Maa­va­lit­sus­te üle­san­ne­te uued täit­jad ala­tes 1. jaa­nua­rist 2018

1341

Mart Uus­järv,
ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi
regionaalhalduspoliitika
osakonnajuhataja

Vas­ta­valt rii­gi­ko­gus vas­tu võe­tud sea­du­se­muu­da­tus­te­le lõ­pe­ta­sid kõik maa­va­lit­su­sed ala­tes 1. jaa­nua­rist 2018 te­ge­vu­se ja nen­de se­ni­sed üle­san­ded an­ti üle teis­te­le sel­leks mää­ra­tud rii­gia­su­tus­te­le või ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le. All­järg­ne­valt üle­vaa­de koos va­ja­li­ke kon­tak­ti­de­ga, kes mil­list maa­va­lit­sus­te se­nist üle­san­net edas­pi­di täidab.

1. Rah­vas­ti­ku­toi­min­gud
1.1 maa­kon­na­kes­ku­se oma­va­lit­su­sed:
sün­ni re­gist­ree­ri­mi­ne; sur­ma re­gist­ree­ri­mi­ne; abie­lu sõl­mi­mi­ne; abie­lu la­hu­ta­mi­ne; ni­me muut­mi­ne (se­da toi­min­gut saab te­ha nel­jas ko­has Ees­tis – Tar­tu Lin­na­va­lit­su­ses, Tal­lin­na Pe­re­kon­na­sei­sua­me­tis, Pär­nu lin­na­va­lit­su­ses ja Jõh­vi val­la­va­lit­su­ses); soo muut­mi­se and­me­te re­gist­ree­ri­mi­ne; isi­ku­koo­di and­mi­ne and­me­ko­gus­se kand­mi­seks; isi­ku­koo­di and­mi­ne Eu­roo­pa Lii­du, Eu­roo­pa Ma­jan­dus­piir­kon­na liik­mes­rii­gi ja Šveit­si ko­da­ni­ku­le elu­ko­ha es­ma­kord­sel re­gist­ree­ri­mi­sel Ees­tis; elu­ko­ha re­gist­ree­ri­mi­ne; hi­li­se­ma isa­du­se omaks­võ­tu re­gist­ree­ri­mi­ne; rah­vas­ti­ku­re­gist­ri väl­ja­võt­te ja pe­re­kon­na­sei­su­tõen­di väl­jas­ta­mi­ne (sh abie­lu­või­me tõend); and­me­te si­ses­ta­mi­ne rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se Ees­ti ja vä­lis­rii­gi pe­re­kon­na­sei­su­do­ku­men­dilt, koh­tuot­su­selt ja rah­vus­va­he­li­se kait­se and­mi­se ot­su­selt; and­me­te väl­jas­ta­mi­ne rah­vas­ti­ku­re­gist­rist õi­gus­ta­tud hu­vi kor­ral; rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­te pa­ran­da­mi­ne ja muut­mi­ne.

Täit­jad: Tal­lin­na Pe­re­kon­na­sei­sua­met, Hiiu­maa val­la­va­lit­sus, Jõh­vi val­la­va­lit­sus, Nar­va lin­na­va­lit­sus, Jõ­ge­va val­la­va­lit­sus, Pai­de lin­na­va­lit­sus, Haap­sa­lu lin­na­va­lit­sus, Rak­ve­re lin­na­va­lit­sus, Põl­va val­la­va­lit­sus, Pär­nu lin­na­va­lit­sus, Rap­la val­la­va­lit­sus, Saa­re­maa val­la­va­lit­sus, Tar­tu lin­na­va­lit­sus, Val­ga val­la­va­lit­sus, Vil­jan­di lin­na­va­lit­sus, Võ­ru lin­na­va­lit­sus. Rah­vas­ti­ku­toi­min­gu­te üle­san­ded üle­jää­nud ko­ha­li­kes oma­va­lit­sus­tes ei muu­tu, nad re­gist­ree­ri­vad en­di­selt sur­masid, sün­de, elu­koh­ti ning an­na­vad rah­vas­ti­ku­re­gist­ri väl­ja­võt­teid.

