Maa uus väär­tus sel­gub ok­toob­ri vii­ma­sel päe­val

93

MAA-AMET

Tä­na­vu toi­mub 21 aas­ta jä­rel taas maa­de kor­ra­li­ne hin­da­mi­ne, mis an­nab ob­jek­tiiv­se ja aja­ko­ha­se in­fo maa tu­ru­põ­hi­se väär­tu­se koh­ta. Maa uus väär­tus on ala­tes 31. ok­toob­rist maa-ame­ti vee­bi­le­hel kõi­gi­le hu­vi­lis­te­le kät­te­saa­dav.

Kui­das maa kor­ra­li­ne hin­da­mi­ne toi­mub?
Maa kor­ra­li­se hin­da­mi­se­ga mää­ra­tak­se üheaeg­selt kõi­ki­de­le Ees­ti maaük­sus­te­le li­gi­kaud­ne tu­ru­põ­hi­ne väär­tus ehk maa mak­sus­ta­mis­hind. Hin­na­tak­se ai­nult maad, ei hin­na­ta kas­va­vat met­sa ja ehi­ti­si. Hin­da­mi­sel paik­vaat­lu­si ei teh­ta, tu­le­mu­sed ar­vu­ta­tak­se and­me­ko­gu­de and­me­te­le tu­gi­ne­des ja hin­da­mis­mu­de­leid ka­su­ta­des. Väär­tus ar­vu­ta­tak­se toi­mu­nud te­hin­gu­hin­da­de võrd­le­mi­sel ja ko­han­da­mi­sel hin­na­ta­va maa oma­dus­te­ga.

Hin­da­mi­se teeb maa-amet koos kut­se­lis­te kin­nis­va­ra hin­da­ja­te­ga. Maao­ma­nik ei pea te­ge­ma muud, kui üle kont­rol­li­ma oma maa and­me­te õig­su­se and­me­ko­gu­des pärast hin­da­mis­tu­le­mus­te ava­li­kus­ta­mist ala­tes 31.10.2022, soo­vi­ta­valt ühe aas­ta jook­sul. Hin­da­mi­se alu­seks ol­nud te­hin­guand­me­te­ga tut­vu­da ei ole või­ma­lik, sest nen­de­le li­gi­pääs on pii­ra­tud isi­kuand­me­te kait­se reeg­li­te­ga.

Kui­das hak­kab uus hin­da­mi­ne mõ­ju­ta­ma maa­mak­su?
Kor­ra­li­se hin­da­mi­se tu­le­mu­sel lei­tud maa mak­sus­ta­mis­hind on alu­s ka maa mak­sus­ta­mi­sel. 2022. ja 2023. aas­tal ar­vu­ta­tak­se maa­maks veel va­ra­se­ma, 2001. aas­ta maa mak­sus­ta­mis­hin­na alu­sel. 2022. aas­ta hin­da­mi­se tu­le­mu­si ha­ka­tak­se mak­sus­ta­mi­sel ka­su­ta­ma ala­tes 2024. aas­tast. See, mil­li­seks ku­ju­neb iga maa­oma­ni­ku maa­maks, sel­gub al­les 2023. aas­ta lõ­pus, kui mak­su- ja tol­lia­met ar­vu­tab uued maa­mak­sud. Maa­mak­su ar­vu­ta­mi­seks ka­su­ta­tak­se li­saks maa-ame­ti hin­na­tud maa väär­tu­se­le ka ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te mää­ra­tud maa­mak­su­mää­ra­sid ning iga konk­reet­se maa­tü­ki­ga või maao­ma­ni­ku­ga seo­tud mak­su­soo­dus­tus­te või mak­su­va­bas­tus­te and­meid. Ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed kin­ni­ta­vad uued maa­mak­su­mää­rad hil­je­malt 1. juu­liks 2023.

Ku­na maa väär­tus on vii­ma­se ka­he küm­nen­di jook­sul kor­da­des kas­va­nud, siis on 2022. aas­ta maa mak­sus­ta­mis­hin­nad sa­mu­ti kor­da­des kõr­ge­mad kui prae­gu keh­ti­vad 2001. aas­ta maa mak­sus­ta­mis­hin­nad. Ära hoid­maks maa­mak­su hüp­pe­list kas­vu, on sea­du­se­ga lan­ge­ta­tud mak­si­maal­seid maa­mak­su­mää­ra­sid 5 kor­da ning sea­tud pii­rang, et maa­maks ei saa tõus­ta roh­kem kui 10 prot­sen­ti aas­tas.

