Lok­sa pe­rears­ti jär­je­kord­ne kon­kurss

1000

Ter­vi­sea­met kuu­lu­tas det­semb­ri lõ­pus taas väl­ja kon­kur­si Lok­sa­le pe­rears­ti leid­mi­seks, kon­kur­si täh­taeg on 17. jaa­nuar. See­kord­ne kon­kurss on nel­jas, mil­le­ga püü­tak­se lei­da pe­rears­ti, kes võ­taks üle mul­lu su­vel pen­sio­ni­le jää­nud dok­tor Tat­ja­na Nu­gi­se pat­sien­did. Se­ni po­le uut pe­rears­ti lei­tud, ni­mis­tut tee­nin­da­b Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri, tee­nin­dus­piir­kond on Lok­sa linn ja Kuu­sa­lu vald. Dok­tor Su­san­na Ka­ri üt­les, et ter­vi­sea­met kor­ral­das kon­kur­si Lok­sa lin­na­va­lit­su­se taot­lu­sel, Lok­sa linn lu­bab pe­rears­ti­le ühe­kord­set toe­tust 2000 eu­rot ja ai­da­ta kor­te­ri­ga. Hiljuti asus Lok­sale su­gu­las­te juur­de ela­ma ars­ti­dip­lo­mi­ga ini­me­ne Uk­rai­nast, te­mast loo­de­tak­se Lok­sa­le uut pe­rears­ti. Ter­vi­sea­met saab kin­ni­tada vä­lis­maa­la­se pe­rears­tiks, kui ta on soo­ri­ta­nud kee­leek­sa­mi ja pe­rears­ti­eksa­mi. Kui vas­ta­vat ha­ri­dust ei ole, tu­leb lä­bi­da re­si­den­tuur, mis kes­tab 3-4 aas­tat.