ÕNNE PAIM­RE: „Raa­ma­tu­ko­gust võiks saa­da Kuu­sa­lu ko­gu­kon­na kes­kus.“

918
Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu veeb­rua­ris ava­tud las­te­kir­jan­du­se toas is­tu­vad raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad UVE PÄRN ja RII­NA ROO­TA­LU ning ju­ha­ta­ja ÕN­NE PAIM­RE.

Uus juht võ­taks Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ka­su­tus­se ter­vi­se­kes­ku­se ma­jas ko­gu tei­se kor­ru­se.

Mul­lu ok­toob­rist Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu juh­ti­ma ha­ka­nud Õn­ne Paim­re töö­tas üle 44 aas­ta Val­ga­maal Ote­pää val­las Kui­gat­si raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­ja­na. Ta ot­sus­tas tul­la ela­ma Põh­ja-Ees­tis­se, tüt­re ko­du on Ani­ja val­las Sood­las. Kuu­sa­lu vald on nen­de pe­re­le tut­tav kant, Õn­ne Paim­re abi­kaa­sa juu­red on Muuk­si kü­last.

Esi­me­se näh­ta­va muu­tu­se­na sea­ti uue ju­hi eest­võt­tel Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se tei­sel kor­ru­sel paik­ne­va raa­ma­tu­ko­gu aken­de­le suu­red tä­hed, mis kok­ku moo­dus­ta­vad sõ­na „raa­ma­tu­ko­gu“.

Õn­ne Paim­re sel­gi­tab, et Kuu­sa­lu ale­vi­ku pea­tä­na­val ega ka ter­vi­se­kes­ku­sest tei­sel pool po­le vii­ta­sid, mis suu­nak­sid raa­ma­tu­ko­gus­se. Idee saa­di Keh­ra ja Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gust. En­ne, kui ha­ka­ti Kuu­sa­lus üm­ber­kor­ral­du­si te­ge­ma, teh­ti ring­sõit naa­ber­val­da­de raa­ma­tu­ko­gu­des, vaa­da­ti töö­kor­ral­dust ja ruu­me.

Kuu­sa­lu val­la esin­dus­raa­ma­tu­ko­gu osu­tus te­ma sõ­nul oo­da­tust ta­ga­si­hoid­li­ku­maks, võiks ol­la ava­ram ja või­ma­lus­te­roh­kem. Kui­gat­si raa­ma­tu­ko­gu oli ruu­mi­kas, fon­di­dest saa­dud toe­tus­sum­ma­de abil re­mon­di­tud ja kaa­sa­jas­ta­tud.

„Rää­gi­tak­se, et Lõu­na-Ees­ti on ää­re­maa. Aga nüüd olen aru saa­nud, et ka Har­ju­maal on oma ää­re­maad – siin on jõu­kad lin­na­lä­hi­piir­kon­nad ja tei­sed,“ sõ­nab Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu uus ju­ha­ta­ja ning tõ­deb, et Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu on te­ma hin­nan­gul aja­le jal­gu jää­nud – eel­kõi­ge ruu­mi­puu­du­se mõt­tes, aga ka te­ge­vus­te osas. Raa­ma­tu­ko­gu asub suu­re­pä­ra­ses ko­has, ale­vi­ku kes­kel, kuid va­jab kaa­sa­jas­ta­mist. Kor­ras on töö lu­ge­ja­te­ga ja raa­ma­tu­ko­gu fond vas­tab ela­ni­ke oo­tus­te­le, puu­duo­le­vaid tea­vi­kuid tel­li­tak­se teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest.
Õn­ne Paim­re unis­tus ja kau­gem vi­sioon oleks laie­ne­da raa­ma­tu­ko­gu­ga Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­ses üle ko­gu tei­se kor­ru­se. Po­lit­sei ja paa­ri et­te­võt­te kä­su­tu­ses ole­vad kon­to­ri­toad, kok­ku um­bes kol­man­dik tei­sest kor­ru­sest, võik­sid ol­la ka­su­tu­ses ko­gu­kon­na­kes­ku­se­na.

Las­te­kir­jan­dus oli su­ru­tud kit­sas­se tup­pa
Ehk­ki ruu­me ta­haks juur­de, asub Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu vii­mas­tel kuu­del olu­li­selt suu­re­mal pin­nal, kui oli se­ni. Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se ajal olid ne­li tu­ba val­la ha­ri­du­se- ja sot­siaal­hool­kan­de vald­kon­na spet­sia­lis­ti­de kä­su­tu­ses. Väl­ja ko­li­ti eel­mi­se su­ve al­gu­ses.

Nüüd on raa­ma­tu­riiu­lid sea­tud ka en­di­ses­se laia ko­ri­do­ri, uks on tõs­te­tud eda­si ja prae­gu moo­dus­tab koos lae­nu­tus­ruu­mi­ga ter­vi­ku. Väi­no Es­ke­ni fond on koon­da­tud väik­se­mas­se tup­pa, fon­di se­nis­tes­se ruu­mi­des­se on teh­tud las­te­kir­jan­du­se tu­ba, mil­le kõr­val on raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja väi­ke töö­ruum. Las­te­kir­jan­du­se tu­ba ava­ti veeb­rua­ris.

Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Rii­na Roo­ta­lu üt­leb, et se­ni olid las­te­raa­ma­tud sea­tud kit­sas ruu­mis riiu­li­te­le, va­he­käi­gus sai hä­da­pä­rast rin­gi pöö­ra­ta. Las­te­kir­jan­du­se tu­ba on mõ­nus koht, kus en­ne ko­ju või muu­si­ka­koo­li mi­ne­kut on või­ma­lus lu­ge­da või te­ha ko­du­seid töid.

