Maa hind kas­vas Har­ju­maal kesk­mi­selt 7,5 kor­da

674
Väljavõte asu­ko­hak­las­si­de kaardist maa kor­ra­li­sel hin­da­mi­sel 2022. aas­tal Ida-Har­ju­maa ja lähipiirkonna koh­ta. Kaar­di on koos­ta­nud maa-amet.

Maa-amet ava­li­kus­tas es­mas­päe­val, 31. ok­toob­ril maa kor­ra­li­se hin­da­mi­se tu­le­mu­sed, mis võe­tak­se maa­mak­su ar­ves­ta­mi­sel alu­seks üle­tu­le­val, 2024. aas­tal.

Maa se­ni­ne hind on keh­ti­nud 2001. aas­tast. En­ne se­da hin­na­ti 1993. ja 1996. aas­tal. Uus kor­ra­li­ne hin­da­mi­ne teh­ti hoo­nes­ta­ma­ta maa­ga toi­mu­nud müü­gi­te­hin­gu­te põh­jal aja­va­he­mi­kul 1. juu­list 2016 ku­ni 30. juu­ni­ni 2022. Maa väär­tu­se hin­da­mi­sel ar­ves­ta­ti asu­koh­ta, ka­su­tust, kva­li­tee­ti, ta­ris­tut, pin­da­la, ehi­tu­sõi­gust. Iga maa­tü­ki väär­tust saab vaa­da­ta uuen­da­tud maa­ka­tast­ris mi­nu.ka­tas­ter.ee.

Har­ju maa­kon­nas on maa väär­tus kas­va­nud maa-ame­ti ar­vu­tus­te jär­gi kesk­mi­selt 7,5 kor­da.

Kui­gi maa väär­tus on edas­pi­di olu­li­selt suu­rem, on sea­du­se­ga sä­tes­ta­tud, et sõl­tu­ma­ta sel­lest, kui pal­ju on väär­tus tõus­nud, ei või maa­maks kas­va­da aas­tas roh­kem kui küm­me prot­sen­ti. Sea­du­se­ga on vä­hen­da­tud se­ni­seid mak­si­maal­seid mak­su­mää­ra­sid, mis prae­gu on 2-2,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mi­se hin­nast, ala­tes 2024. aas­tast 0,5-1 prot­sent. Oma­va­lit­sus­tel tu­leb uued mak­su­mää­rad keh­tes­ta­da 1. juu­liks 2023.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus maa uu­te hin­da­de kas­vu ana­lüü­si­mi­sel abi oma­va­lit­sus­te maa­kor­ral­da­ja­telt.

Ani­ja val­la maa- ja tees­pet­sia­list Mait Paa­sik edas­tas toi­me­tu­se­le, et näi­teks Keh­ra lin­nas on ela­mu­maa­de hind tõus­nud 20-24 kor­da, Aeg­vii­du ale­vis 10-12 kor­da. Ha­jaa­sus­tu­ses on met­sa­maa­de hin­na­tõus 6-9 kor­da ning põl­lu­maa­del 13-16 kor­da, ent Pil­la­pa­lu kü­las on põl­lu­maa­de hind kas­va­nud 26-34 kor­da.

Näi­de Pil­la­pa­lu kü­las ühe krun­di väär­tu­se koh­ta – keh­tiv mak­sus­ta­mis­hind on vei­di üle 5500 eu­ro hek­ta­ri eest, uus hind üle 111 000 eu­ro hek­tar. Näi­de Keh­ra Põr­gu­põh­ja lin­nao­sas ju­hus­li­kult va­li­tud kin­nis­tu koh­ta – se­ni­ne hind on 1130 eu­rot hek­ta­ri eest, uus 24 686 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la juh­tiva maa-s­pet­sia­listi Alo Rei­dolvi arvutuste järgi on Kuu­sa­lu ale­vi­kus elamumaa hind tõusnud 10-17, Sal­mis­tul 5-25 korda. Kiiu aleviku ümbruse maatulundusmaa maksustamishind on tõusnud 9-17 korda.

Näi­teks on Kuu­sa­lu val­las Ju­min­da pool­saa­re me­reäär­se kin­nis­tu maa se­ni­ne mak­sus­ta­mis­hind li­gi 1400 eu­rot, uus hind üle 35 600 eu­ro hek­tar. Sal­mis­tul me­re ää­res asu­va kin­nis­tu maa mak­sus­ta­mis­hind on prae­gu üle 8300 eu­ro, uus hind li­gi 66 000 eu­rot hek­tar ning Kuu­sa­lu ale­vi­ku kes­kel era­ma­ja­ga kin­nis­tul se­ni üle 2800 eu­ro, edas­pi­di üle 31 000 eu­ro hek­tar.

Raa­si­ku val­la maa­kor­ral­da­jalt Raili Ilveselt sai­me and­med Aru­kü­la ja Raa­si­ku koh­ta – Aru­kü­las kas­vas maa mak­sus­ta­mis­hind 14-32 kor­da, Raa­si­kul 11-19 kor­da. Ha­ja-
a­sus­tu­ses tõu­sis hind met­sa­maa­del 2-6 kor­da, põl­lu­maa­del 12-19 korda.

Näi­teks on Aru­kü­la ale­vi­kus Põh­ja tä­na­va piir­kon­nas ju­hus­li­kult va­li­tud kin­nis­tu mak­sus­ta­mis­hind se­ni 1900 eu­rot, uus hind on üle 43 000 eu­ro hek­tar. Raa­si­ku ale­vi­kus Jaa­ma tä­na­va piir­kon­nas se­ni li­gi 1600 eu­rot, uus hind üle 21 000 eu­ro. Pi­ka­ve­re kü­las üle 2100 eu­ro, uus hind li­gi 21 000 eu­rot.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus teeb han­ke tä­na­va­val­gus­tu­se ren­ti­mi­seks
Järgmine artikkelKol­ga­kü­las sai al­gu­se jär­je­kor­ras ju­ba 26. mä­lu­män­gu­hooaeg