MA­RE TAM­ME­RAN­NA­LE Tam­me­pär­ja au­märk

529

Ree­del, 30. au­gus­til tun­nus­tas jus­tiits­mi­nis­ter Rai­vo Aeg Va­ba­du­se Tam­me­pär­ja au­mär­gi­ga 36 ini­mest, kel­lel on vää­ri­li­si tee­neid Ees­ti rii­gi ja rah­va lä­hia­ja­loo mä­les­tu­se hoid­mi­sel ja eda­si and­mi­sel, va­ba­dus­võit­lu­ses ning va­ba­dus­võit­lu­se ja vas­tu­pa­nu­lii­ku­mi­se jääd­vus­ta­mi­sel. Teis­te seas sai au­mär­gi Raa­si­kul elav Ma­re Tam­me­rand. Ta päl­vis tun­nus­tu­se sel­le eest, et ko­gub küü­di­ta­mis­mä­les­tu­si ja küü­di­ta­mis­tee­ma­li­si ese­meid ning tut­vus­tab neid ko­du­muu­seu­mis. Aas­taid Aru­kü­la post­kon­to­ris töö­ta­nud Ma­re Tam­me­rand te­gi li­gi ne­li aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu val­la Vir­ve kü­la Al­li­ka tal­lu ko­du­loo­muu­seu­mi, kus hoiab eel­mi­sest sa­jan­dist al­les hoi­tud ese­meid ja do­ku­men­te. Tam­me­pär­ja au­mär­gi saa­mi­seks esi­tas Ma­re Tam­me­ran­na Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühing, ta on ühin­gu lii­ge.

Eelmine artikkelVii­nis­tul ava­ti muu­seu­mi­tu­ba ja mee­nu­ta­ti paa­di­põ­ge­nik­ke
Järgmine artikkelÜVK ehi­tu­se tõt­tu plaa­ni­tak­se Aru­kü­las Tal­lin­na maan­tee osa­list sul­ge­mist