Noor muu­si­kaõ­pe­ta­ja oo­tab Raa­si­ku ini­me­si laul­ma

2663
Uue koo­ri loo­ja GRE­TE SAA­RUM.

Las­teaia muu­si­kaõ­pe­ta­ja GRE­TE SAA­RU­MI eest­võt­tel luuak­se Raa­si­ku­le koo­r.

Et­te­pa­ne­ku ha­ka­ta Raa­si­kul uut koo­ri loo­ma te­gi Ora­va­ke­se las­teaia muu­si­kaõ­pe­ta­ja­le Gre­te Saa­ru­mi­le Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga. Eel­mi­ne koor te­gut­ses 1,5 aas­tat, siis ei jõud­nud ju­hen­da­ja Tii­na Tinn õpin­gu­te kõr­valt koo­ri­ga enam te­ge­le­da.
Uue koo­ri loo­ja Gre­te Saa­rum oli möö­du­nud ke­va­del soi­ku jää­nud Raa­si­ku kam­mer­koo­ri abi­di­ri­gent. Ta on 22aas­ta­ne, Raa­si­kult pä­rit. Seal­se põ­hi­koo­li kõr­valt lõ­pe­tas Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind Raa­si­ku fi­liaa­li kla­ve­ri eria­lal. Prae­gu õpib ma­gist­ran­tuu­ris Tal­lin­na Üli­koo­li ja Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mia ühi­sõp­pe­ka­val muu­si­kaõ­pe­ta­jaks.
Raa­si­ku lau­lu­hu­vi­lis­te esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne oli es­mas­päe­val, 30. jaa­nua­ril. Ko­ha­le tu­li 6 eri va­nu­ses ini­mest, 5 naist ja 1 mees.
„Mul­le ül­la­tu­seks tu­lid uued, mit­te eel­mi­se koo­ri laul­jad. Kuid kõik on va­rem laul­mi­se­ga te­ge­le­nud, ol­gu­gi, et aas­taid ta­ga­si, mõ­ned oma koo­lia­jal,“ rää­kis Gre­te Saa­rum.
Koo­ri jaoks on kuuest ini­me­sest vä­he, aga kui ne­mad jää­vad koos käi­ma, sün­nib di­ri­gen­di kin­ni­tu­sel sel­lest kind­las­ti üks muu­si­ka­li­ne kol­lek­tiiv. Kui li­san­dub uu­si liik­meid, kas­vab edas­pi­di väl­ja ehk ka oma koor: „Olen põ­ne­vil, vaa­ta­me, mil­li­se kol­lek­tii­vi­ga saa­me eda­si min­na. Ta­han nen­de­ga laul­da nii koo­rik­las­si­kat kui tun­tud pop­lau­le ning soo­vin kaa­sa­ta Pää­su­lin­nu pil­li­õpi­la­si, et ka ne­mad saak­sid prak­ti­list esi­ne­mis­ko­ge­must.“
Kõik Raa­si­ku ja ümb­rus­kon­na lau­lu­hu­vi­li­sed on oo­da­tud iga es­mas­päe­va õh­tul rah­va­ma­ja Er­ne­sak­sa-saa­li: „Raa­si­kul on tu­ge­vad lau­lut­ra­dit­sioo­nid ning on to­re, kui siin­sed ini­me­sed tu­le­vad laul­ma.“

Eelmine artikkelKeh­ras­se pla­nee­ri­tak­se 5 kor­ter- ja 4 ri­dae­la­mut
Järgmine artikkelHC Keh­ra on Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te lii­der