Muu­da­tus Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses

616

Raa­si­ku vo­li­ko­gu va­bas­tas val­la­va­nem And­re Se­pa et­te­pa­ne­kul val­la­va­lit­su­se koos­sei­sust An­ni­ka Jõ­gi­maa, kes töö­tas val­la­va­lit­su­ses juh­ti­va maa­kor­ral­da­ja­na, kuid lah­kus no­vemb­ri lõ­pus ame­tist ning esi­tas aval­du­se lah­ku­da ka val­la­va­lit­su­se koos­sei­sust. Te­ma ase­mel esi­tas val­la­va­nem val­la­va­lit­su­se liik­me ko­ha­le ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja. Val­la­va­lit­su­se uue liik­me kin­ni­ta­mi­se poolt olid vo­li­ko­gu 8 ja vas­tu 1 lii­ge, 7 jäid era­poo­le­tuks. Raa­si­ku 5liik­me­lis­se val­la­va­lit­sus­se kuu­lu­vad nüüd And­re Sepp, Aa­re Ets, Ju­ta Asu­ja, Eve­lyn Vel­berk ja Ja­ko Rei­nas­te.