Kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se ra­ja­mi­ne Ida-Har­jus

195

Ene­fit Con­nect ehi­tab kol­man­dat aas­tat vii­ma­se mii­li pro­jek­ti raa­mes rii­gi tel­li­mu­sel kii­ret in­ter­ne­tiü­hen­du­st ehk lai­ri­ba­võr­ku. Pro­jekt kes­tab veel järg­mi­sel aas­tal. Sel­leks ajaks tu­leb Har­ju­maal väl­ja ehi­ta­da fii­be­rop­ti­li­ne kaa­bel 15 345 aad­res­si­ni. Val­da­valt te­hak­se õhu­lii­nid, va­ja­du­sel pan­nak­se mõ­nes ko­has maa-alu­ne kaa­bel.

Ida-Har­ju­maal ra­jab Ene­fit Con­nect kii­re in­ter­ne­ti võr­gus­tik­ku Kuu­sa­lu val­la mit­mes kü­las ja Ani­ja val­las. Raa­si­ku val­las po­le kii­ret in­ter­ne­tiü­hen­dust sel­le pro­jek­ti käi­gus ehi­ta­tud.
Et­te­võt­te si­de­la­hen­dus­te pro­jek­ti­ju­hi Mait Ra­hi kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se väl­jae­hi­ta­mi­sel läh­tu­tak­se teh­ni­lis­test või­ma­lus­test ja ma­jan­dus­li­kust mõt­te­ku­sest, ehi­tus käib roh­kem asu­la­te kes­kus­tes, pii­ria­la­de­ni ala­ti ei jõu­ta.

„Vaa­ta­me ku­lu, mi­da ühe aad­res­si­punk­ti väl­jae­hi­ta­mi­seks tee­me, riik toe­tab sel­lest kind­lat osa. Kui väl­jae­hi­tu­se sum­ma et­te tu­leb lii­ga suur mii­nus­märk, pea­me te­ge­ma ot­su­se, mis kõi­gi soo­vi­ja­te mee­le jär­gi kind­las­ti ei ole. Se­da, kas meie tee­nus jõuab konk­reet­se aad­res­si­ni, saab kont­rol­li­da vee­bi­le­hel ener­gia.ee/kii­rein­ter­net,“ mär­kis ta.

„Kui esialg­sest ehi­tusp­laa­nist väl­ja jää­nud alal on pii­sa­valt pal­ju kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se soo­vi­jaid, tu­leb sel­lest tea­da an­da. Mi­da suu­rem on ini­mes­te hu­vi, se­da suu­rem on tõe­näo­sus, et võ­ta­me ala ehi­tusp­laa­ni­des­se.“

Kuu­sa­lu val­las
Käe­so­le­vaks aas­taks on Kuu­sa­lu val­las loo­dud ühen­dus­või­ma­lu­sed ehk ava­tud lii­tu­mi­ne Kol­ga-Aab­la, Pä­ris­pea, Suur­pea, Tam­mis­pea, Vi­ha­soo ja Vii­nis­tu kü­las kok­ku 374 aad­res­sil. Aas­tal 2020 oli ühen­dus loo­dud 75 aad­res­si­le, eel­mi­sel aas­tal 180 aad­res­si­le. 15. sep­temb­ri sei­su­ga on Kuu­sa­lu val­las sõl­mi­tud kok­ku 235 lii­tu­mis­le­pin­gut, neist tä­na­vu 93, mul­lu 98 ja 2020. aas­tal 44.

Pä­ris­pea kü­las on ühen­dus väl­ja ehi­ta­tud, poo­le­li on prae­gu Kol­ga-Aab­las, Suur­peal, Vi­ha­soos ja Vii­nis­tul.

Osa­des kü­la­des on ehi­tus­tööd teh­tud, kuid mitmes te­ge­ma­ta. Käe­so­le­va aas­ta lõ­puks ra­jab Ene­fit Con­nect Kuu­sa­lu val­las kii­re in­ter­ne­ti ühen­du­se 629 aad­res­sile: An­di­nee­mel ja Tam­mis­peal 1, Mus­ta­met­sa kü­las 3, Soo­rin­na kü­las 5, Kiiu-Aab­las 16, Kol­ga-Aab­las ja Uu­ri kü­las mõ­le­mas 24, Pu­di­sool 25, Val­ge­jõel 30, Ju­min­dal 33, Pä­ris­peal 43, Tur­bu­nee­mes 52, Kol­ga-Aab­las 56, Vi­ha­soos 57, Vii­nis­tul 90 ja Suur­pea kü­las en­di­ses sõ­ja­väe­lin­na­kus 168 aad­res­sil ja ka sa­da­mas.

