Lok­sa linna ja Kuu­sa­lu valla ­liit­mi­se mõ­ju­dest

10028

Väl­ja­võ­te va­ba­rii­gi va­lit­su­se mää­ru­se eel­nõu se­le­tus­kir­jast.
Te­gu on loo­gi­li­se koos­lu­se­ga, kus kaks oma­va­lit­sust täi­da­vad hal­dus­re­for­mi oma­va­lit­su­sük­su­se mii­ni­mum­suu­ru­se kri­tee­riu­mi.
Ar­ves­ta­des hal­dus­re­for­mi sea­du­se kri­tee­riu­me, ees­mär­ki­de ja ter­ri­to­riaal­se ter­vik­lik­ku­se põ­hi­mõ­tet, on Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la ühi­ne­mi­sel üheks oma­va­lit­su­sük­su­seks po­si­tiiv­ne mõ­ju hal­dus­re­for­mi ees­mär­ki­de täit­mi­se­le.
All­järg­nev mõ­ju­de hin­nang tu­gi­neb eks­pert­hin­nan­gu­le ja sel­le on heaks kiit­nud hal­dus­re­for­mi et­te­val­mis­ta­mi­seks moo­dus­ta­tud Põh­ja-Ees­ti piir­kond­lik ko­mis­jon.
1. Aja­loo­li­ne põh­jen­da­tus
Aja­loo­li­ne Kuu­sa­lu ki­hel­kond (asu­ta­ti 13. sa­jan­di al­gus­poo­lel) kat­tub suu­res osas tä­na­se Kuu­sa­lu val­la­ga, ka val­la­si­se­se Lok­sa lin­na alad olid Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na koos­sei­sus. See­ga on te­gu aja­loo­li­selt üht­se piir­kon­na­ga. Lok­sa lin­na ela­nik­kond muu­tus seo­ses lae­va­re­mon­di­te­ha­se aren­gu­te­ga 20. sa­jan­di kes­kel ning ka prae­gu on Lok­sa lin­na ela­ni­kest eest­la­si um­bes kol­man­dik, mis eris­tab lin­na Kuu­sa­lu val­last.
2. Mõ­ju ela­ni­ke elu­tin­gi­mus­te­le
Lok­sa linn ja Kuu­sa­lu vald on oma­va­hel ot­se­selt seo­tud, ku­na Kuu­sa­lu val­la näol on te­gu rõn­gas­val­la­ga, mis ümb­rit­seb lin­na. Lok­sa linn on enam kui kaks kor­da suu­rem, kui on Kuu­sa­lu val­la suu­rim asu­la Kuu­sa­lu ale­vik, ning tee­nin­dab see­ga ot­se­selt en­di­se Lok­sa val­la ala­sid, seal­hul­gas Pä­ris­pea pool­saa­re ja Ha­ra la­he äär­seid asu­laid. En­di­se Kuu­sa­lu val­la ala­de jaoks on tõm­be­kes­ku­sed pi­gem kas Kuu­sa­lu-Kiiu või Tal­linn. See­ga on ela­ni­ke jaoks ühi­ne­mi­se näol te­gu loo­gi­li­se ja loo­mu­li­ku prot­ses­si­ga, mis ar­ves­taks iga­päe­vast si­det ja lii­ku­mist.
3. Ela­ni­ke üh­te­kuu­lu­vus­tun­ne
Ühi­ne­mi­ne võiks kaa­sa ai­da­ta ko­gu­kon­da­de in­teg­ree­ri­mi­se­le. Kuu­sa­lu val­la Lok­sa lin­na lä­he­das­te ela­ni­ke jaoks on Lok­sa linn loo­mu­lik kes­kus ning sel­le ühen­da­mi­ne suu­ren­daks eel­du­seid ela­ni­ke ühe­kuu­lu­vus­tun­de kas­vuks.
