Opo­sit­sioon taot­leb jus­tiits­mi­nis­tee­riu­milt jä­re­le­val­vet Kuu­sa­lu val­la te­ge­vu­se üle

729

Es­mas­päe­val, 14. jaa­nua­ril jõu­dis jus­tiits­mi­nis­tee­riu­mis­se taot­lus, et teh­taks jä­re­le­val­vet Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses aset leid­nud te­ge­vus­te, seal­hul­gas toi­min­gu­pii­ran­gu rik­ku­mis­te ning vo­li­ko­gu ka­hel vii­ma­sel is­tun­gil vas­tu võe­tud osa­de ot­sus­te koh­ta.

Taot­lu­se­le on al­la kir­ju­ta­nud seo­ses det­semb­ris toi­mu­nud või­mu­va­he­tu­se­ga opo­sit­sioo­ni jää­nud Mar­ti Hääl, Mait Kröönst­röm, And­res Hein­ver, Kris­to Pa­lu ja In­geld­rin Aug va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, Ma­dis Jõ­gi ja Avo Vest va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, Su­lev Vald­maa ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li EK­RE ni­me­kir­jast.

Mi­nis­tee­riu­milt pa­lu­tak­se hin­nan­gut val­la­va­ne­ma va­li­mi­se koh­ta 18. det­semb­ri is­tun­gil, kui­gi is­tun­gi päe­va­kor­ras oli val­la­va­ne­ma asen­da­ja mää­ra­mi­ne. Opo­sit­sioon on sei­su­ko­hal, et vo­li­ko­gu ot­sus Ur­mas Kirt­si val­la­va­ne­maks va­li­mi­se koh­ta tu­leb tun­nis­ta­da keh­te­tuks.

Nad sel­gi­ta­vad, et päe­va­kor­ra­punk­ti muu­de­ti is­tun­gi kes­kel, val­la põ­hi­mää­rus sä­tes­tab aga, et al­ter­na­tiiv­seid eel­nõu­sid tut­vus­ta­tak­se is­tun­gi al­gu­ses ja vo­li­ko­gu ot­sus­tab siis nen­de me­net­le­mi­se. Opo­sit­sioon juh­tis sel­le­le is­tun­gil tä­he­le­pa­nu. Kui val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne vii­di 10 vo­li­ni­ku nõu­s­ole­kul lä­bi, 10 poolt­hää­le­ga va­li­ti val­la­va­ne­maks Ur­mas Kirt­si, jäi val­la­sek­re­tär Lii­sa Ojan­gu pro­to­kol­li kin­ni­ta­mi­se osas eriar­va­mu­se­le. Pä­rast kon­sul­tee­ri­mist ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­ga sel­gi­tas val­la­sek­re­tär, et val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne ja asen­da­ja mää­ra­mi­ne ei ole oma si­sult ka mit­te al­ter­na­tiiv­sed eel­nõud – üks toob kaa­sa aju­ti­se, tei­ne pü­si­va tu­le­mu­se.

Opo­sit­sioon on veel sei­su­ko­hal, et sa­mal is­tun­gil ri­ku­ti umb­u­sal­du­se aval­da­mi­se prot­se­duu­ri nõu­deid – vo­li­ko­gu esi­meest Mait Kröönst­rö­mi, ase­esi­meest Mar­ti Häält, val­la­va­lit­su­se liik­meid Hei­no Ju­no­lai­ne­ni ja Rei­jo Roo­si, sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­meest In­geld­rin Au­gi ning ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni esi­meest And­res Hein­ve­ri um­bu­sal­da­ti 18. det­semb­ril si­su­lis­te põh­jen­dus­te­ta, um­bu­sal­du­sa­val­dus­tes oli kõi­gi pu­hul üks lau­se: „Seo­ses suut­ma­tu­se­ga juh­ti­da ja aren­da­da Kuu­sa­lu val­da.“ Val­la põ­hi­mää­rus nõuab, et um­bu­sal­da­mi­se aval­du­ses peab ole­ma mär­gi­tud põh­jus. Is­tun­gil te­gid vo­li­ko­gu liik­med mär­ku­si, et um­bu­sal­da­mi­se mo­tii­ve po­le sel­gi­ta­tud ja pa­lu­ti põh­jen­du­si iga um­bu­sal­da­ta­va koh­ta. „Is­tun­git juh­ti­nud Mar­gus Soom keel­dus iga­su­gus­test sel­gi­tus­test, vii­da­tes küü­ni­li­selt kir­ja­li­ke­le um­bu­sal­du­sa­val­dus­te­le, mil­les on ju­ba „kõik öel­dud“,“ on kir­ju­ta­tud taot­lu­ses.

