Alko­ho­lis­mi vä­hen­da­mi­seks tu­leb te­ge­le­da prob­lee­mi juur­te­ga

415
ANNIKA VEIMER

AN­NI­KA VEI­MER, Ter­vi­se Aren­gu Ins­ti­tuu­di di­rek­tor

Al­ko­ho­li liig­tar­vi­ta­mi­se tõt­tu kan­na­ta­vad ka need, kes al­ko­ho­li­ga ei liial­da. Üks enim sil­ma tor­kav prob­leem on joo­bes juh­ti­mi­ne. Traa­gi­li­sed juh­tu­mid too­vad taas päe­va­kor­da kü­si­mu­sed ka­ris­tus­te tõ­hu­su­se ja abi­või­ma­lus­te kät­te­saa­da­vu­sest al­ko­ho­li ku­ri­tar­vi­ta­ja­te­le. Al­ko­ho­li­sõl­tu­vus ei ole süü­te­gu, kuid joo­bes juh­ti­mi­ne on. Pa­ra­ku al­ko­ho­li ku­ri­tar­vi­ta­mist ja sõl­tu­vust pel­galt ta­ga­jär­ge­de­le kes­ken­du­mi­se­ga vä­hen­da­da ei õn­nes­tu.

Al­ko­ho­li pu­hul näe­me sa­ge­li mu­re­ko­ha­na vaid väi­kest osa prob­leem­seid tar­vi­ta­jaid ning ar­va­me, et riik peaks oma jõu­pin­gu­tu­sed ja  pii­ran­gud suu­na­ma just nei­le. Kas pii­saks, kui võ­ta­me vas­tu­tu­se­le kõik süüd­la­sed, mää­ra­me ka­ris­tu­sed ja ra­vi­me prob­lee­mi väl­ja? Ees­märk võib tun­du­da õi­lis, kuid on eba­rea­list­lik. See­tõt­tu ei saa­gi al­ko­ho­lip­rob­lee­mi ühis­kon­nas pi­da­da väi­ke­se osa prob­leem­se­te tar­vi­ta­ja­te prob­lee­miks. Al­ko­ho­li ku­ri­tar­vi­ta­ja­te ja sõlt­las­te kas­vu tõ­kes­ta­mi­seks on va­ja te­ge­le­da prob­lee­mi juur­te­ga ja hõl­ma­ta ter­vet ühis­kon­da. Mi­da väik­sem on ühis­kon­nas al­ko­ho­li ko­gu­tar­bi­mi­ne, se­da vä­hem on ini­me­si, kes se­da ku­ri­tar­vi­ta­vad ja sa­tu­vad sõl­tu­vus­se.

Al­ko­ho­li­po­lii­ti­kat on ak­tiiv­selt el­lu vii­dud 5 aas­tat. On loo­dud nõus­ta­mi­se ja abi või­ma­lu­si, muu­de­tud al­ko­ho­li­sea­dust ja rek­laa­mi­sea­dust, tõs­te­tud ini­mes­te tead­lik­kust al­ko­ho­li­ga seo­tud ter­vi­se­ris­ki­dest. Kah­juks on tee muu­tus­te­ni ol­nud ko­nar­lik. Hoo­li­ma­ta üks­mee­lest, et al­ko­hol põh­jus­tab hul­ga­li­selt kan­na­tu­si, prob­lee­me ja pal­ju suu­re­maid ku­lu­tu­si kui tu­lu akt­sii­si­lae­ku­mi­sest, pü­sib vi­salt ühis­kond­lik jonn, mis tõr­gub lep­pi­mast re­gu­lat­sioo­ni­de või pii­ran­gu­te­ga, mis võik­sid olu­kor­da muu­ta. Eri­ti ku­ju­kalt pais­tab see väl­ja al­ko­ho­li kät­te­saa­da­vust või hin­da puu­du­ta­va­tes vaid­lus­tes. Aeg-ajalt ker­ki­vad po­pu­list­li­ke aval­dus­te­ga esi­le hu­vi­poo­led, kes rõ­hu­vad isi­ku­va­ba­du­se­le va­li­da ise oma elus­tiil, öel­des, et riik ei to­hiks ol­la lap­se­hoid­ja rol­lis. Õi­gus­ta­va­te ar­gu­men­ti­de­na tuuak­se maa­poo­di­de ka­du­mist, ben­sii­ni­jaa­ma­des es­ma­tar­be­kau­pa­de pak­ku­mist ja kui va­ja, siis ka rii­giee­lar­ve täit­mist.

Rah­vus­va­he­li­ne ko­ge­mus on, et üks tõ­hu­sai­maid meet­meid al­ko­ho­li ko­gu­tar­bi­mi­se vä­hen­da­mi­seks on kät­te­saa­da­vu­se vä­hen­da­mi­ne nii ma­jan­dus­li­ke kui füü­si­lis­te pii­ran­gu­te kau­du. Meet­med al­ko­ho­list põh­jus­ta­tud kah­ju en­ne­ta­mi­seks va­ja­vad hä­das­ti ko­da­ni­ke toe­tust. Ük­si­ki­si­ku­te­na ole­me vas­tu­ta­vad küll en­da al­ko­ho­li­tar­vi­ta­mi­se eest, kuid ühis­kon­na­na pea­me mõist­ma, et olu­kor­ra muut­mi­seks on va­ja kol­lek­tiiv­set pin­gu­tust ja suut­lik­kust ta­lu­da isik­li­kul ta­san­dil tea­tud eba­mu­ga­vu­si tar­bi­mis­har­ju­mus­te muut­mi­seks.

Kõi­ke­hõl­ma­va al­ko­ho­li­po­lii­ti­ka vä­ga va­ja­lik ees­märk on luua ra­vi ja nõus­ta­mis­või­ma­lu­sed. Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di toel ole­me loo­nud al­ko­ho­li­tar­vi­ta­mi­se häi­re ra­vi tee­nu­se, koo­li­ta­nud häi­re va­ra­ja­seks avas­ta­mi­seks pe­rears­te ja -õde­sid. Ter­vis­hoiu­süs­teem ka­tab aas­tas um­bes 3000 ini­me­se, kel­lel en­dal on soov ja mo­ti­vat­sioon oma sõl­tu­vus kont­rol­li al­la saa­da, ra­vi­va­ja­du­se. Aga kui­das te­ge­le­da nen­de­ga, kel­le hul­ka sa­ge­das­ti kuu­lu­vad ka kor­du­valt joo­bes va­he­le jää­nud ju­hid? Ai­nult ka­ris­ta­mi­ne ja sun­ni­meet­me­te­ga ra­vi­le suu­na­mi­ne sõl­tu­vus­ra­vis tu­le­mu­si ei an­na ega ra­vi ke­da­gi ter­veks. Mi­nis­tee­riu­mi­de koos­töös pea­me mõt­le­ma täien­da­va­te­le või­ma­lus­te­le, näi­teks töö­ta­ma väl­ja re­ha­bi­li­tat­sioo­nip­rog­ram­me, jät­ka­ma rei­de joo­bes juh­ti­de ta­ba­mi­seks ning rää­ki­ma veel­gi roh­kem al­ko­ho­li tar­vi­ta­mi­se­ga seo­tud oh­tu­dest.

Eelmine artikkelTV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju fi­naa­lis said Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sed 3 esi­koh­ta
Järgmine artikkelAni­ja val­la ee­lar­ve on vas­tu võe­tud