Õed HE­LE­NA ja NE­LE TRU­BER Raa­si­ku val­last võit­sid Ees­ti MV me­da­lid

1601

10. veeb­rua­ril Põl­vas toi­mu­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel maad­lu­ses saa­vu­ta­sid õed He­le­na Tru­ber ja Ne­le Tru­ber Raa­si­ku val­la Ki­vi­loo kü­last kumb­ki oma va­nu­sek­las­sis me­da­li.

16aas­ta­ne He­le­na Tru­ber sai ku­ni 50 ki­log­ram­mi kaa­lu­va­te nais­te va­ba­maad­lu­ses hõ­be­me­da­li, 17aas­ta­ne Ne­le Tru­ber kaa­lu­ka­te­goo­rias ku­ni 62 kg pronks­me­da­li. Ku­ni 50ki­lo­seid maad­le­jaid võist­les kolm, He­le­na Tru­ber alis­tas ühe vas­ta­se sel­ja­või­du­ga, fi­naa­lis tu­li vas­tu võt­ta kao­tus. Kaa­lu­ka­te­goo­rias ku­ni 62 kg võist­les ne­li maad­le­jat, Ne­le Tru­ber kao­tas kaks mat­ši, kuid kol­man­da või­tis.

Ne­le Tu­ber on va­ra­se­mast ka­he­kord­ne Ees­ti meis­ter ning võit­nud ka hõ­be­daid-pronk­se, He­le­na Tru­be­ri se­ni­ne pa­rim saa­vu­tus oli õpi­las­te Ees­ti meist­ri­võist­lus­te 3. koht. Tü­tar­lap­sed tree­ni­vad klu­bis Kor­rus3, Ne­le Tru­be­ri tree­ner on Mar­tin Pla­ser. He­le­na Tru­be­rit ja veel kah­te noort maad­le­jat tree­nib 16. märt­sil toi­mu­va­te Ees­ti ka­det­ti­de meist­ri­võist­lus­te jaoks Ne­le Tru­ber.

„Meie koos­töö He­le­na­ga on eri­li­ne, usun, et õde­de oma­va­he­li­ne si­de ai­tab kaa­sa pa­re­ma­te tu­le­mus­te saa­vu­ta­mi­se­le,“ sõ­nas Ne­le Tru­ber.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ha­ri­du­sa­su­tu­se toi­du­han­ke tu­le­mu­sed tü­his­ta­ti
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus muu­tis st­ruk­tuu­ri ja tee­nis­tus­koh­ta­de koos­sei­su