MAIT KRÖÖNST­RÖM: „Ma ei us­ku­nud koos­töös­se se­ni­se val­la­va­ne­ma­ga.“

1664
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu asee­si­me­hed MAR­GUS SOOM ja MAR­TI HÄÄL, vo­li­ko­gu esi­mees MAIT KRÖÖNST­RÖM ning val­la­va­nem MO­NI­KA SA­LU pä­rast 6. juu­ni vo­li­ko­guis­tun­git.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­tud Mait Kröönst­röm on ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas ol­nud 25 aas­tat – ala­tes 1993. aas­ta va­li­mis­test, kui sai Lok­sa val­la­vo­li­ko­gu liik­meks. Ta oli Lok­sa ja Kuu­sa­lu val­la ühi­ne­mi­se üks toe­ta­jaid ja eest­ve­da­jaid ning ala­tes val­da­de liit­mi­sest 2005. aas­tal on kuu­lu­nud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se.

„Et mi­nust saab vo­li­ko­gu uus esi­mees, oli üs­na vii­ma­se het­ke ot­sus. Lä­bi­rää­ki­mis­te käi­gus öel­di, et tei­si va­rian­te eri­ti po­le, kui ta­ha­me muu­tus­te­ga eda­si min­na,“ kom­men­tee­rib Mait Kröönst­röm, kes on Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu prae­gu­ses koos­sei­sus üks staažika­maid ko­ha­lik­ke po­lii­ti­kuid. Uue või­mu­lii­du val­la­vo­li­ni­kest on tal kõi­ge pi­kaa­ja­li­sem vo­li­ko­gu­ko­ge­mus.

Vo­li­ko­gu uus esi­mees tõ­deb, et Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­kas on vii­ma­sed kuud ol­nud kee­ru­kad: „Val­la ava­tud juh­ti­mi­se le­ping sõl­mi­ti va­li­mis­lii­du­ga Ühi­ne Ko­du, kus on har­ju­tud ai­nui­si­ku­li­se juh­ti­mi­se­ga – kas val­la­va­ne­ma ar­va­mus või va­le ar­va­mus. Kuid jäi­galt jõu­po­sit­sioo­nilt ei ole õi­ge val­da juh­ti­da. Kui täi­tev­võim hak­kab vo­li­ko­gu­le üt­le­ma, mi­da ja kui­das tu­leb te­ha, siis ei ju­hi­ta val­da enam de­mok­raat­li­kult, ik­ka vas­tu­pi­di peab ole­ma. Just sel­le pä­rast ma ava­tud juh­ti­mi­se le­pin­gu­le al­la ei kir­ju­ta­nud, pea­ta­sin kol­meks kuuks vo­li­ko­gu­liik­me vo­li­tu­sed. Olen va­rem ol­nud se­ni­se val­la­va­ne­ma­ga sa­mas va­li­mis­lii­dus, sel­li­ne juh­ti­miss­tiil hak­kas vas­tu ning eel­mi­sel va­li­mis­pe­rioo­dil kan­di­dee­ri­sin IR­Li ni­me­kir­jas, jäi­me vo­li­ko­gus opo­sit­sioo­ni. Ma ei us­ku­nud koos­töös­se te­ma­ga – et hak­kaks ar­ves­ta­ma kõi­gi osa­pool­te­ga.“

Ka uue või­mu­lii­du lä­bi­rää­ki­mi­sed oli Mait Kröönst­rö­mi sõ­nul kee­ru­li­ne prot­sess: „Ni­me­kir­ju on mi­tu ning ras­keks te­gid lä­bi­rää­ki­mi­sed staažika­ma­te vo­li­ni­ke ära­te­ge­mis­hir­mud – kui uuen­dus­meel­set või teist­moo­di sai pa­ku­tud, siis kar­de­ti, et mi­da­gi peab sel­le ta­ga ole­ma. Ju va­ra­se­mad ko­ge­mu­sed pa­nid nii mõt­le­ma. Tun­dub, et suu­re­mad hir­mud on üle läi­nud, ko­had on ni­me­kir­ja­de va­hel ja­ga­tud, koos­töö peaks su­ju­ma. Loo­dan, et saa­me ha­ka­ta koos­tööd te­ge­ma vo­li­ko­gu kõi­gi osa­pool­te­ga Kuu­sa­lu val­la aren­da­mi­seks.“