4. Mõ­ju ava­li­ke tee­nus­te osu­ta­mi­se kva­li­tee­di­le
RA­KE tee­nus­kes­kus­te hie­rar­hia uu­rin­gu „Uu­ring era- ja ava­li­ke tee­nus­te ruu­mi­li­se paik­ne­mi­se ja kät­te­saa­da­vu­se ta­ga­mi­sest ja tee­nus­te kä­sit­le­mi­sest maa­kon­nap­la­nee­rin­gu­tes“ alu­sel on nii Lok­sa linn kui Kuu­sa­lu ale­vik III ta­san­di kes­kus Har­ju­maal.
Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la ühi­ne­mi­sel oleks eel­dus­li­kult po­si­tiiv­ne mõ­ju ava­li­ke tee­nus­te osu­ta­mi­se kva­li­tee­di­le, se­da eel­kõi­ge Lok­sa lin­na kui ko­ha­li­ku kes­ku­se vaa­tes, ku­na Kuu­sa­lu val­lal on se­ni ol­nud roh­kem res­surs­se ava­li­ke tee­nus­te aren­da­mi­seks.
Tea­tud tee­nus­te osas (näi­teks güm­naa­sium, muu­si­ka­kool, pe­rears­tid) on Lok­sa linn ol­nud sel­ge kes­kus laie­ma­le piir­kon­na­le, see­ga või­mal­daks ühi­ne­mi­ne seal­se­te­le ava­li­ke­le tee­nus­te eel­dus­li­kult aren­gu­või­ma­lu­se an­da. Sar­na­selt kor­ras­ta­ti Lok­sa val­la ja Kuu­sa­lu val­la ühi­ne­mi­sel suur osa en­di­se Lok­sa val­la ha­ri­dus- ja va­ba aja inf­rast­ruk­tuu­rist. Ava­li­ke tee­nus­te osu­ta­mi­se­le on po­si­tiiv­ne mõ­ju ka see­lä­bi, et ühi­ne­mi­sel te­kib või­ma­lus pla­nee­ri­da mit­meid olu­li­si tee­nu­seid ter­vik­vaa­tes (näi­teks ha­ri­dus­võrk).
5. Mõ­ju hal­dus­suut­lik­ku­se­le
Tal­lin­na Üli­koo­lis koos­ta­tud ana­lüü­sid näi­ta­vad, et enam kui 5000 ela­ni­ku­ga val­da­des suu­re­ne­vad oma­va­lit­sus­te ad­mi­nist­rat­sioo­ni kom­pe­tent­sid enam kui kaks kor­da võr­rel­du­na väi­ke­se­ma­te val­da­de­ga. Veel­gi suu­re­ma­te (11 000+) oma­va­lit­sus­te pu­hul te­ki­ta­vad täien­da­vad või­ma­lu­sed spet­sii­fi­lis­te kom­pe­tent­si­de kaa­sa­mi­sel.
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­ses on ka prae­gu spet­sia­li­see­ri­tud amet­ni­ke ja töö­ta­ja­te osas olu­kord ar­ves­ta­des „kesk­mist oma­va­lit­sust” vä­ga hea – näi­teks on val­la­va­lit­su­ses ar­hi­tekt, ehi­tuss­pet­sia­list, jä­rele­val­ve­amet­nik, kesk­kon­nas­pet­sia­list, ha­ri­dus- ja las­te­kait­ses­pet­sia­list jne. Lok­sa lin­na­va­lit­su­ses on isik­koos­seis väik­sem, see­ga võiks eel­dus­li­kult ol­la Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühi­ne­mi­sel po­si­tiiv­ne mõ­ju eel­kõi­ge Lok­sa lin­na­le. Ühi­se oma­va­lit­su­se­na suu­de­taks tõe­näo­li­selt kõik põ­hi­vald­kon­nad ja -spet­sia­li­see­ru­mi­sed kat­ta.
