kad­ri­na män­gi­jad Tat­ja­na Oso­ki­na-Hil­lar El­va ning Pe­nin­g klu­bist Mae Nõu, koos Sa­ku Tirt­su män­gi­ja Ur­mas Me­re­ran­na­ga. Vä­ga ta­sa­vä­gi­ses kon­ku­rent­sis lep­pi­sid Piia-Liis See­der ja Gui­do Trees 6. ko­ha­ga, ehk­ki võit­sid ka võit­jaid.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las tõu­seb maa­maks
Järgmine artikkelMAR­GUS SOOM: „Kuu­sa­lu val­las on ol­nud sta­biil­ne aas­ta.“