Ka ju­hib opo­sit­sioon tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­tud Mar­gus Soo­mi suh­tes oli al­ga­ta­tud kri­mi­naal­me­net­lus hääl­te ost­mi­se osas, kri­mi­naal­me­net­lus lõ­pe­ta­ti ok­toob­ris 2018 ava­li­ku me­net­lus­hu­vi puu­du­mi­se tõt­tu ja ku­na süü ei ol­nud suur. Opo­sit­sioon pa­lub jus­tiits­mi­nis­tee­riu­milt hin­nan­gut, et „kas ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu pä­de­vust, vas­tu­tust ja rol­li ar­ves­ta­des saab sel­le esi­me­heks kan­di­dee­ri­da ja vas­ta­va ame­tii­si­ku­na te­gut­se­ma asu­da ka­ris­tu­sõi­gus­li­kult sel­li­se teo toi­me pan­nud isik“.

Vo­li­ko­gu 31. det­semb­ri is­tun­gil toi­mu­nut hin­da­vad 9 vo­li­nik­ku mit­me ot­su­se pu­hul toi­min­gu­pii­ran­gu­te rik­ku­mi­seks ja pa­lu­vad jus­tiit­smi­nis­tee­riu­milt ka sel­les osas sei­su­koh­ta: val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si osa­les vo­li­ko­gu liik­me­na val­la­va­ne­ma töö­ta­su mää­ra­mi­se ot­su­se hää­le­ta­mi­sel ega taan­da­nud en­nast; Mar­gus Soom, Kal­mer Märt­son, Enn Kirs­man ja Ur­mo Ris­ti­saar osa­le­sid mää­ru­se „Val­la­vo­li­ko­gu ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de tööst osa­võ­tu eest maks­ta­va hü­vi­tu­se ning maks­mi­se kor­ra keh­tes­ta­mi­ne“ hää­le­ta­mi­sel; val­la­va­lit­su­se liik­meks saa­nud Kau­po Par­ve ei taan­da­nud en­nast val­la­va­lit­su­se liik­me­te ar­vu ja koos­sei­su kin­ni­ta­mi­se hää­le­ta­mi­sel, sa­mas eel­nõus oli ka val­la­va­lit­su­se liik­me töö­ta­su suu­rus.

Taot­lu­ses mär­gi­tak­se, et kõi­gi nen­de rik­ku­mis­te pu­hul juh­ti­sid opo­sit­sioo­ni esin­da­jad is­tun­gil tä­he­le­pa­nu kor­rupt­sioo­ni­vas­ta­ses sea­du­ses sä­tes­ta­tud toi­min­gu­pii­ran­gu re­gu­lat­sioo­ni­le – hää­le­ta­mi­sest ei to­hi osa võt­ta, kui te­gu on iseen­da töö­ta­su mää­ra­mi­se­ga.

Kuusalu vallavolikogu esimees Margus Soom kommenteerib, et volikogu liikmete osalemine hüvitistega seotud otsuste hääletamisel on tõlgendamise küsimus ning jäädakse ootama justiitsministeeriumi seisukohta, vallavanema töötasu määramise otsus tuleb volikogu järgmisel istungil uuesti hääletamisele.

Vallavanema valimise kohta 18. detsembril ütleb ta: „Vallavanema valimiseks tegime kolm korda ettepaneku. Esimesel korral siis, kui esitasin koos umbusaldusavaldustega järgmise istungi päevakorra projekti, kus oli sees ka vallavanema valimine, mida volikogu esimees Mait Kröönström ei arvestanud. Teisel korral volikogu istungi alguses, kui palusime päevakorda lülitada vallavanema valimise, mida jälle volikogu esimees ei teinud. Kolmas kord oli vallavanema asendaja määramisel, kui volikogu muutis 10 poolthäälega eelnõud, kuna soovis valida vallavanemat. See oli volikogu koosseisu enamuse selgelt väljendatud tahe.“

Kui justiitsmi­nis­ter leiab järelevalve käigus, et oma­va­lit­su­se hal­du­sakt on õi­gus­vas­ta­ne ja ri­kub ava­lik­ku hu­vi, võib ta 30 töö­päe­va jook­sul hal­du­sak­tist tea­da­saa­mi­sest te­ha kir­ja­li­ku et­te­pa­ne­ku tun­nis­ta­da hal­du­sakt keh­te­tuks või viia õi­gus­nor­mi­de­ga vas­ta­vus­se.

Taot­lu­se ter­vik­teks­t on avaldatud Üks Kuu­sa­lu Vald ko­du­le­hel www.1kuu­sa­lu.ee.