6. Mõ­ju de­mog­raa­fi­li­se­le si­tuat­sioo­ni­le
Lok­sa val­la ela­ni­ke arv on ka­ha­ne­nud kii­res­ti, taa­si­se­seis­vu­mi­se het­kest on linn kao­ta­nud li­gi 40 prot­sen­ti oma ela­ni­kest (ela­ni­ke arv on lan­ge­nud um­bes 4300 ela­ni­kult 2600 ela­ni­ku­ni). Vii­ma­se küm­nen­di­ga on ela­ni­ke arv vä­he­ne­nud li­gi 20 prot­sen­ti. Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke arv on vii­ma­sel küm­nen­dil sa­mu­ti vä­he­ne­nud, kuid se­da vaid mõ­ne prot­sen­di võr­ra (2006. aas­tal 6847 ela­nik­ku, 2016. aas­tal 6597 ela­nik­ku). Sa­mu­ti on ela­ni­ke va­nusst­ruk­tuur Lok­sa lin­nas olu­li­selt hal­vem kui Kuu­sa­lu val­las – näi­teks lap­si va­nu­ses 0-6 on vä­hem kui 5 prot­sen­ti ning ea­kaid (65+) enam kui 23 prot­sen­ti. Kuu­sa­lu val­las on ela­ni­ke va­nusst­ruk­tuur üht­la­sem – 0-6 aas­tas­te las­te osa­kaal um­bes 8 prot­sen­ti ja ea­ka­te 11 (65+) osa­kaal vä­hem kui 18 prot­sen­ti. Ühi­ne­mi­se tu­le­mu­se­na va­nusst­ruk­tuur üht­lus­tuks ning omaks pa­re­maid tu­le­vi­ku­pers­pek­tii­ve.
7. Mõ­ju trans­por­di ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni kor­ral­du­se­le
Ühist­rans­por­di ühen­du­sed Lok­salt Kuu­sa­lu (ning eda­si Tal­lin­nas­se) on heal ta­se­mel. Lok­sa ja Kuu­sa­lu va­hel lii­gub päe­vas um­bes 20 bus­si, sõi­du kest­vus on li­gi pool tun­di. Ena­mik bus­se lii­gub eda­si ka Tal­lin­nas­se, see­ga on pea­mis­te kes­kus­te va­he­li­ne trans­port ju­ba nüüd ta­ga­tud. Trans­por­di kor­ral­du­sel tu­leb en­di­selt ta­ga­da Kuu­sa­lu val­la kau­ge­ma­te kü­la­de pääs kes­kus­tes­se, seal­hul­gas Lok­sa lin­na.
8. Mõ­ju et­te­võt­lus­kesk­kon­na­le
Kuu­sa­lu  val­la  ja  Lok­sa  lin­na ühi­ne­mi­ne pa­ran­dab eel­du­seid et­te­võt­lus­kesk­kon­na aren­da­mi­seks, eel­kõi­ge luuak­se või­ma­lus et­te­võt­lus­kesk­kon­na mit­me­ke­sis­ta­mi­seks Lok­sa lin­na jaoks, mis on ol­nud pik­ki aas­taid kül­lalt mo­no­funkt­sio­naal­se asu­la. Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­lus on ka prae­gu kül­lalt mit­me­ke­si­ne, pea­mi­selt on see siis­ki koon­du­nud Kuu­sa­lu-Kiiu piir­kon­da. Ühi­ne aren­gu­või­ma­lus on näi­teks tu­ris­mi­sek­to­ris (La­he­maa), omad või­ma­lu­sed on ka näi­teks sa­da­ma­te aren­da­mi­sel.
