Lükkan tagasi süüdistuse

1030

Ma ei pea õigustama oma otsuseid, kuna nad on oma olemuselt ja sisult õiged ja teenivad õiglust.

Kuna Sina avaldasid mulle umb­usaldust, siis mina avaldan Sulle umbusaldust, aga kuna meid on rohkem, siis Sinu umbusaldus ei lähe arvesse.
Mina, Kuusalu volikogu liige, Kuusalu valla valijate poolt mandaadi saanu, teie valitud külakomisjoni esimees, Emil Rutiku ei ole nõus 26. märtsil 2014 Kuusalu vallavalitsusele esitatud umbusaldusavaldusega minule kui küla­elukomisjoni esimehele.

Minu otsus astuda välja valimisliidust Ühine Kodu tulenes:

1) Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadus paragrahv § 17.  volikogu liige, lõige 2: volikogu liige juhindub seadusest, valla või linna õigusaktidest ning valla- või linnaelanike vajadustest ja huvidest.

Pärast valituks saades me esindame kõiki valla elanikke. Ja mina olen seda teinud. Ma pole ütelnud, et ma olen loobunud koalitsioonileppe täitmisest. Minu eesmärk on, et vallamajja tulevad inimesed hea meelega ja eranditult kõik. Kõik peab olema läbipaistev, aus ja selge.

2) Ma ei näe, et minu otsus välja astuda on kuidagi vastuolus koalitsioonileppega. Jään ka edaspidi täitma neid leppeid, mida pean oluliseks, et meie vallast saab veelgi parem koht elamiseks.

Oma väljaastumisega pole ma mingil juhu umbusaldanud ei volikogu liikmeid ega vallavalitsuse töötajaid. Oma väljaastumisega valimisliidust tahan ma veelkord pöörata tähelepanu vallajuhi väljaöeldule ja sellele, et mulle on need mõtted ja ütlused vastumeelsed.
Ma ei ole nõus, et sellega avaldasin umbusaldust kõigile teistele volikogu- ja vallavalitsuse liikmetele, kes on andnud allkirja koalitsioonilepingule. Minu tegevuse sihiks on olnud ja on ka edaspidi koalitsioonileppes seatud siht: luua Kuusalu vallast positiivne ja ergas kuvand, samuti siinsete võimaluste teadvustamine nii praeguste kui ka tulevaste elanike, ettevõtjate, aga ka kõigi meie valla külaliste hulgas.

Ma olen lähtunud ning lähtun edaspidi koalitsioonileppes kirjas olevast eesmärgist: kaasata võimalikult palju vallaelanikke aktiivsesse vallaelu juhtimisse ning tugevdada kogukonna ühtsustunnet.

Täpsemalt. 47. Toetame oma tegevustega kuvandit aktiivsest ja kaasavast vallast, kus on tugevalt kokkuhoidvad kogukonnad. Teeme tõhusat koostööd valla vaba­ühenduste ja külavanematega.

48. Uuendame külavanema statuudi, anname uue hingamise Kuusalu külavanemate kogu tegevusele.

49. Kaasame asjasse puutuvaid kogukondi vallaelu oluliste otsuste ettevalmistusse.

50. Taastame alates 2014. aastast majandussurutise tõttu peatunud külade ühistegevuse rahastamise. (Maksumus umbes 12  000  eurot aastas).

51. Suurendame toetusi vaba­ühendustele valla rahvale suunatud tegemisteks. (Maksumus umbes 5000 eurot aastas).

52. Toetame vabatahtlikke päästjaid, kogukondlikke korrakaitseseltse ja Kaitseliitu.

Koalitsioonileppe punkt 65 ütleb: „Koalitsiooni moodustavad kõik valimisliidust Ühine Kodu ja Eesti Reformierakonna nimekirjast vallavolikokku ja vallavalitsusse valitud isikud.“

Seoses sellega, et koalitsioonileppe punkt 69 ütleb: „Koalitsiooni koosolekutel ei hääletata, vaid rakendatakse konsensusprintsiipi. Neid küsimusi, milles konsensust ei saavutata, ei lülitata järgmise vallavolikogu istungi päevakorda.“

Ei ole teil ei formaalset ega moraalset õigust mind umbusaldada, kuna mina ei ole selle poolt olnud ning konsensusprintsiip seega ei rakendu.

Millal on olnud 2 koalitsiooni koosolekut, kus seda küsimust on arutatud ning kust on võimalik lugeda nende koosolekute protokolle?!
Koalitsioonileppe punkt 73 ütleb: „Erimeelsused koalitsiooni liikmete vahel lahendatakse koalitsioonisiseste läbirääkimiste tulemusena.“ Palun öelge mulle kes ja millal on minuga läbirääkimisi pidanud?

Koalitsioonileppe punkt 74 ütleb: „Koalitsioon on kokku leppinud järgmises vastutusjaotuses: vallavanema, volikogu esimehe, kahe vallavalitsuse liikme ning arengu-; ehitus- ja planeerimis-; sotsiaal- ; haridus- ja noorsootöö-; külaelu-; kultuuri ja spordi-; keskkonnakomisjonide esimeeste ametikohad mehitab valimisliit Ühine Kodu.“ Selle vastu ei ole mina eksinud kuna Valimisliit Ühine kodu mehitaski külaelukomisjoni esimehe koha minuga.

Selles leppes ei ole mitte ühtegi sõna selle kohta, et komisjoni esimees ei või välja astuda valimisliidust. Seega on teie umbusaldus­avaldus õigustühine.

Selle sammuga, kui teie mind umbusaldate, umbusaldate  tegelikult kogu koalitsiooni lepet.

Pöördumine volinike poole. Enamus teist, olen täiesti kindel, oma südames kindlasti nii ei teeks. Mul ei ole vaja poolehoidu, mul on see olemas nii valijate kui ka valla teiste kodanike näol. Ma ei pea õigustama oma otsuseid, kuna nad on oma olemuselt ja sisult õiged ja teenivad õiglust. Ja kui te isegi teete näo, et ei saa aru, millest küll jutt käib, siis tunnete ilmselgelt mingit vastuolu oma mõtetes, tunnetes ja käitumises. Ja millest on kahju kohe kõige rohkem, et selline käitumine ja mõtlemine ja tegutsemine on eeskujuks järgmisele põlvkonnale.

Kui te siiski täna mind umb­usaldate, siis kaotavad Kuusalu valla elanikud minu ideed, energia, kontaktid, teadmised, oskused, motivatsiooni Kuusalu valla külaelu edendamisel külaelukomisjoni esimehena, kuid sellega ei peata te minu tegevust õigluse, tõe, läbipaistvuse ja aususe nimel vallaasjade ajamisel.

Kuusalu vald, Uuri küla, 2014 2. aprill.

P.S. Konsensus ehk üksmeel on grupi inimeste arvamuse ühisosa või ühine arvamus. Konsensuslik otsustamine on grupiviisilise otsustamise meetod, mis taotleb kõigi osalejate nõusolekut ning vastuväidete lahendamist. (Allikas: Vikipeedia)

Eelmine artikkelKorteriühistute esindajad: Kas Kolgat ootab tondilinna saatus?
Järgmine artikkelRaasiku LC avaõhtul osales kogu maailma Lionsite president