MAIT KRÖÖNST­RÖM vo­li­ko­gus ta­ga­si

1204

Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jon taas­tas 21. märt­sist va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Mait Kröönst­rö­mi vo­li­tu­sed val­la­vo­li­ko­gu liik­me­na ning lõ­pe­tas te­ma asen­dus­liik­me, va­li­mis­lii­dus Üks Kuu­sa­lu Vald kan­di­dee­ri­nud Emil Ru­ti­ku vo­li­tu­sed. Mait Kröönst­rö­mi vo­li­tu­sed olid pea­ta­tud kol­meks kuuks te­ma soo­via­val­du­se alu­sel. Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Mait Kröönst­rö­milt, kas on lii­tu­nud või ka­vat­seb lii­tu­da Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se lep­pe­ga, mil­le­le oli all­kir­ja and­nud te­ma asen­dus­lii­ge. Mait Kröönst­röm üt­les, et ei ole lep­pe­ga lii­tu­nud ja esial­gu po­le see plaa­nis: „Ta­hak­sin nä­ha muu­tu­si val­la juh­ti­mi­ses, aga ei ole se­ni neid näi­nud, ilus jutt pa­be­ril pa­ra­ku val­la elu pa­re­maks ei muu­da ning juh­ti­mi­ne po­le se­ni ava­tu­maks muu­tu­nud.“ Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 19 liik­mest olid ava­tud juh­ti­mi­se lep­pe­ga ühi­ne­nud 16, nüüd on 15 vo­li­nik­ku. Le­pe all­kir­jas­ta­ti tä­na­vu 17. jaa­nua­ril.