Noor­te­ga­ran­tii juh­tu­mi­kor­ral­da­ja­na töö­tab Raa­si­ku val­las MAR­GE AA­SA­LAID

2068
Juhtumikorraldaja MARGE AASALAID.

Li­saks pi­lootp­ro­jek­tis osa­le­va­le Raa­si­ku val­la­le on pro­jek­ti­ga lii­tu­nud Ida-Har­just Kuu­sa­lu ja Ani­ja vald.

Mai kes­kel alus­ta­vad Noor­te­ga­ran­tii tu­gi­süs­tee­mi ka­su­ta­mist 33 oma­va­lit­sust. Käe­so­le­vast nä­da­last näe­vad need oma­va­lit­su­sed sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi koos­ta­tud re­gist­rit, kus 16-26aas­ta­sed noo­red, kes ei õpi ega töö­ta. Oma­va­lit­su­ses noor­te­ga töö­ta­vad amet­ni­kud saa­vad noo­re­ga ühen­dust võt­ta, väl­ja sel­gi­ta­da, kas ja mil­list tu­ge noor va­jab ning vas­ta­valt sel­le­le lei­da so­bi­vad tu­gi­tee­nu­sed.

Pro­jek­ti­ga saa­vad lii­tu­da kõik oma­va­li­tu­su­sed, kuid 5 oma­va­lit­su­ses võe­tak­se töö­le pal­ga­li­sed juh­tu­mi­kor­ral­da­jad. Har­ju­maal osa­leb pi­lootp­ro­jek­tis Raa­si­ku vald, kus kon­kur­si tu­le­mu­sel asus ap­ril­lis töö­le Aru­kü­la ela­nik Mar­ge Aa­sa­laid, kes on sot­siaal­töö kõrg­ha­ri­du­se­ga ja töö­ta­nud va­rem sot­siaal­pe­da­goo­gi, sot­siaal­kes­ku­se ju­ha­ta­ja, Har­ju­maal kar­jää­riin­fos­pet­sia­lis­ti ja Noor­tein­fo Kes­ku­se koor­di­naa­to­ri­na. Teis­tes oma­va­lit­sus­tes saa­vad noor­soo­töö­ga te­ge­le­vad amet­ni­kud Noor­te­ga­ran­tiis osa­le­da oma põ­hi­töö kõr­valt.

Mar­ge Aa­sa­laid sõ­nas, et kui sai tea­da, et on va­li­tud juh­tu­mi­kor­ral­da­jaks, tu­li käia koo­li­tus­tel Ees­tis ja ka Stock­hol­mis: „Root­si koo­li­tu­sel nä­gin, et õn­neks mi­nu et­te­ku­ju­tus tööst vas­tas tõe­le, vä­ga pal­ju ai­tas kaa­sa va­ra­sem töö ko­ge­mus noor­te­ga. Ka Root­sis on sa­ma­moo­di kui Ees­tis – riik­lik­ke tu­gi­tee­nu­seid on pal­ju, kuid suur hulk noo­ri nen­de­ni ei jõua.”

Kui re­gis­ter ava­neb, tu­leb ha­ka­ta sel­gi­ta­ma, kas noor üld­se va­jab tu­ge. Mar­ge Aa­sa­laid sõ­nas, et ala­ti on eran­deid – näi­teks noo­red, kes on ko­ha­li­kus ela­ni­ke­re­gist­ris, kuid õpi­vad või töö­ta­vad vä­lis­maal, on väi­ke­se lap­se­ga kauem ko­dus või ei käi tööl ega õpi, sest saa­vad hak­ka­ma kel­le­gi tei­se ra­ha­li­sel toel. Re­gist­rist jää­vad väl­ja noo­red, kes on töö­tu­na ar­vel, puu­du­va töö­või­me­ga, al­la 1,5aas­ta­se lap­se­ga ko­dus, te­ge­le­vad et­te­võt­lu­se­ga, kan­na­vad vang­la­ka­ris­tust või on kait­se­väe­tee­nis­tu­ses.