Rii­na Roo­ta­lu: „Siin on avar ja val­ge, lap­sed kii­da­vad. Riiu­li­telt lei­tak­se raa­ma­tuid, mi­da en­ne ei mär­ga­tud­ki, ja uu­ri­tak­se, kas ole­me pal­ju uut las­te­kir­jan­dust juur­de saa­nud. Las­te­ga pe­re­del on nüüd­ või­ma­lus raa­ma­tu­ko­gus kauem ae­ga vee­ta, lap­sed või­vad sa­mal ajal joo­nis­ta­da-vär­vi­da, kui va­ne­mad en­da­le raa­ma­tuid va­li­vad.“

Õn­ne Paim­re li­sab, et raa­ma­tu­ko­gus­se oo­da­tak­se las­teaia­rüh­mi ja klas­se koos õpe­ta­ja­te­ga, ning roh­kem ka ema­sid-isa­sid las­te­ga: „Las­te­kir­jan­du­se toas võib koos toi­me­ta­da ja ka na­tu­ke lär­mi te­ha, saab män­gi­da laua­män­ge, pan­na kok­ku puzz­le­sid. Uu­ri­me või­ma­lu­si ja täien­da­me se­da tu­ba.“

Ju­ha­ta­ja mär­gib, et tä­nu juur­de saa­dud pin­na­le on raa­ma­tud jao­ta­tud Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus loo­gi­li­selt, lii­ki­de kau­pa, po­le enam üks­tei­se ot­sa lao­tud raa­ma­tu­vir­nu. Lu­ge­mis­saal on ava­ram, seal on li­saks pe­rioo­di­ka­le veel ema­kee­le aas­ta­le pü­hen­da­tud pü­si­näi­tus.

Kii­re in­ter­net on ka­su­ta­ma­ta
Õn­ne Paim­re nen­dib, et pea­le kaa­sa­jas­ta­mist va­ja­va­te ruu­mi­de oleks tar­vis uuen­da­da ka raa­ma­tu­ko­gu ar­vu­ti­par­ki. Ehk­ki maj­ja on pan­dud kii­re in­ter­ne­ti kaa­bel, ei ole se­da tun­da, sest ar­vu­tid on amor­ti­see­ru­nud. Sa­mas on ar­vu­tid olu­li­ne töö­va­hend, sest lae­nu­tu­sed re­gist­ree­ri­tak­se raa­ma­tu­ko­gus in­ter­ne­tip­rog­ram­mi abil.

Õn­ne Paim­re: „Kõr­valt­tu­li­ja hin­nang võib tun­du­da karm, aga mulle tun­dub, et as­tu­sin Kuu­sa­lu val­las raa­ma­tu­ko­gun­du­se vald­kon­nas nagu ajas ta­ga­si. Olin Lõu­na-Ees­tis Kui­gat­si kü­la­selt­si eest­ve­da­ja, raa­ma­tu­ko­gu oli ük­si­ti ko­gu­kon­na­kes­kus. Kir­ju­ta­sin pro­jek­te, meid toe­ta­ti Lea­der-prog­ram­mist, kü­la­meet­me­test. Raa­ma­tu­ko­gu on suht­le­mis­koht ja koh­tu­mis­paik, am­mu enam po­le ai­nult raa­ma­tud ja riiu­lid. Kuu­sa­lus on aga eel­kõi­ge raa­ma­tu­te lae­nu­ta­mi­se koht. Raa­ma­tu­ko­gu on küll niiöel­da raa­ma­tu­te ko­du, kuid ka vaim­su­se koht, selts­kond­lik roll on olu­li­ne.“

Ta sõ­nab, et Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu fi­liaa­lid on igaüks oma nä­gu ning seal­sed töö­ta­jad tub­lid. Te­ma­le tut­ta­vam kesk­kond on Joa­ves­kil, seal paik­neb raa­ma­tu­ko­gu mõ­ne aas­ta eest val­mi­nud rah­va­ma­jas. Ava­ram on ka Vi­ha­soo raa­ma­tu­ko­gu, mis asub las­teaias-alg­koo­lis. Re­mon­ti va­jaks Kol­ga raa­ma­tu­ko­gu, mil­le ruu­mid on kor­ter­ma­jas. Kõn­nu raa­ma­tu­ko­gu töö­tab kü­la­ma­jas, mi­da sa­mu­ti po­le vii­ma­sel ajal re­mon­di­tud.

Õn­ne Paim­re üt­leb, et plaa­nis on ha­ka­ta te­ge­ma mit­me­su­gu­seid üri­tu­si. Tu­le­kul on Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu kor­ral­da­tud koh­tu­mi­ne väl­jas­pool oma ruu­me – Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas esi­ne­vad 28. ap­ril­lil Kris­tii­na Ehin ja Sil­ver Sepp, kes käi­vad üle Ees­ti raa­ma­tu­ko­gu­de tuu­ril.

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus on 1103 lu­ge­jat, Kol­ga raa­ma­tu­ko­gus 286, Vi­ha­soo raa­ma­tu­ko­gus 134, Kõn­nu raa­ma­tu­ko­gus 53, Joa­ves­ki raa­ma­tu­ko­gus 30 lu­ge­jat.

Õn­ne Paim­re: „Lu­ge­ja­te arv on vei­di vä­he­ne­nud võr­rel­des aas­ta­te ta­gu­se aja­ga, aga raa­ma­tu­ko­gu uue­neb ja oo­tab kül­la va­nu raa­ma­tu­sõp­ru ning mui­du­gi uu­si lu­ge­jaid.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ela­ni­kud on hä­das – aja­le­hed ei jõua post­kas­ti
Järgmine artikkelSõnumitoojas 10. aprillil