MAR­TIN PLAKK jõu­dis TV 10 Olüm­pias­tar­di fi­naa­lis esi­kuui­kus­se

45
Kuu­sa­lu noor­ker­ge­jõus­tik­la­ne MAR­TIN PLAKK ja tree­ner IL­VARD EE­RIK­SOO.

Kuu­sa­lu noor­mees MAR­TIN PLAKK sai Ku­res­saa­res pee­tud koo­li­noor­te ker­ge­jõus­ti­ku­sar­ja TV 10 Olüm­pias­tar­di fi­naa­lis 13-14aas­tas­te pois­te ühek­sa­võist­lu­ses 5. ko­ha.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond sõi­tis Saa­re­maa­le hea oo­tu­se­ga. Esi­me­sed alad lau­päe­val, 4 sep­temb­ril läk­sid võist­kon­na liid­ri­tel häs­ti. Keit­lyn Vol­kov asus 13-14aas­tas­te tüd­ru­ku­te ka­hek­sa­võist­lu­ses 5. ja Mar­tin Plakk 11. ko­hal. Ing­rit Keer­ma hoo­lea­lu­ne Keit­lyn Vol­kov oli kuu­li­tõu­kes tei­ne ja ket­ta­hei­tes kol­mas. Mar­tin Plakk püs­ti­tas kõr­gus­hüp­pes 1 meet­ri ja 66 sen­ti­meet­ri­ga isik­li­ku re­kor­di, mis tagas tei­se ko­ha. Tu­le­mus an­dis häid emot­sioo­ne, kuu­li tõu­kas ta li­gi meet­ri ja­gu oma re­kor­dist roh­kem. Kuu­sa­lu kesk­kool pür­gis nel­ja-viie pa­re­ma võist­kon­na hul­ka, tree­ner Il­vard Ee­rik­soo sõ­nul oli väl­ja­vaa­de ole­mas.

Pa­ra­ku ta­bas siis ka­hek­sa­liik­me­list Kuu­sa­lu esin­dust ta­ga­si­löök, õh­tul hai­ges­tu­nud tüd­ruk an­dis po­si­tiiv­se ko­roo­nap­roo­vi. Võist­kon­nal tu­li võist­le­mi­ne poo­le­li jät­ta, jät­ka­ta võis ai­nult Mar­tin Plakk, kes oli ju­ba va­rem ko­roo­nat põ­de­nud ja ühe vakt­sii­ni­süs­ti saa­nud. Ta tões­tas, et ka üks võib ol­la võit­lus­väl­jal kõi­gi eest väl­jas. Il­vard Ee­rik­soo hoo­lea­lu­ne te­gut­ses ka tei­sel päe­val kind­lalt: 60 meet­ri tõk­ke­jook­su aeg 9,27 se­kun­dit oli sa­jan­di­ku võr­ra pa­rem isik­li­kust re­kor­dist. Tei­vas­hüp­pes üle­tas ta 3 meet­rit ja 20 sen­ti­meet­rit, mis an­dis kol­man­da ko­ha. Vaid kor­ra on ta alis­ta­nud 6 sen­ti­meet­ri võr­ra kõr­ge­mal ol­nud la­ti. Po­sit­sioo­ni hoi­dis ta pal­li­vis­ke ja 1000 meet­ri jook­su­ga, kus püs­ti­tas oma tipp­mar­gi. Ühek­sa ala­ga ko­gus Mar­tin Plakk 6971 punk­ti.

Kiir­tes­tis po­si­tiiv­se proo­vi and­nud tüd­ru­ku­le teh­ti es­mas­päe­val Tal­lin­nas põh­ja­lik uu­ring ja proov oli ne­ga­tiiv­ne. As­jao­sa­li­si te­gi ta­gant­jä­re­le kur­vaks, et võist­kond ei saa­nud lõ­pu­ni kon­ku­ree­ri­da. Il­vard Ee­rik­soo sõ­nul pääs­tis Mar­tin Plakk võist­lu­se: „Ta võist­les me­he eest!”
Tree­ne­ril ei ol­nud või­ma­lik tei­sel päe­val staa­dio­nil vii­bi­da: „Nõu and­sid Mar­ti­ni­le Ing­rit Keer­ma ja Lok­sa õpe­ta­ja Aar­ne Ida­vain tei­vas­hüp­pe ajal, ka järg­mi­se kõr­gu­se 3.30 üle­ta­mi­sest pol­nud noor ker­ge­jõus­tik­la­ne kau­gel. Olen kuul­nud nii ame­ti­kaas­las­telt kui ka koh­tu­ni­kelt häid sõ­nu te­ma kes­ken­du­mi­sos­ku­se ja pin­gu­ta­mi­se koh­ta. Rõõ­mus­ta­si­me, et Mar­ti­nil õn­nes­tus TV 10 Olüm­pias­tar­di vii­ma­sel aas­tal üks ees­märk täi­ta ja tul­la mit­me­võist­lu­ses kuue pa­re­ma sek­ka. Pool­teist kuud noo­rem Hend­rik Ma­dis­son saab ka järg­mi­sel aas­tal sar­jas osa­le­da, võ­ta­me si­hiks saa­vu­ta­da sa­ma hea tu­le­mus, na­gu te­gi Mar­tin.”

Uku Trol­la Lok­sa güm­naa­siu­mist sai 13-14aas­tas­te pois­te ühek­sa­võist­lu­ses 12. ko­ha. Kuu­li­tõu­kes an­dis isik­lik re­kord 13 meet­rit Aar­ne Ida­vai­nu õpi­la­se­le kol­man­da ko­ha, 1000 meet­ri jook­sus oli ta sa­mu­ti kol­mas ja ket­ta­hei­tes nel­jas.