MAR­TIN MÖL­LITS Raa­si­ku val­last sõi­dab idu­fir­ma­de maail­ma­meist­ri­võist­lus­te­le

1899
Äri­part­ne­rid-kur­su­se­kaas­la­sed MAR­TIN MÖL­LITS ja LAU­RENT LÄ­HEB ta­ha­vad ha­ka­ta töös­tus­te­le abi pak­ku­ma „pa­rim en­ne” in­di­kaa­to­ri­ga.

TTÜ tu­den­gid MAR­TIN MÖL­LITS, LAU­RENT LÄ­HEB ja AND­REAS REM­MEL mõt­le­sid väl­ja „pa­rim en­ne” in­di­kaa­to­ri Ti­mey.

„Oli­me üli­koo­li puh­ke­ruu­mis, vaa­ta­si­me kül­mi­kus ole­vaid ko­hu­pii­ma­sid. Me pol­nud hu­vi­ta­tud neid üks­haa­val kont­rol­li­mast, ega need po­le pa­haks läi­nud. Nii sün­dis me idee Ti­mey. Te­gu on pa­rim en­ne in­di­kaa­to­ri­ga külm­ke­ti too­de­te­le. Sõl­tu­valt ajast ja tem­pe­ra­tuu­rist muu­dab in­di­kaa­tor vär­vi ro­he­li­sest pu­na­seks, näi­da­tes sel­le­ga, kas too­det on hoi­tud õi­ges­ti ning kas see on tar­bi­mis­kõl­bu­lik,” rää­kis Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li ra­ken­dus­kee­mia ja bio­teh­no­loo­gia tei­se kur­su­se tu­deng Mar­tin Möl­lits ideest, mis tõi te­ma mees­kon­na­le mai lõ­pus Mek­to­ry ja Teh­no­po­li kon­kur­si pea­või­du. Noo­red said 5500 eu­rot, pää­su Ko­pen­haa­ge­nis­se üle­maailm­se­le äri­dee­de kon­kur­si­le, ot­se­pääs­med te­le­kon­kur­si „Aju­jaht” pa­ri­ma sa­ja hul­ka ning mit­meid väik­se­maid au­hin­du.

Raa­si­ku val­la Jär­si kü­la ela­nik, Jü­ri güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­nud ning prae­gu TTÜ tu­deng Mar­tin Möl­lits rää­kis, et prog­ram­mi ni­mi oli Mek­to­ry Star­ter­TECH ad­van­ced prog­ramm, mis mõel­dud idu­fir­ma­de­le või ärii­dee­ga isi­ku­te­le, kes soo­vi­vad are­ne­da ja kaa­sa lüüa in­ku­baa­torp­rog­ram­mis: „Osa­le­ma olid oo­da­tud kõik, kel­lel oli idee uud­sest la­hen­du­sest. Oli õpi­la­si EB­Sist, TTÜst, TLÜst ning ka tei­sed tub­lid ja ak­tiiv­sed, kel­lel oma idee. Võis ka nii­sa­ma ko­ha­le tul­la ja mõ­ne mees­kon­na­ga lii­tu­da.”

Prog­ramm al­gas tä­na­vu veeb­rua­ris, fi­naal toi­mus 24. mail. Pa­ri­mad 9 sel­gi­ta­ti väl­ja eel­voo­ru­des 21. mail. Ko­du­töö­de­na tu­li te­ha klien­diuu­ring, too­te tut­vus­tu­se kok­ku­võ­te, et­te­kan­ded ning osa­le­da igal nä­da­lal töö­tu­ba­des. Lõpp­võist­lu­se žürii oli rah­vus­va­he­li­ne. Hin­na­ti, kui suur on ol­nud areng prog­ram­mi kes­tel, kui ka­su­lik on idee, kui pal­ju­sid see ai­tab. Võe­ti ar­ves­se ka se­da, kes võib kõi­ge kau­ge­ma­le jõu­da.

Lä­bi­rää­ki­mi­sed Va­lio­ga
Ti­mey mees­kond koo­s­neb kol­mest liik­mest. Kur­su­se­kaas­la­sed Mar­tin Möl­lits ja Lau­rent Lä­heb on idee au­to­rid ja fir­ma kaa­sa­su­ta­jad, li­saks on mees­kon­nas And­reas Rem­mel.

Mar­tin Möl­lits: „Ole­me ak­tiiv­set tan­de­mit ve­da­nud ala­tes tä­na­vu jaa­nua­rist, kuid idee tek­kis mul­lu sü­gi­sel. Et­te­võt­lu­se alus­te õp­peai­nes tu­li väl­ja mõel­da ärii­dee.”