Juh­tu­mi­kor­ral­da­ja saab noor­te kon­tak­tand­med, alaea­lis­te pu­hul ka nen­de va­ne­ma­te omad. See­jä­rel tu­leb noo­re­ga ühen­dust võt­ta. Mar­ge Aa­sa­laid lau­sus, et käi­tu­da/toi­mi­da tu­leb noor­soo­töö pa­ri­maid mee­to­deid ar­ves­ta­des: „Vä­ga liht­ne on noort luk­ku aja­da. Ees­märk on, et noor saaks va­ja­lik­ku tu­ge hõi­ves­se naas­mi­sel.”

Kui abi­va­ja­dus väl­ja sel­gi­ta­tud, le­pib juh­tu­mi­kor­ral­da­ja kok­ku koh­tu­mi­se noo­re­le so­bi­vas piir­kon­nas. Li­saks in­di­vi­duaal­se­le nõus­ta­mi­se­le on plaa­nis te­ha in­fo­päe­vi, loen­guid, koh­tu­mi­si ko­ha­li­ke tööand­ja­te­ga, pak­ku­da tu­ge ka lap­se­va­ne­ma­te­le.

Ku­ni re­gist­riand­meid veel po­le, on Mar­ge Aa­sa­laid kaar­dis­ta­nud tu­gi­võr­gus­tik­ku, koh­tu­nud val­la sot­siaal­pe­da­goo­gi­de, noor­soo­töö­ta­ja­te­ga, Töö­tu­kas­sa ja Ra­ja­leid­ja esin­da­ja­te­ga, tei­nud koos­tööp­laa­ne.

Kui pal­ju tu­ge va­ja­vaid noo­ri Raa­si­ku val­las ol­la võiks, Mar­ge Aa­sa­laid en­ne re­gist­ri ava­mist öel­da ei os­ka, kuid lau­sus, et sihtg­rup­pi kuu­lu­vad 23 prot­sen­ti 16-26aas­tas­test noor­test ehk Raa­si­ku val­la pu­hul um­bes 145 noort.

Raa­si­ku val­la va­lis Noor­te­ga­ran­tiis­se sot­siaal­mi­nis­tee­rium. Li­saks on pi­lootp­ro­jek­tis Võ­ru, Tar­tu, Koht­la-Jär­ve ja Saa­re­maa vald. Ku­na va­ba­taht­li­kult osa­le­vad kõik Raa­si­ku naa­ber­val­lad, plaa­nib Mar­ge Aa­sa­laid kind­las­ti ka nen­de­ga koos­tööd te­ge­ma ha­ka­ta.

Ta li­sas, et Raa­si­ku val­las on ko­ha­peal tu­gi­tee­nu­seid vä­he, noo­red lii­gu­vad pal­ju Tal­lin­nas­se, kus on pal­jud nõus­ta­mis­tee­nu­sed ta­su­li­sed. Mit­me­tes teis­tes oma­va­lit­sus­tes on abiks ka Tu­gi­la prog­ram­mi töö­ta­jad, näi­teks Ko­se-Ani­ja. Raa­si­ku val­las tu­gi­lat po­le.

Süs­teem­ne Noor­te­ga­ran­tii töö kes­tab kaks aas­tat. Kaks kor­da aas­tas teeb mi­nis­tee­rium sei­ret, uuen­da­tak­se re­gist­riand­meid. Mar­ge Aa­sa­laid sõ­nas, et iga kor­ra­ga võiks ol­la re­gist­ris jär­jest vä­hem noo­ri ning nad on leid­nud töö­ko­ha või läi­nud õp­pi­ma.

Ta sõ­nas, et kui poo­led siht­gru­pi noor­test lä­he­vad amet­li­kult töö­le, võib see tä­hen­da­da val­la­le li­gi 136 000 eu­rot roh­kem mak­su­tu­lu aas­tas: „Osa noo­ri jät­kab tõe­näo­li­selt ka ha­ri­dus­teed. Kui kõik um­bes 145 noort töö­le lä­hek­sid, tä­hen­daks see li­gi­kau­du 275 tu­hat eu­rot li­sa­tu­lu aas­tas.”

Eelmine artikkelPaa­si­ku mõi­sa­par­ki is­tu­tak­se „Ees­ti 100 tam­me“ pro­jek­ti raa­mes tam­meal­lee
Järgmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu 7 lii­get al­ga­ta­sid val­la­va­ne­ma AND­RE SE­PA um­bu­sal­da­mi­se