1.2. Si­se­mi­nis­tee­rium:
rah­vas­ti­ku­re­gist­ri kva­li­tee­di­töö­de kor­ral­da­mi­ne, hal­dus­jä­re­le­val­ve, kan­ne­te ko­gu­mi­ne ja ar­hi­vee­ri­mi­ne, re­gist­ri­põ­hi­se rah­va­loen­du­se raa­mes toi­muv and­me­si­ses­tus, pe­re­kon­na­sei­sua­met­ni­ke koo­li­tu­se ja ek­sa­mi lä­bi­vii­mi­ne ning pe­re­kon­na­sei­sua­met­ni­ku õi­gu­se and­mi­ne.
Si­se­mi­nis­tee­riu­mi kon­tak­t: 612 5008, info@siseministeerium.ee.

2. Maa järelmaksunõuete haldamine, sh
– lapse sünniga seotud soodustuste määramine;
– loa andmine hüpoteegiga koormatud kinnistutel raie teostamiseks;
– loa andmine kinnistu jagamiseks;
– hüpoteegi kustutamised, loovutamised ja vähendamised.
Riigi Tugiteenuste Keskus, kontakt: Tarvo Nurgamaa, 663 1859, tarvo.nurgamaa@rtk.ee

3. Maareformi ja maa­toi­min­gud
– maa erastamisega seotud toimingud;
– maa munitsipaalomandisse andmisega seotud toimingud;
– maa riigi omandisse jätmisega seotud toimingud;
– riigimaa kasutusvaldusesse andmisega ja riigimaale kasutusvalduse seadmisega seotud toimingud;
– kasutusvaldusesse antud maa omandamisega seotud toimingud;
– reformimata riigimaa ajutise valitsemisega seotud toimingud;
– riigimaale hoonestusõiguse seadmisega seotud toimingud.
Maa-amet, kontaktid: Maire Salu, maareformi osakonna juhataja, 675 0877, maire.salu@maaamet.ee; Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juhataja, 665 0762, tiina.vooro@maaamet.ee; Mai Lind, maatoimingute osakonna juhataja, 665 0771, mai.lind@maaamet.ee.

4. Maakonna bussi­trans­por­di korraldus
Harjumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal – MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus; Hiiumaal – Hiiumaa vallavalitsus; Ida-Virumaal – MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus; Jõgevamaal – MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus; Järvamaal – MTÜ Järvamaa Ühistranspordikeskus; Põlvamaa ja Võrumaal – MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus; Pärnumaal – MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus; Saaremaal – Saaremaa vallavalitsus; Tartumaal – MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus; Valgamaal – MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus; Viljandimaal – MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus.

5. Maakonna bussitranspordi järelevalve ja piletikontroll – maanteeamet, kontakt: Ahto Pahk, ühistranspordiosakonna järelevalvetalitus, 51990917, ahto.pahk@mnt.ee.

6. Siseriiklik laeva- ja lennuliinide korraldus – maanteeamet, kontakt: Mika Männik, ühistranspordiosakonna juhtivekspert, 636 1119, mika.mannik@mnt.ee.

7. Sotsiaalvaldkonna ülesanded:
– sotsiaalvaldkonna riiklike tegevuslubade väljastamine, riikliku- ja haldusjärelevalve tegemine ning statistiliste andmete kogumine – sotsiaalkindlustusamet, 612 1360, info@sotsiaalkindlustusamet.ee.
– asendus- ja järelhooldusteenuse (varasem asenduskoduteenus) rahastamine ja teenuse lepingute sõlmimine – linna- ja vallavalitsused, toeks sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond;
– alaealiste õigusrikkujatega seotud tegevused – linna- ja vallavalitsused, toeks sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond.