Ta üt­leb, et se­nist ko­ge­must sil­mas pi­da­des on uue või­mu­lii­du ee­lis­tus era­poo­le­tu val­la­va­nem: „Pool ener­giast on vii­mas­tel aas­ta­tel läi­nud koa­lit­sioo­ni ja opo­sit­sioo­ni oma­va­he­lis­te­le ja­ge­lus­te­le. Kui või­mu­le on tul­dud, siis on ha­ka­tud te­ge­le­ma en­da po­sit­sioo­ni kind­lus­ta­mi­se­ga ja jäl­gi­tud, et mit­te va­li­ja­te hää­li kao­ta­da. See on pi­dur­da­nud val­la aren­gut. Kuu­sa­lu koo­li­ga toi­mu­nu on sel­le ere näi­de – kee­gi ei te­ge­le­nud ruu­mi­puu­du­se kü­si­mu­se­ga, sest oleks tul­nud te­ha eba­po­pu­laar­seid ot­su­seid. Nii jäi­gi val­la aren­gu­ka­vas­se koo­li­võr­gus­ti­ku osas kolm st­se­naa­riu­mit, ei va­li­tud väl­ja üh­te, mil­le­ga oleks eda­si min­dud.“

Mait Krööns­töm on li­gi 20 aas­tat juh­ti­nud Lok­sa pääs­te­ko­man­dot ja on Ees­tis üks vä­he­seid, kui mit­te ai­nus, kel­le kut­su­sid pea­li­kuks ko­man­do töö­ta­jad. Lok­sal hak­kas ta pääst­ja­na töö­le 1993. aas­tal, juht­kon­na­ga tek­ki­nud eri­meel­sus­te tõt­tu lah­kus, oli mõ­ne aas­ta tööl Tal­lin­na len­nu­jaa­ma pääs­te­tee­nis­tu­ses.

1990nda­te aas­ta­te al­gu­ses va­li­ti Mait Kröönst­röm Kol­ga-Aab­la kü­la­va­ne­maks, on Kol­ga-Aab­la kü­la­selt­si üks asu­ta­ja ja juht. Viis aas­tat ta­ga­si ai­tas ta asu­ta­da MTÜ Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selts ning on sel­le­gi juht. Ta oli ka Ra­da jalg­pal­lik­lu­bi asu­ta­ja­te seas, män­gis aas­taid Ra­da jalg­pal­li­mees­kon­nas, lõ­pe­tas võist­le­mi­se ne­li aas­tat ta­ga­si. Küm­me aas­tat on ta ol­nud jalg­pal­li­koh­tu­nik, vi­lis­tab Ees­ti A-ka­te­goo­ria meist­ri­võist­lus­te män­ge, kok­ku on osa­le­nud koh­tu­ni­ku­na 280 jalg­pal­li­mat­šis.

Kaks asee­si­meest
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gul po­le siia­ni kaht asee­si­meest ol­nud. Mait Kröönst­röm sel­gi­tab, et nii on va­rem­gi teh­tud, ka Lok­sa val­las oli mõn­da ae­ga vo­li­ko­gul kaks asee­si­meest: „Olen põ­hi­töö­ga hõi­va­tud ja Mar­ti Hääl sa­mu­ti, võib juh­tu­da olu­kor­di, kus kum­mal­gi po­le või­ma­lik vo­li­ko­gu tööst osa võt­ta. Tei­ne asee­si­mees Mar­gus Soom saab va­ja­du­sel asen­da­da. Täien­da­vaid ku­lu­tu­si sel­lest Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves­se ei tu­le. Lep­pi­si­me kok­ku, et hü­vi­ti­si vo­li­ko­gu­töö eest me ei muu­da, ka edas­pi­di maks­tak­se hü­vi­tist ühe­le asee­si­me­he­le.“

Mar­ti Hääl on Tam­mis­tu kü­la­va­nem, on lõ­pe­ta­nud Tar­tu Üli­koo­li õi­gus­tea­dus­kon­na, töö­ta­nud tipp­ju­ris­ti­na ad­vo­kaa­di­bü­roos. Ta on Ale­xe­la Gru­pi üks oma­nik­ke ja ju­ha­tu­se lii­ge.

