Lok­sal on hel­ku­ri­puu

948

Lok­sa noor­te­kes­kus lii­tus Tü­ri noor­te­kes­ku­se al­ga­tu­se­ga te­ha Ees­tis­se vä­he­malt 100 hel­ku­ri­puud. Lok­sa noor­te­kes­ku­se valitud hel­ku­ri­puu asub muu­si­ka­koo­li ja Loksa gümnaasiumi alg­k­las­si­de ma­ja va­hel. Kui ko­dus on ka­su­tult ve­de­le­ma jää­nud hel­ku­reid, saab need sin­na viia ja ri­pu­ta­da puu­le. Kel hel­ku­rit ei ole või on sel­le kao­ta­nud, sel on või­ma­lik puu kül­jest en­da­le hel­kur võt­ta. Lok­sa noor­te­kes­ku­se juht Mar­git Amer pa­lub võt­ta hel­ku­ri­puult va­ja­du­sel 1-2 hel­ku­rit, siis ja­gub neid ka sõp­ra­de­le ja klas­si­kaas­las­te­le. Hel­ku­ri­puu akt­sioo­ni on mit­mel pool Ees­tis kor­ral­da­tud va­rem­gi, ees­märk on tead­vus­ta­da ja tu­le­ta­da meel­de, et pi­me aeg on saa­bu­nud ja kõi­ge oda­vam kait­se­va­hend on pi­me­dal ajal lii­ku­des hel­kur.

Eelmine artikkelSpor­di­toe­tu­si hak­kab ja­ga­ma Ani­ja Val­la Spor­di­maailm
Järgmine artikkel21. ok­toob­rist on Aeg­vii­du ja Ani­ja üks vald