Mist­ra-Au­tex sai esi­me­se et­te­võt­te­na res­sur­si­tõ­hu­su­se taot­lus­voo­rust toe­tust

1295

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) ot­sus­tas et­te­võ­te­te väi­kep­ro­jek­ti­de res­sur­si­tõ­hu­su­se in­ves­tee­rin­gu­te taot­lus­voo­rust esi­me­se­na toe­ta­da Raa­si­kul te­gut­se­vat ASi Mist­ra-Au­tex, kel­le pro­jek­ti ra­has­ta­tak­se 186 481 eu­ro­ga, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 459 500 eu­rot.

AS Mist­ra Au­tex plaa­nib toe­tu­se in­ves­tee­ri­da toot­mis­p­rot­ses­si – os­te­tak­se ekst­ruu­der plastg­raa­nu­li­te su­la­ta­mi­seks, mil­lest tek­ki­nud su­la­mass kan­tak­se kih­ti­de­na rull­vai­pa­de­le.

Mist­ra-Au­te­xi ju­hi Priit Tam­me sõ­nul tä­hen­dab se­ni­se ekst­ruu­de­ri uue­ga asen­da­mi­ne ener­gia­sääs­tu. Res­sur­si­ka­su­tus pa­ra­neb roh­kem kui 2 prot­sen­ti, su­la­ta­tud graa­nu­li­te toot­mis­maht suu­re­neb kaks kor­da.

„Ko­he on lõp­pe­mas han­ge, sel­le põh­jal va­li­me väl­ja tar­ni­ja ning uus ekst­ruu­der peaks töö­le hak­ka­ma järg­mi­se aas­ta kesk­pai­ku,“ lau­sus ta.

KI­Ki ju­ha­ta­ja Vei­ko Kauf­mann mär­kis: „On rõõ­mus­tav, et pä­rast au­gus­tis ava­ne­nud taot­lus­voo­ru õn­nes­tus ju­ba nii kii­res­ti te­ha esi­me­ne ra­has­tus­ot­sus. Ku­na taot­lus­voo­ru eel­ar­ve on 10 mil­jo­nit eu­rot, oo­ta­me ka tei­si väi­ke­seid ja kesk­mi­si et­te­võt­teid taot­le­ma toe­tust ning pa­ran­da­ma oma res­sur­si­tõ­hu­sust. Aga miks mit­te ka suu­ri et­te­võt­teid, kel­lel on väi­ke­sed pro­jek­tid.“

Et­te­võ­te­te väi­kep­ro­jek­ti­de res­sur­si­tõ­hu­su­se in­ves­tee­rin­gu­te taot­lus­voo­ru toe­tu­se mak­si­maal­ne suu­rus on 50 prot­sen­ti pro­jek­ti abi­kõl­bu­li­kest ku­lu­dest, mak­si­maal­ne toe­tus 200 000 eu­rot taot­lu­se koh­ta. Pro­jek­te ra­has­ta­tak­se Eu­roo­pa Lii­du Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di (ERF) va­hen­di­test.

Priit Tamm sel­gi­tas, et Mist­ra-Au­tex on ka va­rem taot­le­nud ja saa­nud eu­ro­toe­tu­si – toot­mis­hoo­ne, la­bo­ri, pump­la, laa­di­misp­lat­si­de ja muu re­konst­ruee­ri­mi­seks, töö­ta­ja­te täiend­koo­li­tu­seks, toot­mis­juh­ti­mis­süs­tee­mi aren­da­mi­seks ning eks­por­ti suu­ren­da­vateks te­ge­vu­steks.

Eelmine artikkelKIK toe­tab Ani­ja ja Raa­si­ku val­da jäät­me­jaa­ma ra­ja­mist
Järgmine artikkelKont­ras­tid Mal­lor­cal – su­vi­tus­lin­na üli­lär­ma­kast ööe­lu­tä­na­vast luks­hin­na­ga pe­re­ho­tel­li­ni