Mis on maa hin­da­mi­sel sel kor­ral tei­si­ti?
Eel­mis­tel maa kor­ra­lis­tel hin­da­mis­tel (1993, 1996, 2001) olid ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed hin­da­mi­se prot­ses­si ak­tiiv­selt kaa­sa­tud ja piir­kon­da­des olid vei­di eri­ne­vad lä­he­ne­mi­sed. See­kord viib hin­da­mi­se lä­bi maa-amet koos kut­se­lis­te hin­da­ja­te­ga üht­se me­too­di­ka alu­sel.
Eel­mis­tel kor­ra­lis­tel hin­da­mis­tel moo­dus­ta­ti hin­nat­soo­nid, hin­da­mis­tu­le­mu­seks olid tsoo­ni­de hin­nad maa sih­tots­tar­be ja kõl­vi­ku­te kau­pa, mil­le alu­sel tu­li iga­le ka­tast­riük­su­se­le maa mak­sus­ta­mis­hind eral­di väl­ja ar­vu­ta­da. See­kord ar­vu­ta­tak­se maa väär­tus ko­he iga­le maaük­su­se­le.

Võr­rel­des va­ra­se­ma­te hin­da­mis­te­ga on prae­gu pal­ju roh­kem te­hin­guand­meid, mis või­mal­dab ka­su­ta­da au­to­maat­seid hin­da­mis­mu­de­leid. See tä­hen­dab, et kõik ar­vu­tu­sed te­hak­se au­to­maat­selt, kuid hin­da­mis­mu­de­lid (me­too­di­ka) on väl­ja töö­ta­nud hin­da­ja­te mees­kon­d. Kui maaük­su­se and­med and­me­ko­gu­des muu­tu­vad, siis ar­vu­ta­tak­se hin­da­mis­tu­le­mus üm­ber ko­he kui muu­tu­vad maa­ka­tast­ri and­med või aas­ta lõ­pus, kui muu­tu­vad teis­te and­me­ko­gu­de and­med.

Üle­mi­nek au­to­maat­se­te­le hin­da­mis­mu­de­li­te­le viib maa hin­da­mi­se uue­le ta­se­me­le, või­mal­da­des saa­da maa väär­tu­se koh­ta aja­ko­hast ja ob­jek­tiiv­set in­fot. Li­saks maa mak­sus­ta­mi­se­le, saab maa kor­ra­li­sel hin­da­mi­sel lei­tud väär­tu­se and­meid ka­su­ta­da ka liht­sa­ma­tes te­hin­gu­tes (ser­vi­tuu­ti­de sead­mi­sel või maa müü­mi­sel ja ren­ti­mi­sel, kui sel­lel ei ole ehi­ti­si või met­sa), maa väär­tu­se ka­jas­ta­mi­sel raa­ma­tu­pi­da­mi­ses või uu­si in­ves­tee­ri­mis­või­ma­lu­si hin­na­tes. Tu­le­mus­te ka­su­ta­mi­sel on olu­li­ne sil­mas pi­da­da, et te­gu on mass­hin­da­mi­se­ga, mil­le tu­le­mus on sta­tis­ti­li­ne ül­dis­tus. Sa­mas kor­ra­li­se hin­da­mi­se tu­le­mu­sed on olu­li­selt täp­se­mad kui se­ni­sed maa-ame­ti kin­nis­va­ra hin­nas­ta­tis­ti­ka või­ma­lu­sed (tu­ruü­le­vaa­ted, pä­rin­gu­kesk­kond), ku­na ar­ves­ta­vad iga maa­tü­ki oma­du­si. Edas­pi­di hak­kab maa kor­ra­li­ne hin­da­mi­ne toi­mu­ma re­gu­laar­selt igal nel­jan­dal aas­tal. See tä­hen­dab, et järg­mi­ne hin­da­mi­ne toi­mub 2026. aas­tal.

2022. aas­ta maa kor­ra­li­se hin­da­mi­se tu­le­mu­sed ava­li­kus­ta­tak­se 31. ok­toob­ril maa-ame­ti vee­bi­le­hel www.maaamet.ee. Sealt leiab ka rohkem infot hindamismetoodika ja hindamistulemuste kasutamisvõimaluste kohta.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se ra­ja­mi­ne Ida-Har­jus