Õigus­kants­ler ei näe Raa­si­ku las­teaia­ta­su kor­ras ebaõig­lust

1403

Mul­lu ok­toob­ris ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu uuen­da­da las­teaia­ta­su maks­mi­se kor­da. Kui va­ne­mad või ük­sik­va­nem on Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ke­re­gist­ris, ta­su eri­ti ei muu­tu, mit­te­ko­da­ni­ke­le ra­ken­dub sep­temb­rist mak­si­maal­ne lu­ba­tud määr – 20 prot­sen­ti mii­ni­mum­pal­gast ehk 94 eu­rot.
Ot­su­se­ga pol­nud ra­hul lap­se­va­nem, kes pöör­dus aas­ta lõ­pus õi­gus­kants­le­ri Ül­le Ma­di­se poo­le. Lap­se­va­nem uu­ris, kas osa­lus­ta­su järsk tõst­mi­ne 20 prot­sen­di­ni pal­ga alam­määrast on õigus­pära­ne.
Õi­gus­kants­ler vas­tas lap­se­va­ne­ma­le ja ka Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le veeb­rua­ri al­gu­ses saa­de­tud kir­jas, et Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu mää­rus on koos­kõ­las koo­lieel­se las­tea­su­tu­se sea­du­se­ga, mil­le järgi va­ne­ma­te kae­tav osa ühe lap­se koh­ta ei või üle­ta­da 20 prot­sen­ti va­ba­rii­gi va­lit­su­se keh­tes­ta­tud pal­ga alam­määrast.
Ta li­sas, sea­dus ei sätes­ta, et ta­su ei võiks tõsta mak­si­mum­määra­ni ühe kor­ra­ga: „Ar­ves­ta­des, et määru­se vas­tu­võtmi­se ja jõus­tu­mi­se va­he­le jääb peaae­gu aas­ta, saab öel­da, et ta­su tõst­mi­sest on ini­me­te­le küllalt pi­kalt et­te tea­ta­tud. Nõnda ei saa ko­ha­ta­su tõst­mist ku­ni sea­du­se­ga lu­ba­tud mak­si­mum­määra­ni pi­da­da õigus­vas­ta­seks. Val­la ot­sus soo­dus­ta­da oma val­la ela­nik­ke on lu­ba­tav. Oma­va­lit­su­se ko­hus­tu­sed ei ula­tu kau­ge­ma­le te­ma ter­ri­too­riu­mist. Ta ei ole ko­hus­ta­tud ka­su­ta­ma oma ra­ha teis­te oma­va­lit­sus­te ela­ni­ke toe­ta­mi­seks. Lu­ba­tav on ka soo­dus­tu­se and­mi­ne oma val­la ela­ni­ke­le ees­märgi­ga suu­ren­da­da ela­ni­ke ar­vu.”
Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi lau­sus, et ei saa veel öel­da, kui pal­jud pea­vad hak­ka­ma mak­si­maal­set ta­su maks­ma, ku­na mää­rus jõus­tub sep­temb­rist: „Ole­me and­nud üle poo­le aas­ta, et lap­se­va­ne­mad saak­sid jä­re­le mõel­da, te­ha va­ja­du­sel re­gist­ri­toi­min­gud. Ot­sus on vas­tu võe­tud ra­hu­li­kult, pa­ha­mee­le­tor­mi po­le põh­jus­ta­nud. Teadaolevalt on üks end protestiks teise omavalitsusse registreerinud, kuid rohkem on neid, kes on otsustanud end soodustuse saamiseks Raasiku valla kodanikuks registreerida. Pealegi on kolme lapsega peredele selle korra kohaselt kohatasu null eurot.”