Ani­ja val­las
Ani­ja val­las on lii­tu­mi­ne ava­tud 401 aad­res­sil Aeg­vii­du ale­vis, Keh­ra lin­nas ning Must­jõe, Pil­la­pa­lu ja Voo­se kü­las. Lii­tu­mis­le­pin­guid on 15. sep­temb­ri sei­su­ga sõl­mi­tud kok­ku 111, mil­lest 91 tä­na­vu ja 20 eel­mi­sel aas­tal.

Must­jõel on kii­re in­ter­ne­ti­ühen­dus val­mis. Poo­le­li on Keh­ra va­nas asu­las ning Pil­la­pa­lus ja Voo­sel. Aeg­vii­dus on üks pro­jekt lõ­pe­ta­tud ja kolm lõ­pe­ta­tak­se sep­temb­ris.
Käe­so­le­va aas­ta lõ­puks ehi­tab Ene­fit Con­nect Ani­ja val­las kii­re in­ter­ne­ti ühen­du­se kok­ku 446 aad­res­si­le: Must­jõel 3, Pil­la­pa­lus 6, Sood­las 17, Voo­sel 57, Aeg­vii­dus 180 ja Keh­ra va­nas asu­las 183 aad­res­si­le.

Ehi­tusp­laa­nid aas­taks 2023
Tu­le­val aas­tal on Ene­fit Con­nec­til ka­vas Keh­ras te­ha raud­teest põh­ja poo­le jää­vas lin­na-o­sas ühen­dus veel 40 aad­res­si­le. Te­gu on kor­ter­ma­ja­de­ga, kus kok­ku on või­ma­lik lii­tu­mis­le­pin­guid sõl­mi­da 186 kor­te­ri oma­ni­kul.

Kuu­sa­lu val­las ha­ka­tak­se ehi­ta­ma Kuu­sa­lu kü­las, kus 8 aad­res­sil saa­vad lii­tu­mis­või­ma­lu­se 20 pe­ret ning Kol­ga ale­vi­kus 58 aad­res­sil või­ma­lu­se 121 pe­ret ja Kiiu ale­vi­kus 27 kin­nis­tul kok­ku 60 pe­ret. Veel on plaa­nis ra­ja­da ühen­dust Ha­ra kü­las 29 kin­nis­tu­ni, Pe­das­peal 42, Ka­sis­peal 59, Va­has­tul 154 ja Sal­mis­tul 241 kin­nis­tu­ni.

Mi­da te­ha, kui osa asu­last jäi ehi­tusp­ro­jek­tist väl­ja?
Kui Ene­fit Con­nect Pä­ris­peal kaks aas­tat ta­ga­si kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se ehi­tus­tööd lõ­pe­tas, jäi kau­gem kü­laots il­ma. Seal­sed ela­ni­kud olid pet­tu­nud ja saat­sid kir­ju pal­ve­ga, et ühen­dus ka nen­de­ni jõuaks, kuid tu­lu­tult.

Sa­ma juh­tus tä­na­vu su­vel Tur­bu­nee­mes, kus Vii­nis­tu-pool­sed ta­lud jäid ühen­du­se­ta.
Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus Ene­fit Con­nec­tilt sel­gi­tust, mi­da kii­rest in­ter­ne­tiü­hen­du­sest il­ma jää­nud ini­me­sed saak­sid te­ha, et see ka nen­de­ni ra­ja­taks. Uu­ri­si­me veel, kas et­te­võ­te ei võiks an­da pro­jek­tee­ri­mi­se käi­gus kü­lae­la­ni­ke­le tea­da, ku­hu­ni seal ühen­dus te­hak­se, mil­lis­tes­se piir­kon­da­des­se ei jõua ja mis tin­gi­mus­tel oleks nen­des­ki koh­ta­des või­ma­lik saa­da kii­ret in­ter­ne­tiü­hen­dust.

