Paa­di­põ­ge­ne­mi­se mee­nu­tus­te päev Lee­sil

506
Paadipõgenike mälestusmärk

Lau­päe­val tu­leb Lee­si rah­va­ma­jas mee­nu­tus­te päev, mis on pü­hen­da­tud Nõu­ko­gu­de vä­ge­de eest üle la­he toi­mu­nud põ­ge­ne­mi­se­le 75 aas­tat ta­ga­si. Pea­kor­ral­da­ja Mai­la Velst­röm MTÜst Po­hi­ran­na kom­men­tee­rib, et Ees­ti on taas va­ba ol­nud 28 aas­tat, aga pal­ju­sid pe­re­sid puu­du­ta­nud paa­di­põ­ge­ne­mi­ne on se­ni põh­ja­li­ku­malt lah­ti rää­ki­ma­ta: „Mõt­le­si­me, et mee­nu­ta­me hin­ge­de­päe­val se­da, kui­das meie rah­vast on pil­lu­ta­tud. Siis on suu­re­mad toi­me­tu­sed teh­tud, käes vaik­ne mõ­tisk­le­mi­se aeg.“ Esi­neb soom­la­ne Ee­ro Haa­pa­nen, kes on kir­ju­ta­nud paa­di­põ­ge­ne­mi­sest raa­ma­tu, te­ma loeng tõl­gi­tak­se. Mi­kael Ma­ti­kai­nen esit­leb tee­ma­ko­hast lü­hi­fil­mi „Her­bert ja Ali­ce“, Mee­li Le­his rää­gib oma pe­re­ga seo­tud põ­ge­ne­mis­loo, mee­nu­ta­ma on lu­ba­nud tul­la ka Kol­ga-Aab­last pä­rit Lil­le Or­lov-Mad­sen, kes läks lap­se­na koos pe­re­ga üle la­he.