Mar­ti Hääl lau­sus vo­li­ko­gu is­tun­gil, et uue või­mu­lii­du koh­ta on lii­ku­mas hir­mu­ju­tud, kui­das tul­lak­se Kuu­sa­lu val­la­ma­jas ja al­la­su­tus­tes töö­ta­jaid lah­ti lask­ma: „Lii­ku­mas ole­vat ka ni­me­ki­ri, ke­da va­ja val­lan­da­da. Min­git ni­me­kir­ja ei ole ja on ka­het­sus­väär­ne, et mui­du lu­gu­pee­tud ini­me­sed sel­list lai­mu le­vi­ta­vad. Meie ees­märk on tuua uue val­la­va­ne­ma abil val­da värs­ket isik­li­ke hu­vi­de­ta vaa­det ja ümb­rit­se­va elu kii­re­te muu­tus­te­ga sam­mu pi­da­mi­seks va­ja­lik­ke muu­tu­si.“

Mar­ti Hääl too­ni­tab, et mõist­lik oleks an­da uue­le val­la­va­lit­su­se­le või­ma­lus oma te­gu­de­ga näi­da­ta, kes nad on: „Na­gu ka uue või­mu­lii­du alu­seks olev koos­töö­le­ping se­das­tab, on ees­märk laia­põh­ja­li­ne kaa­sa­mi­ne ja vald­kond­li­ke aren­gu­ka­va­de se­ni­sest st­ra­tee­gi­li­sem tä­hen­dus. Mit­te küm­me­kond vo­li­nik­ku ei peaks ot­sus­ta­ma koa­lit­sioo­ni­le­pin­gus, mis on va­ja ära te­ha, vaid ik­ka ava­li­kult ja lä­bi­paist­valt me­net­le­tud aren­gu­ka­vad an­na­vad sel­leks üle­san­de val­la­va­lit­su­se­le.“

Mar­gus Soom on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud kol­man­dat kor­da. Ta kuu­lub Re­for­mie­ra­kon­da, on era­kon­na Kuu­sa­lu piir­kon­na esi­mees. Vo­li­ko­gu eel­mi­ses koos­sei­sus kuu­lus koos Ühi­se Ko­du­ga moo­dus­ta­tud koa­lit­sioo­ni ning va­li­ti ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni esi­me­heks, lõ­puks taan­das end ame­tist.
„Po­lii­ti­li­ne tee­rull ei ar­ves­ta­nud ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­te­ga, as­tu­sin ta­ga­si pro­tes­tiks sel­le vas­tu. Üks vaid­lus­tee­ma oli Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­ne, ka tee­de aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sel ei võe­tud meie ko­mis­jo­ni kuul­da. Val­las ei ol­nud ava­tud juh­ti­mist ja see on läi­nud val­la­rah­va­le kal­liks maks­ma – koo­li kon­tei­ne­ri­te sum­ma olek­si­me suut­nud kok­ku hoi­da, hoo­le­kan­de­ma­ja mak­su­mus ki­pub ku­ju­ne­ma kõr­geks, Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se te­ge­lik mak­su­mus on mil­jo­nist eu­rost li­gi kol­man­di­ku kal­lim,“ lau­sub Mar­gus Soom.

Või­mu­lii­du le­ping
Uus või­mu­liit dek­la­ree­rib koos­töö­le­pin­gus aas­ta­teks 2018-2021, et on val­mis sel pe­rioo­dil teos­ta­ma ava­lik­ku või­mu ja võt­ma sel­le­ga kaas­ne­va vas­tu­tu­se Kuu­sa­lu val­las. Al­la­kir­ju­ta­nud kin­ni­ta­vad, et koa­lit­sioon on ava­tud lä­bi­rää­ki­mis­teks ja koos­tööks kõi­gi Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud vo­li­ni­ke­ga.
Kok­ku on le­pi­tud, et sel­gi­ta­tak­se väl­ja val­la täp­ne fi­nants­seis, uuen­da­tak­se ee­lar­ves­tra­tee­giat, hu­vig­rup­pe kaa­sa­tes vaa­da­ta lä­bi keh­ti­vad aren­gu­ka­vad ning re­for­mi­takse va­lit­se­mist ava­tu­maks, kaa­saeg­se­maks ja val­la rah­vast kaa­sa­va­maks.