Nor­dic Hou­sesel taas vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te kuld­mär­gi­s

1236
ARGO SAUL

Kuu­sa­lu val­las te­gut­sev puit­kar­kass­ma­ja­de toot­ja Nor­dic Hou­ses päl­vis Vas­tu­tus­tund­li­ku Et­te­võt­lu­se Foo­ru­mi ga­laõh­tul, mis toi­mus 22. mail, vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te kuld­se kva­li­tee­di­mär­gi­se. Kok­ku ja­ga­ti pronks-, hõ­be- ja kuld­mär­gi­seid Ees­tis 78 et­te­võt­te­le. Nor­dic Hou­ses on kuld­mär­gi­se päl­vi­nud kolm kor­da. Et­te­võt­te asu­ta­ja ja juht Ar­go Saul kom­men­tee­rib, et vas­tu­tus­tund­lik et­te­võt­lus tä­hen­dab kva­li­teet­se­te ehk kaua­kest­va­te, kesk­kon­da ja ter­vist sääst­va­te puit­ma­ja­de tar­ni­mist, au­sa­meel­set juh­ti­mist ning ini­mes­te hea­olust ehk töö­ta­ja­te, klien­ti­de ja laie­malt ko­gu­kon­na ter­vi­sest ja aren­gust hoo­li­mist. Nor­dic Hou­ses eks­por­dib pea­mi­selt Nor­ra ja Root­si tu­ru­le. Kuld­ne kva­li­tee­di­mär­gis tõs­tab et­te­võt­te usal­dus­väär­sust ja kon­ku­rent­si­või­met. Fir­mal Nor­dic Hou­ses on toot­mis­pin­nad Kol­ga ja Kosu kü­las, edas­pi­di on ka­vas ehi­ta­da uus toot­mis­komp­leks Kiiu ale­vik­ku ring­tee lä­he­dus­se.

Eelmine artikkelRAS­MUS ME­RI­VOO teeb Kuu­sa­lus män­gu­fil­mi „Kratt“
Järgmine artikkelNel­ja aas­ta pä­rast on Har­ju­maal 4 rii­gi­güm­naa­siu­mi