Prae­gu pea­vad noo­red et­te­võt­jad lä­bi­rää­ki­mi­si pii­ma­töös­tu­set­te­võt­te­ga Va­lio. Li­saks on hu­vi tund­nud Fe­lix, Nop­ri pii­ma­töös­tus ja SYN­LAB.

Mar­tin Möl­lits: „Mei­le öel­di prog­ram­mi käi­gus nal­ja­ga, et ära mi­ne Lät­ti. See tä­hen­dab, et unis­ta­da tu­leb suu­relt, mit­te mõel­da ai­nult Ees­ti või Bal­ti­ku­mi tu­ru­le. Loo­da­me, et meie too­de jõuaks külm­let­ti­de­le üle maail­ma ja leiaks ra­ken­dust ka mu­jal, mit­te ai­nult pii­ma­too­de­tel, põ­nev oleks lii­ku­da ra­vi­mi­töös­tu­ses­se. Prae­gu piir­du­me küll Ees­ti tu­ru­ga, kuid koos­töö­part­ne­ri­te ja prog­ram­mi­de kau­du püüa­me pää­se­da vä­lis­maa­le.”

Kõi­ge kee­ru­li­sem on te­ma sõ­nul ol­nud lei­da ae­ga koo­li kõr­valt: „Va­he­peal on tul­nud te­ha et­te­võ­tet koo­li ar­velt. Mõ­ni­gi loeng on va­he­le jää­nud, kuid se­mest­ri lõ­pus ole­me oma­de­ga mäel. Suurt rol­li on män­gi­nud tut­vu­sed, tä­nu mil­le­le ole­me leid­nud mees­kon­da õi­ged ini­me­sed.”

En­ne Ti­mey loo­mist pol­nud Mar­tin Möl­lits äri­te­ge­vu­se­ga kok­ku puu­tu­nud: „Lau­rent oli osa­le­nud ühes va­ra­se­mas Mek­to­ry prog­ram­mis, kuid mi­nu jaoks oli kõik uus. Ei ka­het­se het­keks­ki, et olin nõus sel­li­se tee­kon­na en­da­le va­li­ma.”

Või­du­sum­ma 5500 eu­rot lä­heb te­ma sõ­nul esi­me­se pro­to­tüü­bi aren­guks, ku­lub pea­mi­selt ma­ter­ja­li­de ja ke­mi­kaa­li­de pea­le. Reis Ko­pen­haa­ge­nis­se ok­toob­ris oli prog­ram­mi peaau­hind. Ti­mey lä­heb sin­na üliõ­pi­las­te idu­fir­ma­de ärii­dee­de maail­ma­meist­ri­võist­lus­te­le. Sealt loo­dab Mar­tin Möl­lits lei­da uu­si kon­tak­te, ko­ge­mu­si ning in­ves­to­reid.

4.-18. juu­nil osa­le­vad noo­red prog­ram­mis NGAL, mis on rah­vus­va­he­li­ne äria­ren­dus­prog­ramm ju­ba te­gut­se­va­te­le mees­kon­da­de­le. Prog­ram­mi lõ­pus on USAs ärii­dee­de esit­lus, kus mees­kon­nad esit­le­vad oma ideed in­ves­to­ri­te ja et­te­võt­ja­te ees – Har­ry Hu­ge Foun­da­tion pa­neb väl­ja pa­ri­ma­te­le ra­ha­li­sed au­hin­nad.

Su­ve lõ­puks soo­vi­vad nad lõp­li­kult val­mis saa­da esi­me­se pro­to­tüü­bi, tut­vus­ta­da se­da Va­lio­le ning Syn­la­bi­le: „Õpin­gu­te ajal jät­ka­me tööd oma idee­ga, loo­da­me jõu­da või­ma­li­kult kau­ge­le. Kind­las­ti ei jää idee meil vii­ma­seks. Nüüd on ham­mas ve­re­le ae­tud ning va­ja ai­nult eda­si lii­ku­da.“

Mar­tin Möl­lits soo­vi­tab teis­tel äri­hu­vi­lis­tel noor­tel us­ku­da en­das­se ja oma idees­se roh­kem kui kee­gi tei­ne: „Kui sa ise ei usu, miks peak­sid tei­sed – hoia vers­ta­post või unis­tus sil­me ees. Va­het ei ole, kui­das sa saad soo­vi­tud tu­le­mu­se­ni, vaid peaa­si, et sa saa­vu­tad sel­le.”

Eelmine artikkelEAS toe­tab Aeg­vii­du koo­li küt­te­süs­tee­mi­ re­no­vee­ri­mist ja Aru­kü­la mõi­sa ka­tu­se­va­he­tust
Järgmine artikkelSõnumitoojas 13. juunil