Ene­fit Con­nec­ti si­de­la­hen­du­se too­te­juht Kad­ri Küt­tim vas­tas, et pro­jek­tee­ri­jad ei jõua min­na asu­la­tes kõi­gi ma­jao­ma­ni­ke­ga rää­ki­ma. Kel hu­vi, saab pro­jek­ti­de koh­ta in­fot val­la­ma­jast, sest pla­nee­ri­jad ja pro­jek­tee­ri­jad pea­vad need koos­kõ­las­ta­ma oma­va­lit­su­se­ga.
Nii te­ma kui ka Ene­fit Con­nec­ti si­de­la­hen­dus­te juht Mar­gus Malv too­ni­ta­sid, et olu­li­ne on ini­mes­te omaal­ga­tus, ko­gu­kon­nad võik­sid ise ol­la ak­tiiv­sed, võt­ta Ene­fit Con­nec­ti­ga ühen­dust, kü­si­da val­lalt li­sa­ra­has­tust.

Nad tõid näi­teks Voo­se kü­la Ani­ja val­las, ku­hu ra­ja­ti kii­re in­ter­ne­tiü­hen­dus ko­gu­kon­na al­ga­tu­sel. Kui­gi seal oli ehi­tus­ku­lu­de kat­mi­sel abiks ka rii­gi­ko­gult saa­dud nii-öel­da po­lii­ti­li­ne ka­tu­se­ra­ha, saak­sid Voo­se al­ga­tu­se eest­ve­da­jad ja­ga­da ko­ge­mu­si, kui­das pro­jek­ti­ga alus­ta­da. Ene­fit Con­nect an­nab teh­ni­li­sed tin­gi­mu­sed. Kad­ri Küt­tim üt­les, et Ees­tis on pä­ris pal­ju näi­teid, kus tä­na­va- või kü­laot­sa ela­ni­kud on saa­nud ühis­te jõu­du­de­ga ka en­da ko­du­des­se ühen­du­se, kui olid vii­ma­se mii­li pro­jek­tist väl­ja jää­nud.

Riik on väl­ja kuu­lu­ta­nud lai­ri­ba­võr­gu ehi­ta­mi­se uue taot­lus­voo­ru, et­te­võ­te­telt oo­da­tak­se pak­ku­mi­si 26. sep­temb­ri­ni. Aas­ta lõ­pus sel­gub, kes ja ku­hu ehi­ta­ma hak­kab. Oma­va­lit­sus­telt pa­lu­ti et­te­pa­ne­kuid, ku­hu tu­leks lai­ri­ba­võrk ra­ja­da ee­lis­jär­je­kor­ras. Osad val­lad esi­ta­sid va­li­ku, osad pa­nid kir­ja kõik kü­lad. Riik kin­ni­tas ni­me­kir­jad sel­li­sel ku­jul, na­gu saa­de­ti.

Mar­gus Malv: „Meil kui te­gi­jal on ras­ke ot­sus­ta­da, mil­li­ses jär­je­kor­ras ala­sid val­mis ehi­ta­da. See­ga vaa­ta­me, kus on ehi­ta­mi­seks nii-öel­da ma­gu­sa­mad ehk sood­sa­mad ko­had. Val­la­va­lit­su­sed võik­sid kaa­sa mõel­da ja te­ha en­da ela­ni­ke seas eel­tööd, ku­hu on kii­ret in­ter­ne­tiü­hen­dust es­ma­jär­je­kor­ras va­ja. Lä­hiaas­tail on tu­le­kul uued taot­lus­voo­rud, siis saab ni­me­kir­ju muu­ta. Kind­las­ti ta­sub kii­re in­ter­ne­ti vee­bi­le­hel esi­ta­da soo­via­val­dus, li­sa­da kon­tak­tand­med, et saaks va­ja­du­sel ühen­dust võt­ta. Mi­da enam on piir­kon­nas ühen­du­se soo­vi­jaid, se­da roh­kem on loo­tust, et ehi­tu­se­ga jõu­tak­se ka sin­na.“

Eelmine artikkelMaa uus väär­tus sel­gub ok­toob­ri vii­ma­sel päe­val
Järgmine artikkelUuen­da­me koos Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­va