MAR­JE VIIR­MANN päl­vis ro­gai­ni Eu­roo­pa meist­ri tiit­li

47
MARJE VIIRMANN. Foto Andrus Nilk

Ote­pääl toi­mu­nud 24 tun­ni ro­gai­ni Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel saa­tis taas edu Keh­ra sport­last Mar­je Viir­man­ni, kes tu­li koos Ai­ri Al­ne­ki­ga El­vast esi­ko­ha­le nii nais­ve­te­ra­ni­de kui ka su­per­ve­te­ra­ni­de klas­sis.

Mar­je Viir­mann rää­kis, et star­ti­sid part­ne­ri­ga või­du­mõt­te­ga: „Meie koos­töö on mõ­ne aas­ta­ga häs­ti väl­ja ku­ju­ne­nud, ju­ba ra­ja pla­nee­ri­mi­ne lä­heb su­ju­valt. Kont­roll­punk­te võt­tes lii­gub üks ees ja tei­ne jälgib, et suund oleks õi­ge. Nii pi­kal võist­lus­maal on ae­ga aru­ta­da, kui te­kib kaht­lu­si. Ke­ha­li­selt ei tek­ki­nud mul ain­sat­ki ras­ket mo­men­ti, kül­lap oli tree­nin­gu ja puh­ku­se va­he­kord pai­gas. Ai­ri see­vas­tu oli osa­le­nud ka ve­te­ra­ni­de maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel, pi­ke­maid tree­nin­guid ta ei tei­nud.”

Ener­gia­va­ru taas­ta­mi­seks tas­si­ti söö­ki ja joo­ki sel­ja­ko­tis kaa­sa, ühes pi­di võt­ma rii­deid vih­ma või ja­he­da­ma il­ma pu­huks, sa­mu­ti pis­te­ti kot­ti kaks pea­lam­pi: „Pi­me­dat ae­ga oli li­gi küm­me tun­di. Öö­sel orien­tee­ru­mi­ne on­gi kee­ru­li­sem, siis on liht­sam ek­si­da.“

Ra­jal treh­vas Mar­je Viir­mann su­gu­las­te­ga. Õde Rii­ka Ploom­puu sai koos Eh­tel Tae­ve­re­ga nais­ve­te­ra­ni­de seas 11. ko­ha. 24 tun­ni ro­gai­nil de­bü­tee­ri­sid ka 18aas­ta­ne õe­tü­tar Bri­ta Ploom­puu ja 19aas­ta­ne ven­na­poeg Jaan Viir­mann, kol­mas osa­li­ne nen­de tii­mis oli 20aas­ta­ne San­der Prit­sik Rak­ve­rest. Trio päl­vis se­ga­võist­kon­da­de kon­ku­rent­sis juunioride seas esi­ko­ha. Mar­je Viir­mann kii­tis noo­ri sport­la­si, kes kok­ku­võt­tes jäid tal­le ja Ai­ri Al­ne­ki­le vaid ühe ko­ha võr­ra al­la.