Mida Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri teeks te val­las/lin­nas se­ni­sest kind­las­ti teist­moo­di?

1186

Vas­ta­vad ni­me­kir­ja­des 2. po­sit­sioo­nil ole­vad kan­di­daa­did.

KUU­SA­LU VALD

UR­MO RIS­TI­SAAR, va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du: „Uuel pe­rioo­dil soo­vi­me veel­gi roh­kem ini­me­si kaa­sa­ta val­la juh­ti­mis­se. Käi­vi­tu­nud on aru­te­lu rah­va­ko­gu loo­mi­seks. Ko­gu koos­neks kü­la- ja ale­vi­ke­va­ne­ma­test, kuid kaa­sa­tud olek­sid ka õpi­la­so­ma­va­lit­su­sed, hoo­le­ko­gud, va­baü­hen­dus­te ja ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te esin­da­jad. Sa­mu­ti soo­vi­me toe­ta­da õpi­las­te init­sia­tii­vi noor­te­vo­li­ko­gu käi­vi­ta­mi­sel. Mi­da roh­kem ja mi­da sel­ge­ma­te oo­tus­te­ga ini­me­si on val­la juh­ti­mis­se kaa­sa­tud, se­da pa­re­mad ja üld­mõis­te­ta­vad on val­la­vo­li­ko­gu ja -va­lit­su­se as­tu­ta­vad sam­mud.“

AR­GO JÄR­VE, Ees­ti Re­for­mie­ra­kond: „Mak­su­maks­ja­te ra­ha eest te­hak­se kor­da Kiiu mõi­sa, kuid kü­la­teed on aas­ta­küm­neid ol­nud ala­ra­has­ta­tud. Teeäär­sed muld­val­lid ta­kis­ta­vad ke­vad­ve­te ära­val­gu­mist. Tee­del po­le pii­sa­valt kat­te­ma­ter­ja­li, mi­da höö­vel saaks ta­san­da­da. Ma­ja­de ja kü­la­kes­kus­te lä­he­da­si teid tu­leb su­ve­kuu­del nii­su­ta­da. Maa­va­ra­de kae­van­da­mis­maks tu­leb suu­na­ta kü­la­tee­de re­mon­di­fon­di, et väl­ti­da edas­pi­di­seid po­lii­ti­li­si „leh­ma­kaup­le­mi­si“. Vaid nii saa­me alus­ta­da kü­la­tee­de jär­je­kind­lat kor­ras­ta­mist. Kü­la­tee­de kor­da­te­ge­mi­se eel­dus on pan­na liialt pi­kalt või­mul ol­nud va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du va­ru­män­gi­ja­te pin­gi­le jal­ga puh­ka­ma.“

HIL­LE­RI TREI­SALT, Ees­ti Kes­ke­ra­kond: ei vas­ta­nud.

MAIT KRÖÖNST­RÖM, va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald: „Va­lik­si­me val­la­va­ne­ma ava­li­ku kon­kur­si kor­ras ning ei sõl­miks ta­va­pä­rast po­lii­ti­list koa­lit­sioo­ni­le­pin­gut ko­gu va­li­mis­pe­rioo­diks. Kaa­sak­si­me roh­kem ko­gu­kon­di ja kü­la­va­ne­maid oma as­ja­de ot­sus­ta­mis­se ning võ­tak­si­me ka­su­tu­se­le kaa­sa­va ee­lar­ve­me­net­lu­se. Muu­dak­si­me teh­no­loo­gi­lis­te la­hen­dus­te abil val­la juh­ti­mi­se lä­bi­paist­vaks. Ku­jun­dak­si­me Kuu­sa­lu ale­vi­kust val­la­kes­ku­se ja rää­gik­si­me Lok­sa­ga si­su­li­selt lä­bi lii­tu­mi­se mõ­jud. Look­si­me val­la­le eris­tu­va ku­van­di ning ku­jun­dak­si­me Kuu­sa­lust me­re­val­la.“

RAN­NO POOL, Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond: „Val­la juh­ti­mis­se kaa­sa­me rah­va, ju­hi­me val­da läbipaistvalt. Selleks muudame vajadusel vallavalitsuse struktuuri, parandame ametnike teadmisi ja oskusi. Meie ametnikud suhtlevad inimestega viisakalt, sõbralikult ja lahendusi otsivalt. Kuusalu vald ei jagune keskusteks ja äärealadeks. Kõik külad on ühtviisi meie külad, mille elanike soovide ja vajadustega arvestatakse ka siis, kui puudub külavanem.“

REIJO ROOS, valimisliit Arenev Kuusalu Vald: „Kindlasti kaob vallast ära opositsiooni ja koalitsiooni omavaheline kemplemine nii lehe- kui sotsiaalmeedia veergudel ning selle asemele tuleb konstruktiivne arutelu, mis viib elu edasi selliselt, et kõigil oleks mõnus. Samuti tahame omavalitsuse tasandil arendada otsedemokraatia põhimõtteid ehk teisisõnu – teeme nii, et valla kodanikel oleks tulevikus võimalikult lihtne oma hääl kuuldavaks teha ja otsustamisel kaasa rääkida.“ 

RAASIKU VALD

URMAS EHALA, erakond Isamaa ja Res Publica Liit: „Olen lojaalne Raasiku valla kodanik. Kõik, mida teen, teen kohuse- ja vastutustundlikult ning ausalt.“

ENELI KALVIK, valimisliit Üheskoos Edasi: ei vastanud.

ANNIKA SÕMER, valimisliit Kodukoha Eest: „Valimisliit Kodukoha Eest on olnud mööduval valimisperioodil vallavolikogus juhtrollis. Seega võib arvata, et möödunud neljal aastal vallas toimunu on saanud meie valimisliidu inimeste toetuse. Samas ei ole see mingi autokraatlik kooslus, vaid enamik olulisi valla elu puudutavaid otsuseid on kõik poliitilised jõud võtnud vastu üksmeelselt. Ei tahagi midagi tulevikus muuta, vaid soovida, et volikogus jääks kandvaks mõtteviisiks üksmeele leidmine ja sõbralikkus, kogukonna huvide esiplaanil hoidmine.“

TIINA RÜHKA, valimisliit Raasiku Vald: „Meie valimisliit teeks kõik, et realiseerida oma valimisprogramm. Jätkaksime olulisi arenguid ning investeeringuid. Teede rahastust suurendaksime kaks korda.

Kui muuta, siis volikogu komisjonide tööd ja töökultuuri. Ka volikogu vastuvõetud otsuste täitmise ja järgimise seire peaks olema järjekindel. Me teeksime tööd valla elu arengu ja turvalisuse nimel.“

Eelmine artikkelLok­sal käib tee­re­mont ja al­gab uue kõn­ni­tee ehi­tus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­lis oli Ees­ti se­ni suu­re­joo­ne­li­sem Ki­Va-päev