8. Haridusvaldkonna ülesanded:
– õppeasutuste järelevalve – haridus- ja teadusministeerium, 735 0222, hm@hm.ee;
– nõustamiskomisjoni töö korraldamine – SA Innove, 735 0500, innove@innove.ee;
– õpilase riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõtmise taotlused – haridus- ja teadusministeerium, 735 0222, hm@hm.ee;
– lõpudokumentide plankide ja medalite haldamine – SA Innove, kontakt: Maarja-Liisa Kütt, asjaajamise üksuse arhivaar, telefon 735 0525, maarja-liisa.kytt@innove.ee,
– rahvusvaheliste haridusuuringute, nt PISA ja IELS (rahvusvaheline alushariduse uuring), riiklike tasemetööde ja eksamite ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud tegevused – SA Innove, kontaktid: Aimi Püüa, Aimi.Pyya@innove.ee; 7350620 (rahvusvahelised haridusuuringud); Rain Sannik, Rain.Sannik@innove.ee; 735 0560 (tasemetööd ja eksamid).
– Maakonna haridusüritused – kohalike omavalitsuste maakondlikud liidud koostöölepingute alusel HTMiga.

9. Maakonna arengu kavandamise ülesanded, sh maakonna arengustrateegia koostamine, turvalisuse nõukogude koordineerimine, terviseedenduse ülesanded ja maakonna kultuurikorraldus
Harjumaal – MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit.

10. Siseriiklike regionaalarengu programmide korraldamine:
– regionaalsete investeeringutoetuste programm – rahandusministeerium, Kaire Ööbik, regionaalpoliitika talituse juhataja, 611 3098, Kaire.Oobik@fin.ee;
– kohaliku omaalgatuse programm – maakondlikud arendusorganisatsioonid (MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit)
– hajaasustuse programm – linna- ja vallavalitsused;
– Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimise toetusskeem – MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa Arenduskeskus.

11. Kohaliku omavalitsuse üksuse haldusaktide järelevalve – justiitsministeerium, Iivika Sale, iivika.sale@just.ee.

12. Maakonnaplaneeringu ja maakonna teemaplaneeringute koostamine, järelevalve üld- ja detailplaneeringute üle – rahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee.

13. Kohalike omavalitsuste nõustamine, haldus- ja asustusüksuse piiride muutmise korraldamine – rahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee.

14. Järelevalve tegemine kohalike omavalitsuste üle vara tagastamise ja kompenseerimise valdkonnas – rahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee.

15. Noorsootöö ülesanded – Eesti Noorsootöö Keskus, Edgar Schlümmer, 735 0399 edgar.schlummer@entk.ee.

16. Maakonnaraamatukogude järelevalve – kultuuriministeerium, Kristiin Meos, raamatukogude peaspetsialist, 628 2244, kristiin.meos@kul.ee.

17. Valimiste korraldamine – riigi valimisteenistus, Priit Vinkel, valimisteenistuse juht, 631 6548, Priit.Vinkel@valimised.ee.
Linna- ja vallasekretäride ülesanne on valimiste korraldamine valla ja linna tasemel, sh jaoskonnakomisjonide töö korraldamine Euroopa Parlamendi, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu valimistel.

18. Liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes – üldjuhul keskkonnaministeerium, Eike Pärnamägi, üldosakonna jurist, 626 0706, eike.parnamagi@envir.ee; Maa­-amet, Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juha­taja, 665 0762 , tiina.vooro@maaamet.ee

19. Karantiini kehtestamine ning lõpetamine ning taudipunkti ümber ohustatud ja järelevalvetsooni kehtestamine – veterinaar- ja toiduamet, 605 1710, vet@vet.agri.ee.

20. Põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamine kolmanda riigi isiku poolt – linna- ja vallavalitsused

21. Saarevahi töö – vallavalitsused.

Eelmine artikkelAva­lik ki­ri val­la­va­ne­ma­le
Järgmine artikkelLok­sa pe­rears­ti jär­je­kord­ne kon­kurss