9. Mõ­ju ha­ri­dus­li­ku­le olu­kor­ra­le
Piir­kon­nas on kül­lalt mit­me­ke­si­ne koo­li­võrk – Lok­sa güm­naa­siu­mis õpib enam kui 300 õpi­last, kü­si­tav on güm­naa­siu­miast­me tu­le­vik. Kuu­sa­lu kesk­kool on se­ni ol­nud jät­ku­suut­lik (li­gi 600 õpi­last). Li­saks te­gut­se­vad val­las Kol­ga kool (138 õpi­last) ja Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool (36 õpi­last). Lok­sa lin­nas on üks las­teaed ja Kuu­sa­lu val­las ne­li las­teae­da, mis on ka suurt ter­ri­too­riumi ar­ves­ta­des mõis­te­tav.
Eel­dus­li­kult esi­me­ses ühi­ne­mis­järg­ses eta­pis se­ni­ne ha­ri­dus­tee­nus­te pak­ku­mi­ne ning ha­ri­du­sa­su­tus­te võrk võiks säi­li­da. Pers­pek­tii­vis on kü­si­tav güm­naa­siu­miast­me säi­li­mi­ne Lok­sa lin­nas ning või­ma­lik, et ka Kuu­sa­lu val­las. Sa­mas või­mal­dab ühi­ne­mi­ne ko­gu ha­ri­dus­kor­ral­du­se üht­selt ka­van­da­da, mis on kaht­le­ma­ta po­si­tiiv­ne.
10. Oma­va­lit­su­sük­su­se or­ga­ni­sat­sioo­ni­li­selt üht­se tee­nu­se­piir­kon­na­na toi­mi­mi­ne
Ühes toi­me­piir­kon­nas asu­va­te oma­va­lit­sus­te ühi­ne­mi­ne loob eel­du­sed, et ühi­ne­mi­sest tu­le­ne­vat kõr­ge­mat fi­nants- ja hal­dus­suut­lik­kust saab ra­ken­da­da piir­kon­na üht­la­seks aren­da­mi­seks. Hal­dus­kor­ral­du­se muu­tu­mi­ne ai­tab kaa­sa ühi­ne­nud oma­va­lit­su­se ta­sa­kaa­lus­ta­tud ja ter­vik­li­ku­le aren­gu­le ning ta­gab üht­se juh­ti­mi­se, mis on eel­du­seks ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se jät­ku­suut­li­ku­le te­ge­vu­se­le ning ma­jan­dus­li­ku po­tent­siaa­li kas­vu­le, seal­hul­gas või­me­ku­se­le osa­le­da pi­kaa­ja­li­ses pla­nee­ri­mi­ses ja ühisp­ro­jek­ti­des. Ühi­ne­mi­se­ga kaas­neb või­ma­lus tu­gi­tee­nus­te ja st­ra­tee­gi­lis­te aren­dus­tee­nus­te tsent­ra­li­see­ri­mi­seks, mis või­mal­da­vad saa­da ot­sus­tes mas­taa­bie­fek­ti ja tõ­hus­ta­da val­la iga­päe­vast ning pi­kaa­ja­list st­ra­tee­gi­list juh­ti­mist.
Lok­sa linn ja Kuu­sa­lu vald on oma­va­hel ti­he­dalt seo­tud. Ku­na Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu ale­vi­ku va­he­maa on kül­lalt suur (li­gi 30 ki­lo­meet­rit) ning mõ­le­mad on ar­ves­ta­ta­vad kes­ku­sed (Kuu­sa­lu ale­vik koos Kiiu ale­vi­ku­ga), on es­ma­joo­nes tõe­näo­li­selt mõist­lik säi­li­ta­da eri­ne­va­te tee­nus­te pak­ku­mi­ne nii Lok­sa lin­nas kui Kuu­sa­lu ale­vi­kus. Ühi­ne­mi­ne või­mal­dab kon­so­li­dee­ri­da aga spet­sia­li­see­ri­tud amet­nik­ke ning sel­le kau­du on või­ma­lik saa­vu­ta­da po­si­tiiv­set mõ­ju juh­ti­mis­kor­ral­du­se­le.