OTT RIC­HARD HÄÄL pur­je­ta­mi­se Ees­ti MV 2. ko­hal

748
OTT RICHARD HÄÄL.

ING­RID RAND­LAHT

Pur­je­ta­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lus­te nel­jae­ta­pi­li­sest see­riast kol­mas pee­ti läi­nud nä­da­la lõ­pus Lo­hu­sa­lus, mis on olu­de poo­lest sar­ja pai­ka­dest kõi­ge mit­me­pal­ge­li­sem ja kee­ru­kam. Tä­na­vu oli seal tuul pi­gem vaik­sem, kuid sa­mas tõi maa­tuul muut­li­ku ja kee­ru­ta­va tuu­le.

Kuu­sa­lu val­la pur­je­ta­mi­se klu­bi Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si esin­da­sid võist­lu­sel 5 võist­le­jat Op­ti­mis­ti ja üks pur­je­ta­ja Zoom8 klas­si. Suu­re sam­mu meist­ri­võist­lus­te me­da­li suu­nas as­tus sta­biil­selt kõi­gil kol­mel päe­val häs­ti sõit­nud 11aas­ta­ne Ott Ric­hard Hääl, kes oli 25 pur­je­ta­ja pin­ge­reas kok­ku­võt­tes ka­hek­sas ning U12 klas­si tei­ne. En­ne vii­mast etap­pi on U12 va­nu­sek­las­sis va­he ka­he esi­me­se va­hel vaid 3 punk­ti. Kui U16 klas­sis on meis­ter si­su­li­selt ju­ba ot­sus­ta­tud, siis U12 klas­sis jääb kõik vii­ma­se, Pär­nus pee­ta­va eta­pi ot­sus­ta­da.

Vä­ga kind­lat ja teh­ni­li­selt head pur­je­ta­mist näi­tas ka 14aas­ta­ne Kul­dar Paal­berg, kes lõ­pe­tas eta­pi 15. ko­ha­ga. Te­ma jä­rel lõ­pe­tas 16. ko­ha­ga Ka­le­vi Jahtk­lu­bi esin­dav Kuu­sa­lu val­la neiu Mia Ma­ria Lips­mäe. Pä­rast esi­mest päe­va hõ­bef­lii­dis jät­ka­nud Jo­han­na Sü­da tõs­tis en­nast vii­ma­se päe­va tu­ge­va­te sõi­tu­de­ga flii­di nel­jan­daks, Rik­hard Ju­ha­ni Va­tu­nen lõ­pe­tas 10. ja Siim Os­kar Hääl 13. ko­ha­ga.

Zoom8 klas­sis esi­mest aas­tat võist­lev 14aas­ta­ne Tõ­nis Us­tav lõ­pe­tas eta­pi 13. ko­ha­ga.

Eelmine artikkelSep­temb­ris saab Keh­ras kas­se ta­su­ta kii­bis­ta­da
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 7 pro­jek­ti