Aru­kü­la SK tu­li Ees­ti meist­riks noor­mees­te D-va­nu­sek­las­si kä­si­pal­lis

280
Va­sa­kul ees klu­bi pre­si­dent AVO MÖLS, SER­GO RA­HU SOO­METS, MAR­TEN TEI­NO, SE­BAS­TIAN NÕL­VA, RIS­TO KÖST, RE­MI TAP­PER, MAG­NUS KASK ja TOO­MAS KAN­GUR. Ta­ga va­sa­kult tree­ner AND­RUS RO­GEN­BAUM, UKU KOR­JUS, STEN-MIKK JÜR­GEN­SON, UKU MA­DIS SÕ­NA­JALG, ARON SEPP, RO­BERT-RU­BEN SVIL­BERG, JOO­SEP SA­LU­MÄE, tree­ner TOI­VO JÄRV ning CAS­PAR MO­LOK ja SE­BAS­TIAN MÄELT.

Vil­jan­di spor­di­kes­ku­ses 20.-22. mai­ni toi­mu­nud noor­mees­te D-va­nu­sek­las­si (2009 ja hil­jem sün­di­nud män­gi­jad) kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­võist­lus­te tei­sel ehk vii­ma­sel eta­pil või­dut­ses Aru­kü­la SK, kes kroo­ni­ti Ees­ti meist­riks küm­ne mees­kon­na hul­gast.

Esi­me­sel eta­pil män­gi­sid kõik mees­kon­nad oma­va­hel lä­bi ühe kor­ra tur­nii­ri­süs­tee­mis. See­jä­rel pee­ti ko­ha­män­gud 1.-5. ja 6.-10. koh­ta­de sel­gi­ta­mi­seks.

Aru­kü­la SK mees­kon­da esin­da­sid Mar­ten Tei­no, Too­mas Kan­gur, Uku Kor­jus, Se­bas­tian Nõl­va, Ser­go Ra­hu Soo­mets, Re­mi Tap­per Soo­mets, Aron Sepp, Mag­nus Kask, Sten-Mikk Jür­gen­son, Ro­bert-Ru­ben Svil­berg, Cas­par Mo­lok, Joo­sep Sa­lu­mäe, Ris­to Köst ja Uku Ma­dis Sõ­na­jalg. Noor­me­hi tree­ni­vad And­rus Ro­gen­baum ja Toi­vo Järv.

Tur­nii­ri pa­ri­ma vä­ra­va­va­hi tiit­li päl­vis Sten-Mikk Jür­gen­son. Aru­kü­la SK pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Too­mas Kan­gur.

Tree­ner Toi­vo Jär­ve hin­nan­gul olid viie pa­re­ma võist­kon­na män­gud ta­sa­vä­gi­sed ning ras­kei­ma­teks vas­tas­teks osu­tu­sid HC Tal­la­se ja SK Ta­pa/Ta­pa val­la SK võist­kon­nad, kes saa­vu­ta­sid tei­se ja kol­man­da ko­ha.

„Sel­le va­nu­seg­ru­pi poi­sid on ol­nud edu­kad mi­ni-va­nu­sek­las­si­des ning ju­ba 4-5 aas­tat usi­nad tree­nin­gu­tel käi­jad. Tree­ne­ri­tel on see­pä­rast liht­sam tree­nin­guid kor­ral­da­da ning siis tu­leb ka tu­le­mus,” rää­gib Toi­vo Järv ning tun­neb rõõ­mu, et ka va­ne­mad noo­ri iga­ti toe­ta­vad.

„Hea oli nä­ha va­ne­maid ka vii­ma­sel eta­pil Vil­jan­dis toe­ta­mas. Sel­les eas on areng vä­ga eri­nev ning kõi­ge täht­sam on, et ta­he tree­ni­da jät­kub ja pea­me võist­kon­na­na vas­tu A-va­nu­sek­las­si­ni,” üt­leb ta.

Aru­kü­la SK noor­mees­te hooaeg ei ole meist­ri­võist­lus­te­ga veel lä­bi. 27.-28. mail toi­mus Siun­tio Cup 2022, kus Aru­kü­la SK osa­les viie võist­kon­na­ga. Toi­vo Jär­v: „D-va­nu­sek­las­si poi­sid saa­vu­ta­sid kol­man­da ko­ha. 2011 aas­ta­käi­gu poi­sid ül­la­ta­sid tei­se ko­ha­ga. Mi­ni­va­nu­sek­las­si­des 2012 ja 2013 skoo­ri ei loe­tud, kuid es­ma­pil­gul olid ka ühed tur­nii­ri tub­li­mad, 2005 aas­ta­käi­gu­ tüd­ru­kud kao­ta­sid paar män­gu 1-2 punk­ti­ga ning nen­de tu­le­mu­seks sai viies koht.”

Saa­bu­val nä­da­la­va­he­tu­sel toi­mu­vad D2-va­nu­sek­las­si meist­ri­võist­lus­tel Põl­vas ning juunis on Tallinn Handball Cup 2022.

Eelmine artikkelLahe­maa­le tu­leb juur­de 27 ates­tee­ri­tud gii­di
Järgmine artikkelLahkub Raasiku vallavalitsuse osakonnajuhataja